Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 13.12.2004

Prosjekt - Kommunalteknikk FLV
| prosjekt | organisering |

Prosjektansvarlig: Alf B. Haugnes - Prosjektleder: Øystein Lunnan

Verdal og Levanger kommune har vedtatt å danne Innherred Samkommune (ISK) som et eget subjekt for å løse felles oppgaver. ISK er et 4-årig prosjekt i perioden 2004 – 2007.

Kommunalteknikk er ett av fagområdene som vurderes lagt til ISK.

Mandat forarbeide:

 • Lage en prosjektplan som viser hvordan oppgaven skal løses.

 • Identifisere hvilke oppgaver som tilhører det kommunaltekniske området (veg, park, (parkering) vann og avløp)

 • Hvordan det kommunaltekniske området er organisert i dag i de to kommunene, og hvilke oppgaver som i dag er tillagt resultatenhetene/virksomheten, men faller utenfor oppgavene identifisert iht. pkt. 1 og hvilke deloppgaver som utføres av andre.

 • Gjennomføre en SWOT-analyse for hvert enkelt område:
  Forvaltning av:
  - Veg
  - Park
  - (Parkering)
  - Vann
  - Avløp
  Drifting av forvaltningsoppgavene

 • Ved hjelp av de funn SWOT-analysen gir, identifiser de problemstillinger som må utredes videre i et forprosjekt for at ansvarsområdet eventuelt skal kunne legges til samkommunen. Spesielt skal nødvendige utredninger vedr. problemstillingene rundt ivaretakelse av morkommunenes realkapital avklares.

 • For de oppgavene som faller utenfor det kommunaltekniske område og hvor deloppgaver utføres av andre, jfr. pkt., skal forstudiet enten komme med forslag til hvordan disse oppgavene skal ivaretas eller hvordan dette skal utredes videre.

 • Arbeidet skal presenteres i en oversiktlig rapport og med et forslag til mandat for et forprosjekt som skal danne grunnlaget for eventuelt å legge ansvarsområdet til samkommunen.

Dokumenter
| prosjekt | organisering |
Gå til hovedside Innherred samkommune