Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 13.12.2004

Prosjekt - Ivaretakelse av Brukerperspektivet i ISK
                             - bruk av Servicekontorene
 
| prosjekt | organisering |

Prosjektansvarlig: Ingvar Rolstad - Prosjektleder: Sølvi Melvold

Servicekontorene i Levanger og Verdal tilbyr i dag ulike tjenester for innbyggerne samtidig som de er noe ulikt organisert.

Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvilke oppgaver servicekontorene skal og ikke skal ivareta, samt organisere servicekontorene slik at innbyggerne får samme service- og tjenestetilbud i Innherred samkommune.

Mandat:

  1. Lag en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil arbeide for å løse oppgaven sin.

  2. Gi en status over de arbeidsoppgaver servicekontorene på Verdal og Levanger utfører for den enkelte tjenesteytende enheter i ISK – ekstern og interne tjenester.

  3. Med utgangspunkt i pkt. 2, pek på hvilke tiltak som må iverksettes for at begge servicekontorene kan ivareta de samme oppgavene.

  4. Ut fra de arbeidsoppgaver den enkelte enhet har og eventuelt vil få, lag en oversikt over oppgavene

  5. Ut fra pkt. 4, foreta en prinsipiell vurdering hvilke type oppgaver som kan og ikke ivaretas av servicekontorene.

  6. Med utgangspunkt i pkt. 4 og 5, foreslå hvilke arbeidsoppgaver/ deler av oppgaver som i løpet av forsøksperioden kan legges til servicekontorene og hvilke tiltak mht. ressurser og kompetanse som må iverksettes for at oppgavene skal kunne ivaretas.

  7. Det settes opp en tidsplan for overføring av oppgavene.

  8. Prosjektets analyse, vurderinger og konklusjoner skal dokumenteres i en oversiktlig rapport.

Endelig rapport inkl. delrapport skal være godkjent av prosjekt-ansvarlig – PA innen 20.06.04

Dokumenter

kommentarer
fra enhetene PDF:

tilleggsprosjekt

| prosjekt | organisering |
Gå til hovedside Innherred samkommune