Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 24.03.2011

Prosjekt - Brann- og feiervesen  
| prosjekt | organisering |

Verdal og Levanger kommune har vedtatt å danne Innherred Samkommune (ISK) som et eget subjekt for å løse felles oppgaver. ISK er et 4-årig prosjekt i perioden 2004 – 2007.

Brann- og feiervesenet er ett av fagområdene som vurderes lagt til ISK.

Mandat forarbeide:

 • Lag en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil arbeide for å løse oppgaven sin.

 • Gi en status over dagens organisering, bemanning, kompetanse, utstyr, oppgaver og budsjett/regnskap i de to kommunene.

 • Gjør en analyse (eks SWOT) på kompetanse for å finne områder der kompetansen i kommunene utfyller hverandre og områder der kompetansen må styrkes.

 • Ut fra de krav de krav Brannloven/DSB stiller til brannordningen (bl.a. kasernert vakt for Levanger sentrum), utrede det behov for bemanning den enkelte kommune skal ha for å tilfredsstille kravene, og anslå kostnadene for den enkelte kommune.

 • Vurdere organiseringen av et felles brann- og feiervesen med min. behov for bemanning, klargjøre oppgave- og ansvarsområde og peke på eventuelt manglende kompetanse og manglende felles utstyr for enheten. Salg av branntjeneste til Frosta kommune skal vurderes mht. til om tjenesten kan gis med foreslått bemanning/ressurs eller om ytterligere bemanningen/ ressursene må tilføres enheten. Eventuell samordningsgevinst skal framgå av vurderingene.

 • Ut fra et brukerperspektiv utrede bruken av servicekontorene og foreslå saksgang for typiske saker enheten har ansvar for.

 • Utred ulike former for lokalisering og foreslå en løsning.

 • Sette opp et forslag til et felles driftsbudsjett for enheten.

 • Foreslå og prioriter utviklingsområder.

 • Sette opp et forslag til nødvendig investeringsbudsjett i løpet av forsøksperioden.

 • Prosjektets analyse, vurderinger og konklusjoner skal dokumenteres i en oversiktlig rapport.

Prosjektplan skal være godkjent av Prosjektansvarlig - PA innen 08.3.2004. Endelig rapport skal være godkjent av PA innen 01.10.2004.

Dokumenter
| prosjekt | organisering |
Gå til hovedside Innherred samkommune