Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 08.11.2012

Nytt

levanger | verdal

| annonser | ledige stillinger | presseklpp |
01.07.10 Innherred samkommuine som arbeidsgiver fra 1. juli 2010
09.02.09 Miljøtilskudd for tilrettelegging av friareal for kortnebbgås
Søknadsfrist for miljøtilskudd for tilrette-legging av friareal for gås er satt til 1. mars 2009 til kommunen. Tilskuddssatsene er i 2009 satt til kr 300,- for grasareal og kr 100,- for kornareal. Kart over omsøkt areal skal følge med søknaden.  Opplysninger og søknadsskjema (SLF 435) (word)
22.12.08 Fylkesmannens undersøkelse av Innherred samkommune som miljøvernmyndighet, med fokus på temaene ulovlige stengsler i strandsonen og langs vassdrag, og ulovlig avfallshåndtering.
02.10.08 Invitasjon til orientering om næringspolitikk
og regional utvikling i kommunene i Nord-Trøndelag torsdag 30.10.08
PDF
19.11.07 Innherred samkommune - forlengelse av forsøksperiode - svar KRD PDF
08.05.07 Samkommunestyret har i sak 13/07 fastsatt planprogrammet for kommuneplanens arealdel - Levanger kommune og Verdal kommune  PDF
25.04.07 Folkemøter om kommuneplanens arealdel (utarbeidet planprogram)
Innherred samkommune har vedtatt at kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner skal revideres gjennom en felles planprosess. Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan, som med rettslig virkning fastlegger langsiktige føringer for kommunenes bruk og vern av arealer og andre naturressurser.
Det vil i denne sammenheng bli arrangert folkemøter der kommunenes innbyggere inviteres, for å få informasjon om planarbeidet og komme med synspunkter om forhold de synes det er viktig å få vurdert.
Følgende møteplan er satt opp:
2. mai kl. 1900; Åsen barne- og ungdomsskole og Stiklestad skole
3. mai kl. 1900; Skogn barne- og ungdomsskole og Vuku skole
7. mai kl. 1900; Levanger rådhus og Vinne skole
10. mai kl. 1900; Verdal rådhus
21. mai kl. 1900; Ytterøy (Rampa).
Det blir kaffeservering under møte, og alle er velkomne.
16.04.07 Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag - revidert pr. 20.03.07 - jfr. brev av 30.03.07 fra KRD PDF
20.02.07

Kommuneplanens arealdel
Innherred samkommune har vedtatt at kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner skal revideres gjennom en felles planprosess. Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan, som med rettslig virkning fastlegger langsiktige føringer for kommunenes bruk og vern av arealer og andre naturressurser.

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet planprogram, som beskriver nærmere de utfordringer som vil bli vurdert.
Samtidig med at planprogrammet nå legges fram for høring og offentlig ettersyn, kunngjøres også oppstart av planarbeidet.

Vi ber med dette om eventuelle kommentarer eller innspill til planprogrammet, og at disse sendes Innherred samkommune postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. april 2007, postmottak@innherred-samkommune.no

09.02.07 Innherred samkommune - gebyrregulativ 2007
I møte den 01.02.2007, sak 03/07, vedtok Innherred samkommunestyre gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, jord-, og konsesjonsloven, lov om kartlegging, delig og registrering av grunneiendommer og eierseksjonsloven samt forurensningsloven. Gebyrsatsene gjelder for hele Innherred samkommune for 2007.
16.03.06

Servicekontoret
Levanger Rådhus tlf 740 52500
Kinogården i Verdal tlf 740 48200 

Plan og byggesak
Har du planer om å bygge eller har spørsmål til byggesaksavdelingen i Verdal eller Levanger kommunen så ta kontakt med servicekontoret. Servicekontoret veileder og informerer om hele søknadsprosessen, her finnes søknadsskjema og direkte utskrift av kart. Ønsker dere samtale med byggesaksbehandler, må det bestilles time på forhånd gjennom servicekontoret. 

Motorferdsel i utmark
Det må søkes minst 14 dager før kjøring skal skje. Søknader som ikke holder fristen må forvente å bli henvist til å benytte leiekjører.

20.02.06 Fugleinfluensa - informasjon fra Mattilsynet
13.02.06 Landbruk - Landbruksnytt - Nr. 1 2006  PDF
03.02.06 Midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Verdal og Levanger
10.01.06 Ansatte - PBOM - nyansatt Bert Arne Helberg, permisjon 01.01.06-31.12.06 Per Anders Røstad, Karl Eidsvik sluttet 31.12.05
21.10.05 Biogassanlegg Skjørdalen/Ravlo
konsekvensutredning og reguleringsplan - høring
11.10.05 Kommunelegen orienterer - Influensavaksinering høst 2005
19.09.05 Barn- og unge med funksjonshemming - Oversikt over fritidstilbud og tilrettelagte ferietilbud PDF - Rehabiliteringsprosjektet i Frostating (pr. september 2005)
30.06.05 Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark - høring
17.06.05 Mandag 20.06.05 og tirsdag 21.06.05 vil det grunnet internopplæring være begrenset kapasitet for mottak av henvendelser ved enheten Plan, byggesak, oppmålig og miljø
17.06.05 Pressemelding - Nye ledere i samkommunen
Oppnevningsutvalget i Innherred Samkommune har i dag oppnevnt to nye enhetsledere  PDF
06.06.05 Torsdag 09.06.05 og fredag 10.06.05 vil det grunnet internopplæring være begrenset kapasitet for mottak av henvendelser ved enheten Plan, byggesak, oppmålig og miljø
15.04.05 Presentasjoner fra konferansen "Sammen for livet eller et liv i samkommune?", Røstad, Levanger 14.04.05
12.04.05 Revidert program og deltakerliste for konferansen "Sammen for livet eller et liv i samkommune?"
26.01.05 Vedtatt gebyrregulativ 2005
29.12.04 Informasjon vedrørende Flomkatastrofe i Asia
21.12.04 Konferanse: Sammen for livet eller et liv i samkommune?
Torsdag 14. april 2005 Storsalen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
04.11.04 Pressemelding fra Kommunelegen - Legionellasmitte PDF
28.10.04

Pressemelding - Legionellasmitte
Prøvene tatt ved Skogn Folkehøyskole er ferdig analysert og det ble ikke påvist legionella i noen av prøvene.

Prøvene fra hjemmet er ikke ferdig analysert før i begynnelsen av neste uke.
Vi vil, når alle svar er klare, komme med en redegjørelse om situasjonen.
Karin De Ridder
Kommunelege 1

25.10.04 Pressemelding - Legionellasmitte
Innherred samkommune ved kommunelege I Karin De Ridder har i dag, den 25. oktober 2004, ikke flere opplysninger vedrørende Legionella smittekilde.
Vi vil ikke ha et sikkert resultat eller svar fra laboratorium før torsdag 28. oktober 2004. Først da skal vi kunne uttale oss om det videre forløpet i saken.
Karin De Ridder
Kommunelege 1
18.10.04 Pressemelding - Legionellasmitte PDF - pressekonferanse ang. saken avholdes i dag 18.10.04 kl. 14.00 i Kommunestyresalen, Levanger Rådhus |kommunelegen
27.09.04 Tilsagn - delfinansiering av forsøk med samkommune side 2 (KRD)
07.09.04 Informasjonsavis til alle husstander i Levanger og Verdal PDF
02.08.04 Innherred samkommune har fått organisasjonsnummer
18.06.04 Innherred samkommune har fått ny møteklubbe
17.02.04 Tore Fjerdingen ansatt som enhetsleder for Helse/sos/rehab
30.01.04 Innherred samkommune godkjent av KRD - pressemelding
29.01.04 Møteprotokoll Samkommunestyre 29.01.04  - foto fra møtet
28.01.04 Orientering om ISK til ansatte 28.01.04 powerpoint
23.01.04 Sakliste Samkommunestyre 29.01.04
Gå til hovedside Innherred samkommune