Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.03.2004

Samkommunestyret 29.01.04

sak 003/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

OPPNEVNING AV ADMINISTRASJONSSJEF

Saksansvarlig:
John Ragnar Sæther

Arkiv:   K1-030
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004000512

 

Saken avgjøres av: SKS

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

29.01.2004

OST

003/04

FORSLAG TIL VEDTAK:

Rådmannsfunksjonen ivaretas av de 2 kommunenes rådmenn i fellesskap. Funksjonen som administrasjonssjef for samkommunen (samkommunerådmann) går etter følgende turnus:

Turnusperiode                     Administrasjonssjef                       Vara

01.02.04 - 31.12.05           Levanger                                   Verdal

01.01.06 - 31.12.07           Verdal                                       Levanger

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Av  "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeide mellom Levanger og Verdal" (Forskriften) § 13 Administrasjonssjef - framgår:

"Kommunelovens § 22 gjelder ikke. Isteden gjelder: 

I samkommunen skal det oppnevnes en administrasjonssjef  av samkommunestyret. Administrasjonssjefen skal være en av de to kommunenes rådmenn og stillingen som administrasjonssjef skal gå på omgang mellom de to kommunenes rådmenn etter turnus fastsatt av samkommunestyret.

Samkommunestyret oppnevner også en vara til stillingen som administrasjonssjef etter prinsippene som for administrasjonssjefen.

Arbeidsgiver for administrasjonssjefen og vara er kommunen rådmannen er ansatt i. 

De to kommunenes rådmenn utgjør samkommunens ledergruppe."

Det vises også til grunnavtalens § 10 i sakens anledning.

Styringsgruppen har i møte 08.10.03 behandlet sak om turnusordning for vervet som administrasjonssjef og dennes vara, og fattet følgende vedtak:

Styringsgruppen fremmer følgende innstilling til Innherred samkommunestyre:

Stillingen som administrasjonssjefen  og dennes vara i Innherred samkommune følger følgende turnus i forsøksperioden (jfr. samkommune-forskriftens §13, 2)

Turnusperiode         Rådmann       Vara

01.01.04 - 30.06.05  Levanger       Verdal

01.07.05 - 31.12.06  Verdal           Frosta

01.01.07 - 31.12.07  Frosta         Levanger

Vurdering:

Som kjent vedtok Frosta kommunestyre den 16.12.03 å tre ut av samkommuneforsøket. Ved å korrigere Styringsgruppens forslag for dette forhold foreligger følgende forslag til turnus for vervet som administrasjonssjefen og dennes vara:

Turnusperiode                     Administrasjonssjef                       Vara

01.02.04 - 31.12.05           Levanger                                   Verdal

01.01.06 - 31.12.07           Verdal                                       Levanger  ^

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak
Gå til hovedside Innherred samkommune