Kvalitetskommuneprogrammet i Verdal og Levanger

Nyheter:


Hva er kvalitetskommuneprogrammet?

Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren:

 • Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta.
 • Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet.
 • Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter.
 • Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte.
 • Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen.

Programmet skal gjennomføres i tiden 1.1.2007 til 31.12.2009 i et samarbeid mellom staten, KS og arbeidstaker­organisasjonene, og skal bidra til å styrke kommunesektorens omdømme.

Målet med samarbeidet: Å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet.

Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Det vises i denne sammenheng blant annet til de bilaterale kvalitetsavtalene mellom KS og regjeringen.

 • Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren.
 • Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne.
 • Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer.
 • Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte.
 • De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær.
 • Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme.
 • Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

Mer informasjon finnes på www.kvalitetskommuner.no


Våre innsatsområder (delprosjekter):

Uønsket deltidSykefraværMedarbeiderskapOppvekst VerdalOppvekst LevangerKvalitetssystem

 

Organisering

Prosjektleder:
Anne Grete Wold

Tlf.: 8293
Mobil: 99100669
Kontorsted:
Verdal rådhus

Interne lenker:

StyringsgruppaProsjektgruppaProsjektplanVåre effektmålKick-off Stiklestad des.07

Eksterne lenker:

Kvalitetskommuner.noBrosjyre