Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 06.12.2011

Ledige stillinger - Historikk

levanger | verdal

ledige stillinger | søkerlister | tilsettinger | nytt | annonser
Frist Stilling
02.02.07 Utmarkskonsulent  - Vikariat ** elektronisk søknad **
20.12.06 Prosjektleder "Rusprosjektet"
Kommunene Verdal og Levanger har inngått et forpliktende samarbeid gjennom etableringen av Innherred Samkommune. Ett av de områdende som det samarbeides på, er utvikling av gode tiltak innen ruspolitikk. Vi har etablert et eget prosjekt som nå er i den fasen at rusprosjektet driver to tiltak; et lavterskel helstilbud – Helsestasjon Rus og rehabiliteringshuset no. 46. Prosjektperioden er ut 2007.

Vi søker nå prosjektleder som kan bidra til å gjennomføre og videreutvikle de tiltak som er startet opp. Tiltredelse snarest. Stillingen er i første omgang ut 2007, men med mulighet for forlengelse.

Stillingen innebærer utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og stiller krav til selvstendighet og fleksibilitet. Til stillingen ligger oppgaven som daglig leder for no. 46, samkjøring av tiltakene, ledelse, prosjektrapportering, direkte brukerkontakt, tverrfaglig teamarbeid og samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav:
Høgskoleutdanning med god ruskompetanse, prosjekterfaring og ledererfaring.

Det vil bli lagt vekt på søkerens samlede kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av fagkoordinator rus Vibeke Veie-Rosvoll, tlf 740 48200 eller 90 93 68 01.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestem-melser, reglement og gjeldene tariffavtaler. Søknad og CV sendes:
postmottak@innherred-samkommune.no innen 20.12.06.

overført
mor-
kommune

TILKALLINGSVIKARER
Enhet helse og rehabilitering, Innherred samkommune har behov for vikarer på tilkalling til legesentrene i Levanger og Verdal for kortere eller lengre perioder.

Vi etterspør vikarer med følgende kvalifikasjoner:

 • helsesekretærer

 • sykepleiere

 • legesekretærer

Følgende legesenter er aktuell arbeidssted.

 • Levanger legesenter

 • Meierigården legesenter

 • Stekke legesenter

 • Verdal legesenter

 • Vuku legesenter

 • Ørmelen legesenter

Søknadsfrist: Søknader mottas hele året.

Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til samtale. CV må fylles ut i søknaden. Eventuelle spørsmål rettes til Signe Liff, tlf. 740 52865/740 48320
Søknad sendes:
Innherred samkommune, Kommunelege 1, Pb 130, 7600 Levanger. Merk konvolutten: Tilkallingsvikar.

13.12.06 Personalkonsulent  ** elektronisk søknad **
01.10.06
som PDF

Avdelingsingeniører
Innherred samkommune (ISK) er et forsøk med et tettere interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner. Prosjektet har en varighet på minst 4 år.

Tjenesteområdene plan, byggesak, oppmåling og miljø i Verdal og Levanger er lagt inn under Innherred samkommune og organisert som en enhet i prosjektperioden. Enheten er organisert i tre faggrupper; plan og miljø, byggesak og oppmåling.  Enheten er samlokalisert til Verdal.

Stillingene er overført for tjeneste i ISK og underlagt ISK sin styring og ledelse i prosjektperioden. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og organisering.

To av våre dyktige medarbeidere innen byggesak og oppmåling har slutter hos oss. Av den grunn er følgende stillinger ledige for fast ansettelse:

1: AVDELINGSINGENIØR / BYGGESAK - st.ID:  259/06

Hovedarbeidsområde:

 • Behandling av byggesaker og tilsyn

 • Behandling av utslippssøknader etter forurensningsloven og forskrift

 • Utvikle rutiner for god og effektiv saksbehandling ved hjelp av IKT

 • Informasjon og kundebehandling

Videre er det ønskelig med kunnskaper innen elektronisk byggsøk

2: AVDELINGSINGENIØR /GEODATA,  KART OG OPPMÅLING - st.ID:  260/06

Hovedarbeidsområde:

 • Fradelingssaker og delingstforretninger

 • Geografisk informasjonssystem

 • Matrikkel, GAB og DEK- register

 • Informasjon og kundebehandling

Videre er det ønskelig med kunnskaper innen GAB og bruk av GPS.

For stillingene kreves:

Vi søker etter ingeniører med høgskole – eller  universitetsutdanning.

Det er ønskelig med erfaring innenfor nevnte fagområder. Det vil ved tilettingen bli lagt avgjørende vekt på søkerens personlige egenskaper innen samarbeid, kundebahandling og å takle endringer.

Kommunen tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb

 • Være med på å utvikle et spennende lokalmiljø

 • Aktivt og hyggelig arbeidsmiljø og stor selvstendighet i utførelse av arbeidet

 • Lønn etter avtale

Opplysninger:

Vanlige kommunale vilkår gjelder ved ansettelsen inkl pensjonstrekk.
Nærmere informasjon ved henvendelse til enhetsleder/plan- og byggesakssjef Johannes Bremer, tlf. 740 48275.

Eller til:

Søknad med CV, vedlagte kopier av attester og vitnemål sendes Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Postboks 130, 7601 Levanger. Oppgi st.ID. Søknadsfrist: 01.10.06

01.09.06


100 % stilling (1 års vikariat) som
psykisk helsearbeider
Ved enhet Helse og rehabilitering ISK, Levanger er det ledig 1 års vikariat for psykisk helsearbeider i 100 % stilling med mulighet til fast ansettelse..

Det søkes etter en person med 3-årig høyskoleutdanning i helse og sosialfag, fortrinnsvis sykepleier. 

Det er et krav om videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Personlig egnethet og interesse for feltet vektlegges i stillingen.

Tjenesten er organisert tverrfaglig i avdeling Sosial og psykiatritjenesten i enhet Helse og rehabilitering. 

Arbeidsområde:

 • Forebyggende arbeid, undervisning og veiledning

 • Tverrfaglig samarbeid

 • Kriseintervensjon

 • Oppfølging av psykisk helse herunder rusrelatert psykiske lidelser.

 • Direkte klientarbeid

 • Samtaler , hjemmebesøk, koordinering , rehabilitering og individuell plan.

 • Delta i å utvikle aktivitetsprogram og dagtilbud

 • Arbeid rettet mot pårørende og brukermedvirkning.

Vi kan tilby:

 • En selvstendig stilling

 • Spennende og utfordrende oppgaver

 • Et trivelig arbeidsmiljø

Ansettelse skjer på kommunale vilkår som går fram  av gjeldende lover og regler. Fra bruttolønn trekkes 2 % til kommunal pensjonsordning.
Avdelingen ønsker en balansert kjønnssammensetning. 

Spørsmål om stillingen rettes  til enhetsleder Tore Fjerdingen eller fung. fagkoordinator Terje Rotmo. Tlf. 740 52 500

Søknad med vitnemål og CV sendes Innherred Samkommune, Organisasjonsenheten postboks 130, 7601 Levanger innen 01.09.06.

20.08.06


Fysioterapeut 50 % vikariat

Ved enhet
Helse og Rehabilitering
ISK, Verdal med tjenestested Stekke, er det ledig 50% vikariat for fysioterapeut i perioden 23.10.06-22.10.07

Arbeidsområdet er rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid for voksne og eldre.

Arbeidet er både individuelt og i grupper, med fokus på individets muligheter for deltagelse i samfunnet.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning/autorisasjon som fysioterapeut.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Kommunikasjonsevner/samarbeidsevner
 • Krav om førerkort til bil

Tjenesten disponerer kommunal bil, men i tillegg må bruk av privat bil påregnes.

Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som følger lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.

Kontaktpersoner: Kari Gregersen Næss/ Gunnhild Eggen tlf. 74048200

Søknadsfrist: 20.08.06

Søknad vedlagt CV og bekreftede attestkopier/vitnemål sendes 
ISK, organisasjonsenheten, Postboks 130, 7600 LEVANGER.

31.07.06
som PDF


PP-tjenesten er en del av enhet Barn og familie som også består av barneverntjeneste og helsestasjon, som i dag er tilknyttet Innherred Samkommune. Fra 01.10.06 omorganiseres enhet Barn og familie og blir deretter 2 kommunale enheter i hhv Levanger og Verdal. PP-tjenestene i Levanger og Verdal lyser med dette ut 4 ledige stillinger fra høsten 2006.

Levanger kommune har 2700 elever i 13 skoler, fordelt på 9 oppvekstsentra, 2 privatskoler  og ca. 50 barnehager (kommunale og private). PPT, avdeling Levanger har hjemler for 6,80 årsverk, ekskl. merkantile støttefunksjoner.

Verdal kommune har 2021 elever i 10 skoler, fordelt på 5 oppvekstområder og 17 barnehager (kommunale og private)PPT, Verdal har hjemler for 5.0 årsverk, ekskl. merkantile funksjoner.

PPT er i aktiv omstilling med vekt på systemrettet arbeid og utvikling av samarbeidet med skoler og barnehager. Kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehager er konkrete utfordringer, sammen med prosjektarbeid og metodeutvikling.  PP-tjenesten vektlegger faglig utvikling, tverrfaglig teamarbeid, intern kompetanseheving sammen med fokus på et godt arbeidsmiljø.

Følgende stillinger er ledige ved PPT, avd. Levanger fra 01.08.06

 1. Fagleder/Ped.psyk rådgiver/spesialpedagog 100%, fast stilling

 2. Logoped/Ped.psyk rådgiver/Spesialpedagog, 100% fast stilling

Følgende stillinger er ledige ved
, avd. Verdal fra 01.09.06

 1. Ped.psyk rådgiver/spesialpedagog 100%, fast stilling

 2. Ped.psyk rådgiver/spesialpedagog 85%, årsvikariat

Stilling 1: Fagleder/Ped.psyk rådgiver/spesialpedagog 100%, fast stilling/Levanger
Fagleder vil inngå i enhetenes lederteam sammen med enhetsleder og lederne fra Barnevern og Helse. I funksjonen som fagleder inngår personal- og økonomiansvar, i tillegg til daglig drift og klientarbeid. Vi ønsker fortrinnsvis en person med utdanning på embeds/ hovedfags/masternivå  innenfor områdene psykologi/spesialpedagogikk/pedagogikk,  gjerne med lærer/førskolelærerutdanning i bunnen. For søkere som også er interessert i faglederfunksjon, vil dokumentert ledererfaring/utdanning være ønskelig. Helhetlig kompetanse, sammen med kriteriene nedenfor vil være det avgjørende ved tilsetting. Ønske om evt. lederfunksjon må angis tydelig i søknaden. Ved evt. internt opprykk vil stilling 1 bli ren fagstilling.

Stilling 2: Logoped/Ped.psyk rådgiver/Spesialpedagog, 100% fast stilling/Levanger
Vi ønsker primært en person med utdanning som logoped, og gjerne med videreutdanning på master/hovedfagsnivå. Utredningskompetanse vedr. lese/skrivevansker er nødvendig for denne stillingen.

Stilling 3: Ped.psyk rådgiver/spesialpedagog 100%, fast stilling/Verdal
Stillingen kan etter avtale inneholde en lederfunksjon.

Stilling 4: Ped.psyk rådgiver/spesialpedagog 85%, årsvikariat/Verdal
For begge stillingene  ønskes fortrinnsvis personer med utdanning på embeds/master/hovedfagsnivå innenfor områdene psykologi/spesialpedagogikk/pedagogikk, gjerne med lærer/ førskolelærerutdanning i bunnen

For alle stillingene:
Erfaring fra arbeid i PPT, kunnskap om og erfaring fra barnehage og skole vil være en fordel. Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring.
 • Fleksibilitet og evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Tjenesten disponerer kommunale biler, men i tillegg må bruk av privat bil påregnes.

Lønn etter avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 6 måneders prøvetid. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og attester og vitnemål medbringes til intervjuet. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke returneres.

Søknad vedlagt kortfattet CV sendes:

Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Levanger rådhus,       7600 Levanger

Søknadsfrist: 31.07.06

Nærmere opplysninger v. enhetsleder Marit E. Aksnes, tlf. 41677704, eller e-post marit.elisabeth.aksnes@innherred-samkommune.no, eller koordinator Katrine Iversen, tlf: 41930007, eller e-post katrine.iversen@innherred-samkommune.no, eller ass. Rådmann Arvid Vada, tlf: 48094134, eller e-post arvid.vada@verdal.kommune.no.

11.07.06


50 % fast stilling og 80 % vikariat som fysioterapeut

50 % fast stilling som fysioterapeut er ledig med for tiden arbeidssted Levanger f.o.m. 01.09.06. Det kan bli mulighet for å øke opp stillingen med et vikariat i 40 % t.o.m. 15.08.07.

80 % vikariat som fysioterapeut er ledig med for tiden arbeidssted Levanger f.o.m. 15.08.06. t.om.15.08.07. Det kan bli mulighet for å øke opp stillingen med 20 % f.o.m. 01.01.07. t.o.m. 31.07.07.

Arbeidsområde: habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid 

 • individuelt og i grupper

 • opp mot ulike målgrupper

 • fokus på kultur gir helse

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning/autorisasjon som fysioterapeut
 • Kjennskap til (re)habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid en fordel
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten en fordel.
 • Kommunikasjonsevner/samarbeidsevner
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Krav om førerkort til bil

Tjenesten disponerer kommunale biler, men i tillegg må bruk av privat bil påregnes.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

Lønn etter avtale. Kontaktperson Ingjerd Foshaug, tlf. 74052500.

Søknadsfrist: 11.07.06

Søknad sendes:
V
edlagt CV og bekreftede attestkopier/vitnemål sendes ISK, Organisasjonsenheten, Postboks 130, 7600 Levanger.

18.05.06


Fastlegeavtale – praksissted Levanger

Det er i Innherred samkommune ledige for tiltredelse fastlegeavtale i gruppepraksis.

Det tas forebehold om endelig godkjenning av opprettingen av fastlege-hjemmelen.  

Hjemmelen er lagt til Skogn legesenter som er et privat legesenter bestående av erfaren spesialist i allmennmedisin, lege under spesialisering og turnuslege. Det er det ledig fastlegeavtale i gruppepraksis. Skogn legesenter er lokalisert 12 min. kjøring fra Levanger sentrum.

Listestørrelse er 1000 - 1200 pasienter. Denne er basert på deling av gjeldende lister ved Skogn legesenter. Deltagelse i kommunal/framtidig interkommunal legevakt og tilpliktelse til offentlige oppgaver må påregnes.

Det legges vekt på personlig egnethet for stillingen og at søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Kjennskap til lokalsamfunnet vil være en fordel, men ingen betingelse.

Overtakelse skjer etter avtale med nåværende avtaleinnehavere i sentret.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til: Spesialist i allmennmedisin Jan Melby eller enhetsleder Tore Fjerdingen, Enhet Helse og rehabilitering Innherred Samkommune på tlf. 74 05 25 00.

Søknad med attestkopier sendes Innherred Samkommune, Organisasjonsenheten, Postboks 130, 7601 Levanger – innen 18.05.06.

22.02.06


Sosialkurator

Innherred Samkommune, Enhet for Helse og rehabilitering Sosial- og psykiatritjenesten, Levanger har ledig 100% fast stilling som sosialkurator med hovedarbeidsområde oppfølging av rusmisbrukere.  Tiltredelse fra 01.06.06.

Fagpersoner med annen relevant helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning kan også søke.  

Kvinnelige søkere oppfordres spesielt til å søke.  Det vil bli lagt vekt på søkerens samlede kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Lønnskrav må framsettes og begrunnes i søknaden.

Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver og stiller krav til selvstendighet og fleksibilitet.  Direkte brukerkontakt, tverrfaglig teamarbeid og samarbeid med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere.   I tillegg til individuell oppfølging har enheten et særskilt fokus på brukeres deltakelse i grupperetta tilbud, hvor det forventes at ansatte er delaktig. 

Intern/ekstern veiledning og undervisning er tillagt stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av fagkoordinator Kjellrun Lundsaunet Myhre, tlf 74052500.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldene tariffavtaler.

Søknad med vedlagte kopier av vitnemål og attester sendes Innherred Samkommune, Personalavdelingen,  Postboks 130, 7601 Levanger.

Søknadsfrist  22.02.06

25.01.06
Helsesøster/jordmor
Det søkes etter helsesøster og jordmor som har mulighet til å ta enkeltdager
og vikariater på kort varsel.
Ved evt. spørsmål; ta kontakt med fagleder Brit L. Kverkild, tlf.: 90724959.

Søknad med godkjente kopier av attester og vitnemål sendes:
Barne- og familietjenesten,
Helsestasjonen, Servicekontoret,
Postboks 32, 7651 Verdal. Søknadsfrist: 25.01.06
21.01.06


100 % stilling som barnevernkurator ved avdeling Levanger
Det er ledig 100 % fast stilling som barnevernkurator ved barneverntjenesten Innherred Samkommune, avdeling Levanger.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak:

 • Utredning av barnevernsaker, iverksetting og oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak

 • Forberedelse og føring av saker for fylkesnemnda

 • Ansvar for å koordinere samarbeid med enkelte samarbeidspartnere

 • Råd og veiledning i familier med psykososiale vansker        

Kvalifikasjonskrav:
Fortrinnsvis barnevernpedagog/sosionom. Søkere med annen relevant høyskoleutdanning kan  bli vurdert. Det legges vekt på erfaring fra barnevernarbeid, annen relevant praksis og relevant videreutdanning.

Videre legges det stor vekt på personlig egnethet til stillingen. 

Ved internt opprykk kan bli ledig vikariat, og det bes opplyst i søknaden hvorvidt dette også er interessant.


100 % stilling som hjemmekonsulent ved avdeling Levanger
og

50 % stilling som hjemmekonsulent ved avdeling Verdal

Arbeidsoppgavene er i hovedsak:

 • Råd og veiledning og samspillrettede tiltak i familier
 • Tiltaksplaner og rapportskriving
 • Vitneførsel  i fylkesnemnda i aktuelle saker
 • Godkjenning av tiltaksarbeidere og fosterhjem
 • Forhåndsgodkjenning av adopsjon

For stillingen på Levanger er ca 30 % forbeholdt arbeid i flyktningefamilier og enslige mindreårige asylsøkere.

Kvalifikasjonskrav:

Barnevernpedagog/sosionom/annen relevant høyskoleutdanning.

Det legges vekt på erfaring fra arbeid som hjemmekonsulent/ barnevernarbeid, annen relevant praksis og relevant videreutdanning. For stilling som hjemmekonsulent på Levanger legges det også vekt på erfaring med konsultasjon overfor flyktningefamilier og enslige mindreårige asylsøkere.  Personlig egnethet til stillingen vektlegges..

Lønn:
Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaler. 

Ved eventuell tiltredelse må det leveres tilfredsstillende politiattest.

Det er ønskelig at søkerne har sertifikat.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og avtaler.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås  ved henvendelse til barnevernleder Levanger, Torill Moe, tlf. 740 52670/91684829 eller  barnevernleder Verdal, Bente Nestvold, tlf 740 48396/95075742.

Søknad med CV, referanser og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes : Innherred Samkommune, Organisasjonsenheten, postboks 130, 7601 Levanger. Søknadsfrist: 21.01.06.

21.12.05


Kommunelege I, vikariat
Vi har ledig vikariat som kommunelege I i inntill 100 % stilling fra 01.02.06 til og med 31.12.06 på grunn av svangerskapspermisjon 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • medisinsk faglig rådgivende lege etter kommunehelsetjenesteloven
 • smittevern
 • miljørettet helsevern
 • helsemessig beredskap
 • samfunnsmedisinske oppgaver
 • opplysningsvirksomhet/forebyggende arbeid
 • oppfølging av fastlegeordning, legevakt, fengselshelsetjeneste

Mulighet for deltakelse i legevakttjeneste (Levanger: 13-delt legevakt, Verdal: 10-delt legevakt).

Vi ønsker en lege som har erfaring fra eller som har interesse for samfunnsmedisin. Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Ev. spørsmål rettes til enhetsleder Tore Fjerdingen tlf. 74 05 28 68 eller kommunelege 1 Karin De Ridder tlf. 74 05 28 75.

Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Organisasjonsenheten, Innherred Samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 21.12.05

21.12.05


Fastlegeavtale
- Levanger
Ledig fastlegehjemmel ved Levanger legesenter for tiden fra 01.03.05. Nåværende liste er 1500 personer samt offentlig oppgave innenfor psykisk helsevern og rus.

Legesenteret er et 5 legesenter og ligger i Levanger rådhus. Senteret har samarbeidsavtale med kommmune og er godt utstyrt, bruker Profdoc/Vision og er tilknyttet Midt-Norsk helsenett.

Legen har rett og plikt til å delta i legevakt (ca. 13-delt) og øyeblikkelig hjelp/beredskap på dagtid.

Tildeling i kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.

Vilkår for overdragelse avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Den som tildeles fastlegeavtale må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Ev. spørsmål rettes til enhetsleder Tore Fjerdingen tlf. 74 05 28 68 eller kommunelege 1 Karin De Ridder tlf. 74 05 28 75.

Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Organisasjonsenheten, Innherred Samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 21.12.05.

30.12.05


2 avtaler om driftstilskudd for fysioterapeut á 25%  ledig i Levanger fra 01.02.06. Avtalene er lokalisert ved Fysioterapisenteret Levanger as 

Fysioterapitjenesten er organisert i Enhet for Helse og Rehabilitering, som er en del av Innherred Samkommune (ISK).

Arbeidsområde:
Fysioterapeuten skal gi et åpent tilbud til befolkningen m.h.t. aldersgrupper og diagnoser/problemstillinger. Dette innebærer bl.a. at fysioterapeuten ved behov må delta på heimebesøk og eventuelt gi behandlingen på annen arena enn instituttet, dersom det er nødvendig. Kommunen vil legge vekt på søkers kompetanse / erfaring sett opp mot kommunens behov for fysioterapitjenester. 

Kvalifikasjonskrav:

 • godkjent utdanning som fysioterapeut

 • gode kommunikasjonsevner/samarbeidsevner

 • personlig egnethet

Annet:
Én fysioterapeut uten driftsavtale samt én fysioterapeut med driftsavtale i annen kommune arbeider for tiden i lokalene utenom de utlyste driftsavtalene.

Kontaktpersoner:
Ingjerd Foshaug, fagkoordinator for Ergo- og fysioterapitjenesten i Levanger. Tlf.: 74052500
Morten Skjesol, manuellterapeut og eier av Fysioterapi Senteret Levanger AS. Tlf.: 90167789

Søknad med godkjente vitnemål og attester sendes til Organisasjonsenheten, Innherred Samkommune, postboks130, 7601 Levanger. Søknadsfrist: 30.12.05
05.12.05
Fysioterapeut – vikariat

I Verdal med tjenestested Stekke er det  fra januar 2006 ledig 100% vikariat for fysioterapeut, foreløpig for ½ år med muligheter for forlengelse.

Arbeidet omfatter tjenester til både barn og voksne/eldre. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Ev. spørsmål rettes til Kari Gregersen Næss, tlf 74048630

Skriftlig søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes;
Organisasjonsenheten Innherred Samkommune, postboks 130, 7601 Levanger

Søknadsfrist: 05.12.05

01.11.05
Fagleder for PP-tjenesten
- st.id 127/05
En av våre ledere har gått over i annen stilling, og det søkes derfor etter: 

Fagleder for PP-tjenesten

Tjenesten har hjemler for 11.30 årsverk, ekskl. merkantile støttefunksjoner. Fagleder for PP-tjenesten er f.t. underlagt enheten Barn og familie i ISK og har f.t. arbeidssted både i Levanger og Verdal kommuner. Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten.

Stillingen er 100% fast og tilhører Levanger kommune. Den som tilsettes vil bli overført til ISK og underlagt dennes styring og ledelse i prosjektperioden. Det tas forbehold om organisatoriske endringer og endringer i arbeidsoppgaver/ansvar for stillingen.  

PPT er inne i en aktiv omstillingsperiode med vekt på systemrettet arbeid og utvikling av samarbeidet med skoler og barnehager. Ved enheten og i PP-tjenesten vektlegges faglig utvikling, samordning og intern kompetanseheving sammen med fokus på utviklingen av et godt arbeidsmiljø.

PPT i Innherred Samkommune trenger en leder som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som ønsker å videreutvikle PPT internt og i samarbeid med andre oppvekstfaglige instanser.

Vi ønsker fortrinnsvis en person som har utdanning på master/hovedfagsnivå innenfor områdene spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi, gjerne med lærer- eller førskolelærerutdanning i bunnen. Utdanning og/eller erfaring og dokumenterte resultater fra ledelse og organisasjonsutvikling vil også bli vektlagt. Erfaring fra arbeid i PPT, og kunnskap om virksomheten i barnehage og skole vil være en fordel.

Personlig egnethet i tråd med utfordringen i denne stillingen vil bli tillagt avgjørende vekt ved tilsettingen, og aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger v. enhetsleder Marit E. Aksnes, tlf. 74 05 25 00.

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes:

Innherred samkommune
Organisasjonsenheten

Levanger rådhus
7600 Levanger

Søknadsfrist: 01.11.05

10.10.05


Vikariat 50 % stilling som miljøarbeider - internutlysning

50 % stilling som miljøarbeider ved Kontakten Dagsenter fra d.d til 31.12.07, med mulighet til forlengelse.

Vi søker etter medarbeider som:

 • Har evnen til å arbeide selvstendig, men samtidig være en del av et team

 • Kan være kreativ

 • Har gode kommunikasjonsevner og er fleksibel

 • Vil være med og videreutvikle Kontakten med nye tiltak.

 • Bygger sitt arbeide på et verdigrunnlag med utgangspunkt i:

  •          respekt

  •          ærlighet

  •          lojalitet

  •          omsorg

  •          likeverd og rettferd

For stillingen gjelder:

 • Lønn i.h.t gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger i KLP

 • Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og tariffavtaler 

Menn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema kan fåes ved å kontakte daglig leder Kontakten Sissel Krokstad på tlf. 740 48621 eller Fagkoordinator i Sosial- og psykiatritjenesten Vibeke Veie-Rosvoll.

Søknad skrives på søknadsskjema for internt utlyste stillinger for  Verdal kommune. Søknadsfrist 10.10.05

15.09.05
Arkitekt / arealplanlegger

Innherred samkommune (ISK) er et forsøk med et tettere interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner. Prosjektet har en varighet på minst 4 år. Innherred samkommune  er attraktiv region å arbeide og å bo i.  Innbyggertallet er ca 31 000 i Innherred samkommune og den  ligger sentralt i Nord-Trøndelag med gode kommunikasjoner. Det er en positiv utvikling regionen, med et allsidig næringsliv i vekst og gode tilbud innen kultur, fritid og utdanning.

Tjenesteområdene plan, byggesak, oppmåling og miljø i Verdal og Levanger er lagt inn under Innherred samkommune og organisert som en enhet i prosjektperioden. Enheten er organisert i tre faggrupper; plan og miljø, byggesak og oppmåling.  Enheten er samlokalisert til Verdal.

Stillingen tilhører morkommune Verdal og er overført for tjeneste i ISK og underlagt ISK sin styring og ledelse i prosjektperioden. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og organisering.

En av våre dyktige medarbeidere slutter hos oss på grunn av nådd pensjonsalder. Av den grunn er følgende 100% stilling ledig for fast tiltredelse:

Arkitekt / arealplanlegger

Hovedarbeidsområde:

 • Saksbehandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
 • Arkitektur og estetikk
 • Utarbeiding av reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
 • Utredningsarbeid på overordnet nivå 
 • Prosjektarbeid innen fagområdet
 • Informasjon og kundebehandling
 • Digital planframstilling

Generelt:

Vi søker primært etter en arkitekt med universitetsutdanning, helst med  praksis innen fagområdet. Kandidater med annen relevant utdanning og erfaring fra fagområdet vil også bli vurdert. Det forutsettes gode kunnskaper i bruk av geografisk informasjonssystem samt gode datakunnskaper generelt.

Det vil ved tilettingen bli lagt avgjørende vekt på søkerens personlige egenskaper innen samarbeid, kundebehandling og å takle endringer.

Kommunen tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Være med på å utvikle et spennende lokalmiljø
 • Aktivt og hyggelig arbeidsmiljø og stor selvstendighet i utførelse av arbeidet
 • Lønn etter avtale

Opplysninger:

Vanlige kommunale vilkår gjelder ved ansettelsen inkl pensjonstrekk.
Nærmere informasjon ved enhetsleder/plan- og byggesakssjef Johannes Bremer, tlf. 74048275.

Søknad med CV, vedlagte kopier av attester og vitnemål sendes:
Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Postboks 130, 7601 Levanger. Søknadsfrist: 15.09.05

01.09.05


Fastlegeavtale - Verdal
-
St.id.: 101/05, bes oppgitt i søknad
Ved Vuku legesenter som ligger 1,5 mil øst for Verdal sentrum og er et 2 legesenter er det ledig fastlegeavtale fra 01.02.05. Nåværende liste er 1200 pasienter samt 7,5 timer pr. uke helsestasjon.

Legesentrene er tilknyttet Midt Norsk Helsenett og bruker Prof doc/WinMed journalsystem. Sentrene drives etter hybridmodellen.

Faste offentlige oppgaver kan tilpliktes i henhold til avtaleverket. Legen har rett og plikt til å delta i legevakt og øyeblikkelig hjelp/beredskap på dagtid.

Den som tildeles fastlegeavtale må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Tilsetting i kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.

Ev. spørsmål  rettes til kommunelege 1 Karin De Ridder  tlf. 74 05 28 75 eller enhetsleder Tore Fjerdingen tlf. 74 05 28 68

Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester  sendes Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, postboks 130, 7601 Levanger, innen 01.09.05.

01.09.05
Psykolog - Innherred samkommune - 3.gangs utlysning
Nyopprettet 100% stilling som psykolog er ledig for tiltredelse i enheten Helse og rehabilitering. Fagområdet er overført til Innherred samkommune i en prøveperiode på fire år. Psykologen vil ha sitt tilsettingsforhold til Verdal kommune, og ha lokaler ved sosial og psykiatritjenesten.

Psykologen skal samarbeide virksomhetsovergripende og arbeidsområdet er særlig rettet mot barn og unge. Forebyggende psykososialt arbeid, opplysning, veiledning, rådgivning, direkte brukerkontakt vil være hovedarbeidsområdene. Det legges vekt på evne til tverrfaglige samarbeide

Som ansatt i Verdal kommune og med arbeidsområde i Innherred samkommune får du:

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Være med på utviklingen av en framtidsrettet organisasjon
 • Aktivt og hyggelig arbeidsmiljø og stor selvstendighet i utførelse av arbeidet
 • Godt tverrfaglig samarbeide
 • Gode muligheter for friluftsliv, både sjø og fjell

Tilsetting i kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Eventuelle lønnskrav kan fremmes i søknaden.

Ev. spørsmål om stillingen rettes til fagkoordinator Vibeke Veie-Rosvoll tlf. 74 04 83 80 eller enhetsleder Tore Fjerdingen, tlf. 74 05 28 68.
Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester  sendes organisasjonsenheten, Innherred samkommune, 7600 Levanger, innen 01.09.04.

15.08.09


Prosjektleder
I forbindelse med den statlige skolereformen Kunnskapsløftet (2005-2008) har Levanger kommune og Verdal kommune i fellesskap utarbeidet en kompetansehevingsplan for det pedagogiske personalet i grunnskolen.

For gjennomføring av kompetansehevingsplanen og for oppfølging av de to kommunenes planer for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren skal det i tiden 1. september 2005 til 31. juli 2006, med mulighet for forlengelse i to år, tilsettes prosjektleder i hel stilling.

Oppgaver:
Prosjektlederen skal i samarbeid med prosjektgruppen

 • lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, evaluering og rullering av den felles kompetansehevingsplanen for Levanger kommune og Verdal kommune

 • være en pedagogisk koordinator, inspirator og pådriver i forhold til enhetslederne innen oppvekstsektoren og organisasjonene.

 • følge og iverksette tiltak i de to kommunenes kvalitetsutviklingsplaner: Verdal kommune - DK-sak 053/05 og Levanger kommune - DK-sak 028/05

 • være Levanger-/Verdal-regionens kontaktperson i forhold til statlige myndigheter, Kommunenes sentralforbund, Nord-Trøndelag fylkeskommune og andre organisasjoner i forhold til Kunnskapsløftet

Vi søker en person som :

 • har gode samarbeidsevner

 • har evne til å arbeide selvstendig

 • kan inspirere, motivere og veilede

 • har evne til å planlegge og gjennomføre tiltak

 • er fleksibel og kan arbeide målrettet og systematisk

 • er utviklings- og resultatorientert

Søkeren må ha pedagogisk utdanning på høyskole-/universitetsnivå og ha erfaring fra utviklingsarbeid – samt erfaring fra arbeid innenfor grunnskolens område.

Prosjektlederen rapporterer til prosjektgruppa.

Lønn etter avtale.

Opplysninger om stillingen :
Hans-Jakob Krabseth
, Levanger kommune, tlf 74052706/48278044
Arvid Vada, Verdal kommune, tlf 74048270/48094134.

Søknad merket Prosjektleder kunnskapsløftet vedlagt CV, rettkjente kopier av vitnemål og attester (som ikke returneres) sendes Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, 7600 Levanger innen 15. august d.å.

15.07.05


Ferievikarer Stekke legesenter

Ved  Stekke legesenter er det behov for legesekretær/helsesekretær i 50% stilling i perioden  fra 2 til og med 19 august 2005

Spørsmål rettes til Stekke legesenter ved Tove Reinås eller Jorunn Vatne tlf. 74 04 86 00 Søknad sendes til Enhet helse og rehabilitering, Inherred samkommune, Pb 130, 7600 Levanger innen 15. juli d.å.

01.07.05
Avdelingsingeniør / byggesaksbehandler - St.id.: 99/05, bes oppgitt i søknad
Innherred samkommune (ISK) er et forsøk med et tettere interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner. Prosjektet har en varighet på minst 4 år.

Tjenesteområdene plan, byggesak, oppmåling og miljø i Verdal og Levanger er lagt inn under Innherred samkommune og organisert som en enhet i prosjektperioden. Enheten er organisert i tre faggrupper; plan og miljø, byggesak og oppmåling.  Enheten er samlokalisert til Verdal.

Stillingen tilhører morkommune Levanger og er overført for tjeneste i ISK og underlagt ISK sin styring og ledelse i prosjektperioden. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og organisering.

En av våre dyktige byggesaksmedarbeidere slutter hos oss for å gå over i ny jobb. Av den grunn er følgende stilling ved faggruppen byggesak ledig:

AVDELINGSINGENIØR / BYGGESAKSBEHANDLER

Hovedarbeidsområde:

 • Behandling av bygge-/ fradelingssaker og kartforretninger
 • Geografisk informasjonssystem
 • Ajourhold av kartbaser
 • Utvikle rutiner for god og effektiv saksbehandling ved hjelp av IKT
 • Informasjon og kundebehandling

Videre er det ønskelig med kunnskaper innen GAB og bruk av GPS.

For stillingen kreves:

Vi søker etter en ingeniør med universitets– eller høgskoleutdanning.

Det er ønskelig med erfaring innenfor nevnte fagområder. Det vil ved tilettingen bli lagt avgjørende vekt på søkerens personlige egenskaper innen samarbeid, kundebahandling og å takle endringer.

Kommunen tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Være med på å utvikle et spennende lokalmiljø
 • Aktivt og hyggelig arbeidsmiljø og stor selvstendighet i utførelse av arbeidet
 • Lønn etter avtale

Opplysninger:

Vanlige kommunale vilkår gjelder ved ansettelsen inkl pensjonstrekk.
Nærmere informasjon ved enhetsleder/plan- og byggesakssjef Johannes Bremer, tlf. 740 48275.

Søknad med CV, vedlagte kopier av attester og vitnemål sendes:
Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Postboks 130, 7601 Levanger.
Søknadsfrist: 01.07.05

15.05.05
Enhetsleder Servicekontor
- St.id: 87/05 bes oppgitt i søknad
Leder av nytt dokumentsenter
- St.id: 88/05 bes oppgitt i søknad
 

INTERN UTLYSNING I ISK OG MORKOMMUNENE

Bakgrunn
Innherred samkommune (ISK) er et forsøk med et tettere interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner. Prosjektet har en varighet på minst 4 år. Samkommunestyret og kommunestyrene i morkommunene har besluttet at ansvaret for servicekontorene og post/arkiv overføres fra de to morkommunene til samkommunen fra 1.6.2005. I den sammenheng lyses ut stilling som leder av servicekontorenheten og leder av dokumentsenteret. Endelig organisering av tjenestene vil bli avklart før tilsetting. 

De som tilsettes i stillingene vil beholde sitt ansettelsesforhold til morkommunen, men vil bli overført til ISK og underlagt dennes styring og ledelse i prosjektperioden.

Generelt om stillingene
Stillingene oppnevnes av Oppnevningsutvalget i Innherred samkommune. Alle lederne i Innherred samkommune skal aktivt bidra til å at vi lykkes med å innfri de politiske mål som er satt for prosjektet:

 • Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer
 • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer
 • ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen
 • ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling
 • Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen
 • Reduserte driftsutgifter på sikt

Vi trenger kreative, tydelige og myndige ledere og medarbeidere som har fokus på brukernes behov

Enhetsleder servicekontor
Godt fungerende servicekontor er en av de viktigste forutsetningene for at samkommuneforsøket skal bli vellykket. Enhetslederstillingen er derfor en nøkkelstilling i samkommunen. Enhetslederen vil få personalansvar og økonomisansvar for servicekontorene i begge kommunene. 

Vi ønsker en person med relevant høgskoleutdanning som har:

 • Kunnskap om informasjons- og kommunikasjonsarbeid

 • Kommunal kunnskap

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å motivere medarbeidere

 • Kjennskap til og interesse for bruk av  dataverktøy

 • Evne til utvikling av servicekontor 

Leder av dokumentsenteret
Et godt fungerende arkiv er viktig for så vel saksbehandlere som ekstern publikum. Kravet til kvalitet er høgt med automatisk utlegging på nettet etter at journal er ført.

Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Utvikling og daglig ledelse av dokumentsenteret (post- og dokumentbehandling)
 • Ansvar sentralt arkiv og fagarkivene
 • Faglig veiledning til arkivpersonale og opplæring av tilsatte
 • Ansvar for oppdatering av arkivplan
 • Tilsyn med at arkivarbeidet skjer i samsvar med regelverk

Lederen for Dokumentsenteret vil være kommunens kontaktperson mot Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA IKS).

Kommunen er inne i flere spennende prosjekter, bl.a. overgang til helelektronisk arkiv.

Vi ønsker en person med relevant utdanning som har:

 • forståelse for elektronisk saksbehandling og moderne arkivdanning

 • gode datakunnskaper

 • gode samarbeidsevner

 • evne til å motivere medarbeidere  og skape teamfølelse

Felles for begge stillingene:
Er du den rette, kan vi tilby en spennende jobb med innflytelse på overgangen til en helelektronisk forvaltning.
 

 • Lønn etter avtale

 • Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til: Administrasjonssjef Ola Stene, tlf 913 66 726 eller Organisasjonssjef Øystein Sende, tlf. 404 14 328.

Søknad sendes:

Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Levanger rådhus, 7600 Levanger
eller helst: postmottak@innherred-samkommune.no (wordvedlegg)

Benytt følgende søknadsskjema (wordskjema) - Søknadsfrist: 15.05.05.
(Fyll ut og velg: Fil - Send til via e-post)

14.04.05
Personalkonsulent - st.id: 34/05 bes oppgitt i søknad  |  søkerliste
Innherred samkommune (ISK) er et forsøk med et tettere interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner. Prosjektet har en varighet på minst 4 år. Organisasjonsenheten er underlagt ISK og har for tiden base ved Levanger rådhus. Enheten dekker intern rådgivning og leverer interne tjenester innenfor fagområdene arbeidsgivervirksomhet, forhandlinger, personaladministrasjon, lønnsadministrasjon, helse, miljø og sikkerhet (HMS), opplæringsrådgivning og sekretariatsfunksjoner for noen bestemte råd og utvalg for Verdal kommune, Levanger kommune og de fagenhetene som er lagt inn under ISK. Enheten har en intern organisering med to faggrupper. Dette er faggruppe personal og faggruppe lønn. Enheten ledes av enhetsleder-/organisasjonssjef. 

En av våre dyktige medarbeidere går av med pensjon og vi søker etter ny dyktig medarbeider i 100% fast stilling som personalkonsulent. Stillingen er ledig for tiltredelse medio juni 2005.

Stillingen er f.t. faglig underlagt - fagansvarlig personal ved organisasjonsenheten. Stillingen tilhører Levanger kommune. Den som tilsettes vil bli overført til ISK og underlagt dennes styring og ledelse i prosjektperioden. Det tas forbehold om organisatoriske endringer og endringer i arbeidsoppgaver/ansvar i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • delta i videreutviklingen av kommunene som gode arbeidsgivere for sine medarbeidere

 • lederstøtte og rådgivning innenfor arbeidsgivervirksomheten med hovedvekt på tariff, avtaleverk, sentralt lovverk

 • saksbehandling innenfor hele det personaladministrative fagområdet inkl opplæringsplanlegging

 • deltakelse i forhandlinger, drøftinger og representasjon mellom arbeidsgiver og fagforeningene

 • veiledning og bistand overfor kommunenes medarbeidere på det personaladministrative fagområdet

 Kvalifikasjonskrav

 • relevant høgskoleutdanning

 • kunnskap om lov og avtaleverk for personalområdet, spesielt kommunalt tariffområde

 • erfaring fra selvstendig saksbehandlingsarbeid, utredning og/eller prosjektarbeid

 • erfaringer fra forhandlingssituasjon

 • god kunnskap og erfaring i bruk av IT som arbeidsredskap

 • kommunisere godt muntlig og skriftlig

 • pådriver og initiativrik

 • arbeider meget selvstendig

 • har stor arbeidskapasitet

 • arbeidsgiverorientert holdning, og lojal mot politiske og administrative beslutninger

 • utpreget samarbeidsorientering, fleksibel holdning og positiv i omgangsformen

 • løsningsorientert, utadvendt, stabil og ærlig

 • det vil bli lagt betydelig vekt på at den som tilsettes skal utfylle eksiterende 

 • kompetanse ved enheten. Det vil ved tilsettingen bli lagt avgjørende vekt på søkerens 

 • personlige egenskaper og at vedkommende skal passe godt inn i et åpent og trygt miljø 

 • med en lett og fin omgangstone med stor takhøyde. Det forutsettes at den som tilsettes 

 • kan tjenestegjøre i 100% stilling

Betingelser

 • Lønn etter avtale. Det er ønskelig at lønnskrav framsettes i søknaden.

 • Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som følger av lovbestemmelser, avtaleverk, reglement og gjeldende tariffavtale. Kommunal felles pensjonsordning.

 • Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til Organisasjonssjef Øystein Sende, tlf. 40414328, eller kst. fagansvarlig personal Asgeir Tromsdal, tlf. 91824879.

 • Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes:

Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Levanger rådhus, 7600 Levanger. Søknadsfrist: 14.04.05.

08.03.05
Fastlegeavtale - Levanger
- St.id.: 21/05, bes oppgitt i søknad
Ved Skogn legesenter er det ledig fastlegeavtale fra 01.08.2005. Det er ca. 2050 personer på liste. Kommunen vurderer å søke om å få opprettet en ny fastlegestilling ved Skogn legesenter hvis det kommer fram at det er større interesse for 2 mindre lister.  

Skogn legesenter er en privat legepraksis med 3 allmennleger og en turnuskandidat. Legesenteret ligger ca. 7 km sør for Levanger sentrum.

Legesenteret er godt utstyrt, bruker Profdoc/Vision og er tilknyttet Midt-Norsk Helsenett.

Faste offentlige oppgaver kan tilpliktes i henhold til avtaleverket. Legevakt er ca. 12-delt og er lokalisert på sykehuset.

Den som tildeles fastlegeavtale må rekne med å kjøpe seg inn i legesenteret etter nærere avtaler. Fratredende og tiltredende lege overlates å bli enige om overdragelsesbetingelsene.

Tilsetting i kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk. Den som blir tildelt fastlegeavtale må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Ev. spørsmål  rettes til kommunelege 1 Karin De Ridder  tlf. 74 05 28 75 eller enhetsleder Tore Fjerdingen tlf. 74 05 28 68 eller praksisinnehaver Per Kr. Olsen tlf. 92 26 16 23

Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, postboks 130, 7601 Levanger, innen 08.03.05

03.03.05


Fastlegeavtale - Verdal
-
St.id.: 2/05, bes oppgitt i søknad
Ved Vuku legesenter som ligger 1,5 mil øst for Verdal sentrum og er et 2 legesenter er det ledig fastlegeavtale fra 01.02.05. Nåværende liste er 1200 pasienter samt 7,5 timer pr. uke helsestasjon.

Legesentrene er tilknyttet Midt Norsk Helsenett og bruker i Verdal Prof doc/WinMed journalsystem. I Levanger Prof doc/Vision. Sentrene drives etter hybridmodellen.

Faste offentlige oppgaver kan tilpliktes i henhold til avtaleverket. Legen har rett og plikt til å delta i legevakt og øyeblikkelig hjelp/beredskap på dagtid.

Den som tildeles fastlegeavtale må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Tilsetting i kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.

Ev. spørsmål  rettes til kommunelege 1 Karin De Ridder  tlf. 74 05 28 75 eller enhetsleder Tore Fjerdingen tlf. 74 05 28 68

Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester  sendes Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, postboks 130, 7601 Levanger, innen 03.03.05.

05.02.05


Deltidsstillinger i offentlige legearbeide i Verdal og Levanger kommune (Innherred samkommune)

Levanger:

 1. Ved Leira statlig mottak for asylsøkere utlyses stillingen som tilsynslege 3 timer pr uke.   st.id: 17/05 bes oppgitt i søknad

Hovedoppgaven er å gi asylsøkere som ankommer Leira mottak tilbud om legetjenester i perioden fra ankomst og inntil den enkelte asylsøker har fått fastlege. Dette tar vanligvis 2 - 3 måneder etter ankomst. Videre følger tilsynslegen opp aktuelle lovverk, gir råd og veiledning til helsesøstrene på mottaket, og følger opp enkeltsaker etter behov..

 1. Ved Åsen Sykeheim utlyses stillingen som tilsynslege 3 timer pr. uke. Åsen sykeheim har 20 beboere.  st.id: 18/05 bes oppgitt i søknad

Verdal

 1. Skolelege 10% stilling, 7,5 timer annenhver uke.  st.id: 19.05 bes oppgitt i søknad

Oppgavene er blant annet helsekontroller/ veiledning i helsespørsmål av skolebarn, delta i helseopplysning i skolen, ansvarsgrupper i forhold til barn, tverrfaglig samarbeid

 1. Fengselshelsetjenesten i Verdal fengsel har stilling som tilsynslege ledig 3 timer pr. uke.  st.id: 20/05 bes oppgitt i søknad

Ev. spørsmål  rettes til kommunelege 1 Karin De Ridder  tlf. 74 05 28 75 eller enhetsleder Tore Fjerdingen tlf. 74 05 28 68

Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester  sendes Organisasjonsenheten, Innherred samkommune, 7600 Levanger, innen 05.02.05.

04.02.05


Rehabiliteringshus
- INTERN UTLYSNING - kun interne søkere
St.id.: 15/05, bes oppgitt i søknad
I forbindelse med oppstart av 3-årig forsøk ”lokal rehabiliteringsenhet for rusavhengige” ber vi om at ansatte i Verdal og Levanger kommune søker på  følgende utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver.

2,5 årsverk med kvalifikasjoner innen:

 • Sosialfaglig arbeid
 • Helsearbeid
 • Rusarbeid
 • Fysisk aktivitet / allsidig naturbruk
 • ”Helse og kultur” begrepet
 • Kreative / praktiske fag

Stillingssammensetning og stillingsstørrelser bestemmes med bakgrunn i søkeres formelle og reelle kompetanse, søkeres ønsker og  prosjektets behov.

For alle stillingene gjelder at det vil bli lagt vesentlig vekt på samarbeidsevner, engasjement og personlig egnethet i forhold til å arbeide tett sammen med mennesker i en utfordrende livssituasjon.

Erfaring med og kunnskap om nettverksbygging og etablering av gode relasjoner vil vektlegges ved ansettelsen.

Stillingene er prosjektengasjement som foreløpig varer ut året 2007.

Nærmere opplysninger  prosjektleder Baard Skjørholm tlf. 91 53 65 65

Søknad vedlagt CV sendes Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, postboks 130, 7601 Levanger, innen 04.02.05. - kun interne søkere

27.11.04


Driftsavtale for fysioterapeut - Levanger - St.id: 113.04søkerliste 
89 % driftsavtale ledig i Levanger ved Hegstad og Okkenhaug fysioterapi fra 01.04.05.

Fysioterapitjenesten er organisert i Enhet for helse og rehabilitering, som er en del av Innherred samkommune (ISK).

Arbeidsområde:
Fysioterapeuten skal gi et åpent tilbud til befolkningen i forhold til aldersgrupper og diagnoser/problemstillinger. Dette innebærer bl.a. at fysioterapeuten må gi behandling i heimen dersom det er behov for det. Fysioterapeuten skal ved behov gi et tilbud til barn og unge.

Kvalifikasjonskrav

 • godkjent utdanning som fysioterapeut
 • erfaring med behandling av barn og unge vil bli vektlagt.
 • gode kommunikasjonsevner/samarbeidsevner
 • personlig egnethet

Annet
Instituttet har 2 avtalehjemler. Den ene avtalen innehas av fysioterapeut som i utstrakt grad driver med medisinsk treningsterapi i sin praksis. Den ledige hjemmelen har vært besatt av fysioterapeut med videreutdanning i psykiatrisk/psykomotorisk fysioterapi.

Kontaktpersoner:
Ingjerd Foshaug, fagkoordinator for ergo- og fysioterapitjenesten i Innherred samkommune, tlf. 740 52500
Steinar Hegstad, fysioterapeut, Hegstad og Okkenhaug Fysioterapi, tlf. 740 82338

Søknad med godkjente vitnemål og attester sendes til Organisasjonsenheten, Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 27.11.04

15.10.04


Fastlegeavtaler i Innherred samkommune
 | søkerlister | tilsettinger

Følgende fastlegeavtaler er ledig:

LEVANGER:

Ved Levanger legesenter som er et 5 legesenter og ligger i Levanger rådhus er det ledig to fastlegeavtaler.

 1. 1200 pasienter på liste, for tiden 12 t.tilsynslege ved Breidablikktunet, ledig fra den 16.02.05 - stillingsid: 105/04 bes oppgitt i søknad
 2. Ca. 1000 pasienter på liste, ledig fra den 01.12.04  - stillingsid: 106/04 bes oppgitt i søknad

VERDAL:

 1. Stekke legesenter er et 2 legesenter ved  i Verdal sentrum. Her er ledig fastlegehjemmel fra den 18.02.05. Nåværende liste er 1550 pasienter samt 7,5 timer tilsynslege Ørmelen Bo og helsetun - stillingsid: 107/04 bes oppgitt i søknad
 1. Ved Vuku legesenter som ligger 1,5 mil øst for Verdal sentrum og er et 2 legesenter er det ledig fastlegeavtale fra 01.02.05. Nåværende liste er 1200 pasienter samt 7,5 timer pr. uke helsestasjon - stillingsid: 108/04 bes oppgitt i søknad

Legesentrene er tilknyttet Midt Norsk Helsenett og bruker i Verdal Prof doc/WinMed journalsystem.I Levanger Prof doc/Vision. Sentrene drives etter hybridmodellen.

Faste offentlige oppgaver kan tilpliktes i henhold til avtaleverket. Legen har rett og plikt til å delta i legevakt og øyeblikkelig hjelp/beredskap på dagtid.

Den som tildeles fastlegeavtale må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Tilsetting i kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.

Ev. spørsmål  rettes til kommunelege 1 Karin De Ridder  tlf. 74 05 28 75 eller enhetsleder Tore Fjerdingen tlf. 74 05 28 68

Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester  sendes Organisasjonsenheten, Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 15.10.04

06.09.04
IT-konsulent 100% stilling - vikariat
- intern utlysning Levanger, Verdal og ISK

IKT-enheten i Innherred samkommune søker etter IT-konsulent i 1-års vikariat.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode kunnskaper om Microsoft Windows og Windows-nettverk.
 • Strukturert og god til å samarbeide

Arbeidsoppgaver:

 • Reparasjon av datautstyr
 • Installasjon og montering av PC-er etc
 • Utplassering av utstyr
 • Ellers deltagelse i IKT-avdelingens daglige gjøremål

Betingelser:

 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale.
 • Kontorsted Levanger rådhus
 • Det må påregnes tilstedeværelse i både i Levanger og Verdal kommune
 • Engasjeringen i vikariat skjer på vanlige kommunale vilkår. Stillingshjemmelen tilhører Levanger kommune, og den som engasjeres skal tjenestegjør i Innherred samkommune, og er underlagt samkommunens styring og ledelse.

For mer informasjon, kontakt:

Torbjørn Olsen:
torbjorn.olsen@innherred-samkommune.no, tlf. 74052722 eller

Magne Okkenhaug:
magne.okkenhaug@innherred-samkommune.no, tlf. 74052720

 

Kortfattet søknad med CV (men uten vedlegg) sendes på e-post til torbjorn.olsen@innherred-samkommune.no innen 06.09.04

23.07.04
Psykolog - Innherred samkommune

Nyopprettet 100% stilling som psykolog er ledig for tiltredelse. Fagområde er overført til Innherred samkommune i en prøveperiode på fire år. Psykologen vil ha sitt tilsettingsforhold til Verdal kommune, og ha lokaler ved psykiatritjenesten, Stekke.

Psykologen skal samarbeide virksomhetsovergripende og arbeidsområdet er særlig rettet mot barn og unge. Forebyggende psykososialt arbeid, opplysning, veiledning, rådgivning, direkte brukerkontakt vil være hovedarbeidsområdene. Det legges vekt på evne til tverrfaglige samarbeide

Som ansatt i Verdal kommune og med arbeidsområde i Innherred samkommune får du:

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Være med på utviklingen av en framtidsrettet organisasjon
 • Aktivt og hyggelig arbeidsmiljø og stor selvstendighet i utførelse av arbeidet
 • Godt tverrfaglig samarbeide
 • Gode muligheter for friluftsliv, både sjø og fjell

Tilsetting i kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Eventuelle lønnskrav kan fremmes i søknaden.

Ev. spørsmål om stillingen rettes til psykiatritjenesten v/ Ingrid H. Wærum tlf. 74 04 86 17 eller enhetsleder Tore Fjerdingen, tlf. 74 05 28 68.
Skriftlig søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester  sendes organisasjonsenheten, Innherred samkommune, 7600 Levanger, innen 23.07.04.

15.06.04


Vikariat ved Kemnerkontoret - Intern utlysning
Ved kemnerkontoret i ISK er det ledig vikariat som sekretær i 100 % stilling fra 01.07.2004 til 31.03.2005.

Arbeidssted: Levanger rådhus

Arbeidsoppgaver er innfordring i forbindelse med skatteregnskap, arbeid med eiendomsskatt og annet arbeid innenfor innfordring m.v. ved kontoret.

Kvalifikasjonskrav: Kemnerkontoret har IBM som samarbeidspartner i forbindelse med produksjon av skatteregnskap og innfordring. Kjennskap til innfordring, uansett systemløsning er av viktighet.

Personlige egenskaper:  Vi ønsker oss en utadvendt, stabil, arbeidsom og løsningsorientert medarbeider som bidrar til at vi framstår som et serviceorientert kemnerkontor.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kemner Rolf Baglo, tlfnr 74 04 82 15 .

Søknad vedlagt CV sendes Innherred Samkommune, Organisasjonsenheten, Levanger Rådhus, 7600 Levanger innen 15.06.2004.

Kemneren - Intern utlysning

12.05.04


Offentlig godkjent fysioterepeut -
TAR DU UTFORDRINGEN?
Våre innbyggere har behov for å kunne ta i bruk tjenester knyttet opp til varmebassenget i Leklemsåsen, Verdal.
Tar du utfordringen og bidrar til å få til dette? 

Arealet i Leklemsåsen er på min 500 m2 og inneholder varmebasseng, behandlingsrom, badstue, garderobe og dusjanlegg. 

Vi søker en offentlig godkjent fysioterepeut som vil leie det nevnte arealet og utvikle dette sammen med eier av lokalene i tråd med innbyggernes behov.

Fra vår side kan vi bidra med store forventninger til utvikling av tilbudet og kommunestyret i Verdal har opprettet 20% driftsavtale for fysioterapeut lagt til Leklemsåsen.

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på utdanning, relevant erfaring, evne til å drive fram det tilbudet kommunens innbyggere trenger og driftsplan for virksomheten.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av ass. rådmann Inger Marie Bakken, Verdal kommune tlf. 74048262, eller leder for Helse og rehabilitering Innherred samkommune Tore Fjerdingen, tlf. 74052868.

Søknad inklusive kortfattet, konkretisert driftsplan sendes Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller til  postmottak@verdal.kommune.no innen 12.05.04.

22.03.04
50% stilling som fysioterapeut Innherred samkommune
fra 01.04.04
-   stillingsid: 39/04 (bes oppgitt i søknad)
Fysioterapeuten vil ha tilsetting i Levanger Kommune, og ha lokaler i Levanger Rådhus.
Fagområdet er overført til Innherred Samkommune i en prøveperiode på 4 år.
 

Arbeidsområde:
Rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid

 • individuelt og i grupper

 • opp mot ulike målgrupper

 • fokus på deltagelse og kultur gir helse

Kvalifikasjonskrav

 • godkjent utdanning som fysioterapeut

 • kjennskap til rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid

 • kommunikasjonsevner/samarbeidsevner

 • personlig egnethet

 • må ha førerkort i kasse B

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Eventuelle lønnskrav kan fremmes i søknaden.
Kontaktperson:
Ingjerd Foshaug, Rehabiliteringskoordinator tlf. 74 05 25 00. Søknadsfrist 22.03.04. ^

27.02.04
Med tilsetting i Verdal kommune, men innenfor et fagområde overført til Innherred samkommune i prøveperioden, er det ledig nyopprettet stilling som

HMS-KOORDINATOR

Hovedoppgaver:

 • Ansvar for å koordinere det praktiske HMS-arbeid i samarbeid med linjeledelsen
 • Opplæring og praktisk bistand i gjennomføringen av HMS-arbeidet, herunder Inkluderende Arbeidsliv (IA)
 • Utvikling av HMS-rutiner

Søkere må ha relevant utdanning fra høgskole/universitet, som administrativ/teknisk eller helsefaglig retning. Dessuten bør søkerne ha relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet.

Kommunen er IA-bedrift. Samhandling i Verdal kommune bygger på verdiene Respekt, Omsorg, Likeverd, Lojalitet, Ærlighet og Rettferdighet.

Stillingen er organisatorisk plassert i samkommunens Personal- og lønnsenhet. Både arbeidsoppgaver og organisatorisk tilknytning vil kunne bli endret.

Det stilles følgende krav til egenskaper/ ferdigheter:

 • Er engasjert og kan arbeide under kontinuerlig endring
 • Har orientering mot prosess, løsning og resultater
 • Kommuniserer godt og har evne til å inspirere
 • Evne til å arbeide selvstendig

Nærmere opplysninger om stillingene gis av ass. rådmann Inger Marie Bakken, Verdal kommune tlf. 74048262,
e-post: inger-marie.bakken@verdal.kommune.no eller leder for Personal- og lønnsenheten Innherred samkommune Øystein Sende, tlf. 74052778.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning. Søknad, CV og bekreftede vitnemål/attester sendes Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller til postmottak@verdal.kommune.no innen 27.02.2004. ^

05.02.04


Har du
lyst til å være med å utvikle landets beste og største landbrukskommune?

Ved Resultatenhet for landbruk og naturforvaltning i Innherred Samkommune med ansettelse i Levanger kommune er det ledig stilling som

JORDBRUKSRÅDGIVER – UTVIKLING

Resultatenheten har ansvar på fagområdene jordbruk, skogbruk og naturforvaltning, og det blir til sammen 9 ansatte ved enheten.

Hovedarbeidsområde:

 • Fagsaker, veiledning og næringsutvikling på landbruksområdet.
 • Deltakelse i kommunens planarbeid, spesielt i forhold til arealdisponering og næringsutvikling.
 • Lovforvaltning etter jordlov, konsesjonslov og anna aktuelt lovverk.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter person med jordbruksfaglig utdanning frå NLH eller tilsvarende utdanning. Det legges vekt på gode samarbeidsevner, kontaktskapende egenskaper, innovativ og strukturert arbeidsform.

Som ansatt i Levanger kommune og med arbeidsområde i Innherred samkommune får du:

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Være med på utviklingen av en framtidsrettet organisasjon.
 • Aktivt og hyggelig arbeidsmiljø og stor selvstendighet i utførelse av arbeidet.
 • Gode muligheter for friluftsliv, både sjø og fjell.
 • Lønn etter avtale.

Opplysninger:
Nærmere informasjon ved enhetsleder for landbruk og naturforvaltning i Innherred Samkommune, Petter Bjartnes, tlf. 74 04 85 53, eller ass. rådmann i Levanger kommune Alf B. Haugnes, tlf. 74 05 27 19.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår.

Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes Levanger kommune, Personalkontoret, Postboks 130, 7601 Levanger. Vedlegg returneres ikke. Søknadsfrist: 05.02.04. ^

ledige stillinger | søkerlister | tilsettinger | nytt | annonser |
Gå til hovedside Innherred samkommune