Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 06.12.2011

Annonser

levanger | verdal

| nytt | ledige stillinger | presseklipp |

Frist Tekst
07.08.10 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal
Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal er av samkommunestyret i møte den 27.05.2010, sak nr. 33/10, vedtatt framlagt for høring og offentlig ettersyn. Planforslaget som er en felles arealplan for begge kommuner, viser foreslåtte områder for boliger, næring, hytter samt områder for spredt boligbygging. I tillegg viser planen hovedtrekkene i arealbruk for øvrig innenfor kommunene.

Eventuell uttalelse til planen skal sendes til: Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller på e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.
Frist for uttalelse: 7. august 2010.

Historikk
08.02.10 Miljøtilskudd for tilrettelegging av friareal for kortnebbgås
Søknadsfrist for miljøtilskudd for tilrettelegging av friareal for gås er satt til 01. mars 2010 til kommunen.
Tilskuddet begrenser seg til kjerneområdet for kortnebbgås i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa og Overhalla.
Tilskuddssatsene er i 2010 satt til kr 300,- for grasareal og kr 100,- for kornareal. Kart over omsøkt areal skal følge med søknaden.
Søknadsskjema (SLF 435) word

Informasjon fra Fylkesmannen (2009)

Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås.

25.01.10

Samkommunestyre har vedtatt at følgende forskrift legges ut til høring:
Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner
(vedtak)

Nærmere informasjon: Trond Rian eller Arne Ramdal.
Evt. høringsuttalelse sendes postmottak@innherred-samkommune.no innen 25.01.10.
09.02.09 Miljøtilskudd for tilrettelegging av friareal for kortnebbgås
Søknadsfrist for miljøtilskudd for tilrette-legging av friareal for gås er satt til 1. mars 2009 til kommunen. Tilskuddssatsene er i 2009 satt til kr 300,- for grasareal og kr 100,- for kornareal. Kart over omsøkt areal skal følge med søknaden.  Opplysninger og søknadsskjema (SLF 435) (word)
01.09.08 Høring av forskrift om jakt på bever i Verdal
Med bakgrunn i vedtak i utmarksnemnda 12.6.08 sendes følgende utkast til forskrift på høring.

Høringsuttalelser sendes Innherred samkommune , landbruk & naturforvaltning pb 130, 7601 Levanger eller postmottak@verdal.kommune.no  innen 1. september 2008.

Forskrift om jakt på bever i Verdal kommune

  1. Det blir med dette åpnet for jakt på bever i Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
  2. Kommunen fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.
  3. Denne forskrift trer i kraft straks.
14.03.07 Lisensjakt på ulv i Levanger/Verdal
For å bli lisensjeger på ulv må den enkelte jeger registrere dette hos Brønnøysundregistrene

Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at registreringen må gjentas ved nytt jaktår eller om man ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de som først ble registrert. Registreringen er gratis. Pr i dag er det registrert 3 kvinner/69 menn (Verdal) og 1 kvinne/55 menn (Levanger) som potensielle ulvejegere i jegerregisteret.

For å kunne registrere deg som lisensjeger må du:

Kvittering fra registreringen som lisensjeger i Jegerregisteret skal medbringes under felling/fellingsforsøk. Lisensjegere som jakter med rifle, skal ha med dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling.

Grunneiers tillatelse er nødvendig før jakt. Innherred samkommune har vært i kontakt med en del store utmarkseiendommer i Levanger / Verdal. Følgende eiendommer tillater alle lovlige lisensjegere å jakte ulv fritt på sin eiendom nå i mars :
Almenninger tilsluttet felleskortet i Levanger, statsalmenninger i Verdal, a/s Værdalsbruket.

Grunneiere utover dette har ikke ISK vært i kontakt med, men grunneierlag etc oppfordres til å kunngjøre sin holdning til dette.

01.12.05
02.12.05
15.12.05

Åpen anbudskonkurranse
Bedriftshelsetjeneste - 01.12.05
Eidsbotn, Levanger: sikring mot erosjon - 02.12.05
Kjøp av arkitekttjenester for rehabilitering av skolebygg - 15.12.05

18.12.05

Biogassanlegg Skjørdalen/Ravlo - konsekvensutredning og reguleringsplan

01.08.05

Bankavtaler - klikk for tilbudsdokument i PDF-formatBankavtaler
Levanger og Verdal kommuner samt Innherred samkommune tar sikte på å inngå bankavtaler for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse. Det benyttes åpen anbudskonkurranse. Tilbudsdokument PDF | word.

Tilbudsfrist: 01.08.05

 

Gebyrregulativ 2005
I møte den 20.01.05, sak 003/05, vedtok Innherred sakmommunestyre gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, jord-, og konsesjonsloven, lov om kartlegging, delig og registrering av grunneiendommer og eierseksjonsloven. De nye gebyrsatsene gjelder for hele Innherred samkommune fra den 20.01.05.

20.02.05

Bogassanlegg Ravlo, Verdal - klikk for melding i PDF-formatBiogassanlegg Ravlo
Ecopro as planlegger bygging av et biogassanlegg for håndtering av organisk og animalsk avfall øverst i Ravlodalføret, ved siden av Skjørdalen deponi. Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Det er i den sammenheng utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram, som legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Melding PDF

Samtidig kunngjøres at det oppstartes arbeid med reguleringsplan, som eventuelt vil godkjenne plasseringen av anlegget.

Eventuelle uttalelser til meldingen kan sendes Verdal kommune, Servicekontoret, 7650 Verdal innen 20.02.2005.

20.01.05 Landbruk
Produksjonstilskuddsøknader i jordbruket med søknadsfrist 20.01.2005, innleveres ved Servicekontorene i Levanger og Verdal.
01.12.04

Forespørsel - Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool og elektronisk timeliste - klikk for dokument i PDF-formatForespørsel - Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool og elektronisk timeliste

Kunngjort i Doffinbasen
Kravspesifikasjon PDF | word

Kontaktpersoner:
Gunvor Strøm, IT-konsulent

Per Tore Sandsaunet, avd.leder, tlf. 740 85900,

e-post: per.tore.sandsaunet@levanger.kommune.no

07.07.04

Forespørsel - Leveranse av elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem - klikk for kravspesifikasjon i PDF-formatForespørsel - Leveranse av elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem

Kunngjort i Doffinbasen
Kravspesifikasjon PDF | word

Kontaktpersoner:
Torbjørn Olsen
, IT-sjef ISK, tlf. 74052722
epost:
torbjorn.olsen@innherred-samkommune.no

Rita Mari Keiserås, formannskapssek. tlf. 74052716
epost:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

Inger Marie Bakken, ass. rådmann Verdal, tlf: 74048262
epost: inger-marie.bakken@verdal.kommune.no

11.06.04

Klikk for Konkurransegrunnlag (PDF)Forespørsel - Leveranse av
A: PC’er og skjermer
B: Servere, lagring og backup
C: Nettverksutstyr

D: Konsulenttjenester

 
Kunngjort i Doffinbasen
Kravspesifikasjon PDF | word

Kontaktpersoner:
Torbjørn Olsen, IT-sjef og Ove Haugrud 
^

02.04.04 Leveranse av system for alarmmottak for trygghetsalarmer
Kunngjort i Doffinbasen
Kravspesifikasjon PDF | word

Kontaktpersoner under tilbudskonkurransen er:
Per Tore Sandsaunet, avdelingsleder tlf. 740 85900
e-post: per.tore.sandsaunet@levanger.kommune.no
Tony Gregg, avdelingsleder tlf 740 70340
e-post: tony.gregg@verdal.kommune.no
Torbjørn Olsen, IT-sjef

02.04.04

Kart Verdal sentrum - klikk for større kart i PDFLeveranse datakommunikasjonslinjer - forespørsel
Kunngjort i Doffinbasen
Kravspesifikasjon PDF | word
Lokasjoner PDF
Kart Verdal sentrum PDF | powerpoint
Kart Verdal kommune PDF | powerpoint


Kontaktpersoner under Verdal kommune - klikk for større kart i PDFtilbudskonkurransen er:
Magne Okkenhaug og Torbjørn Olsen, IT-sjef
^

historikk | nytt

Gå til hovedside Innherred samkommune