Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

16.12.2004

Samkommunestyret 16.12.04

sak 056/04

<<forrige sak | neste sak>>| vedtak

LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksansvarlig: Harald Myrvang

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004006601

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

11.11.2004

HAMY

051/04

Samkommunestyret

16.12.2004

HAMY

056/04

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Sammkommuneordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Samkommuneordførerens forslag enstemmig vedtatt.

ISK-051/04 Vedtak:

Saken utsettes.

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Det etableres legevakt for Levanger og Verdal i regi av Innherred Samkommune.

2.      Legevakten lokaliseres til Sykehuset Levanger på grunnlag tilbud fra Helse Nord-Trøndelag HF av 2.11.04, under forutsetning av at tilfredsstillende venterom/ventesone kan framskaffes.

3.      Administrasjonssjefen gis fullmakt til å framforhandle nødvendige avtaler innen den kostnadsramme som framgår av saken, og fastsette etableringstidspunkt.

4.      Pga behov for økte økonomiske overføringer fra morkommunene går saken til Kommunestyrene for godkjenning der.

 Vedlegg:

1.      Brev fra Helse Nord-Trøndelag HF av 2.11.2004  side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.      Rapport om Legevakt i Innherred Samkommune av 8.10.2003  PDF

2.      Prosjektansvarliges kommentar til rapporten av 12.10.2003  PDF

3.      Diverse korrespondanse med Helse Nord-Trøndelag HF

4.      Særavtale SFS 2305 mellom KS og Den norske lægeforening.

5.      Beregning av godtgjørelse til leger ved legevakt i Innherred Samkommune.

Saksopplysninger:

Arbeidet med interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999, men ble avsluttet våren 2001 på grunn av de kostnadsøkninger dette medførte for kommunene.

Rådmannsgruppen i ISK besluttet 4.3.03 å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt i samkommunen. Rapporten ble framlagt 8.10.03. På det tidspunkt var det forutsatt at Frosta kommune skulle være en del av samkommunen.  De 3 kommunene hadde og har fortsatt avtale med Helse Nord-Trøndelag HF om felles legevaktsentral (telefon) lokalisert til Sykehuset Levanger.

Prosjektrapporten hadde følgende hovedkonklusjoner:

·         Det opprettes felles legevakttjeneste i tidsrommet mandag – fredag kl. 15.30 – 08.00 og lørdager, søndager, helligdager og høgtidsdager hele døgnet.

·         Legevakten lokaliseres til Sykehuset Levanger.

·         Legedekningen skal være 3 leger fram til kl. 21.00, 2 leger fram til kl. 23.00 og 1 lege på natt. Ingen bakvakt.

·         Beredskapsgodtgjørelse til legene etter særavtalens § 7 som kommunal legevakt.

·         Oppstart 20.2.04.

Det vises ellers til rapporten som er lagt ut på nettet.

Prosjektansvarlig kommenterte 12.10.03 sluttrapporten. Han bemerket at iverksettelsesdatoen burde være 1.4.04 samtidig med at Helsetjenesten ble en del av samkommunen. Prosjektansvarlig anførte dessuten at legedekningen i de aktuelle tidsrom måtte kunne justeres i løpet av forsøksperioden. Ut over dette sluttet prosjektansvarlig seg til hovedkonklusjonene i rapporten. Det vises ellers til kommentarene som er lagt ut på nettet.

Rapporten er så langt ikke behandlet politisk.

I mellomtiden har Frosta trukket seg fra samkommuneforsøket, men har uttrykt ønske om fortsatt å delta i legevaktsamarbeid.

På ettervinteren 2004 ble det igangsatt drøftinger med helseforetaket om lokaler ved Sykehuset Levanger. Ombyggingen der har tatt lengre tid enn forutsatt. I tillegg har tilbudet om lokaler ikke vært akseptable for å kunne etablere en hensiktsmessig legevakt. Det er etablert et uformelt forum med 5 leger fra de to kommunene for å bistå i utformingen av krav til helseforetaket om lokaler.

Helseforetaket har i sitt brev av 2.11.04 gitt tilsagn på at legevakten får disponere 4 spesifiserte rom på ettermiddag, kveld og natt på hverdager og hele døgnet i helger og høytids-/helligdager under forutsetning av at det ikke må gjøres omfattende ombyggingsarbeider uten at dette er besluttet i fellesskap. Videre gis det tilgang på toaletter i tilfredsstillende avstand fra legevaktlokalene.

Helseforetaket har imidlertid ikke kunnet gi endelig avklaring på venteareal for  legevakten, men vil avvente dette til det er klarlagt hvordan sykehusets pasienter egentlig grupperer seg omkring kiosk, informasjonsskranke, kirurgisk poliklinikk og kjørekontor.

Det nevnte legeforumet er sterkt uenig i at legevakta ikke får et eget venterom. De øvrige tilbudene fra foretaket aksepteres av denne gruppen.

Til orientering kan det også opplyses at ISK nå har inngått som avtalepart med fastlegene i begge kommunene i og med at ISK har overtatt ansvaret for legetjenesten.

I tillegg til Frosta har Inderøy kommune tatt kontakt med helseforetaket om å delta i et legevaktsamarbeid og har muntlig reist henvendelse til ISK om dette. Dersom Frosta og/eller Inderøy deltar eller kjøper tjenester, blir legevakten betegnet som interkommunal og betinger dermed avlønning til legene etter særavtalens § 8. Til orientering kan nevnes at KS er i dialog med Helsedepartementet med sikte på statlig medfinansiering av interkommunale legevaktordninger, men det er ikke grunn til å forvente en snarlig avklaring.

Vurdering:

Følgende forhold må vurderes:

·         Tidsrom for legevakt på hverdager

·         Legedekning

·         Lokalisering og lokaler

·         Prinsipper for beregning av godtgjøring til leger

·         Samlet kostnadsnivå

·         Samarbeid med nabokommuner

·         Iverksettelsestidspunkt

Tidsrom for legevakt på hverdager

I prosjektrapporten er følgende tidsrom for legevakt på hverdager nærmere vurdert:

-         kl. 15.30 – 08.00

-         kl. 23.00 – 08.00

Begge alternativ med heldøgns legevaktdekning lørdager, søndager og hellig-/høgtidsdager.

I samsvar med konklusjonene i rapporten tilrår administrasjonssjefen at legevakten i samkommunen organiseres for tidsrommet kl. 15.30 – 08.00 på hverdager og hele døgnet på helg og hellig-/høgtidsdager. Dersom det bare skal være felles legevakt på natt, må det etableres andre vaktordninger på ettermiddag og kveld. Dette vil kreve unødig administrering og flytting mellom legevaktsteder.

Det er også reist spørsmål om heldøgns legevakt også bør vurderes på hverdager. Daglegevakt er i dag ulikt organisert i Verdal og Levanger. Sjøl om legevaktansvaret ligger til ISK for begge kommunene, mener administrasjonssjefen at dette spørsmålet bør utsettes til en har vunnet erfaring med den foreslåtte legevaktordningen.

Legedekning

Siden utvalget la fram sin rapport har Frosta falt fra. Administrasjonssjefen mener derfor det er tilstrekkelig med 2 leger i perioden kl. 15.30 – 23.00 på hverdager og kl. 09.00 – 23.00 i helger, helligdager og høgtidsdager, og 1 lege på natt. Erfaringene fra legevaktsamarbeidet i Namdal viser at 1 lege kan dekke behovet for inntil 20.000 innbyggere på dagtid. I samsvar med konklusjonen i rapporten kan en ikke se at det er behov for bakvakt på natt. Dette på bakgrunn av at legevakten alltid har hjelpepersonell tilgjengelig og at det i helt spesielle tilfelle må kunne gis assistanse fra sykehusets leger dersom legevakten legges dit. Denne konklusjonen har også den foran nevnte legegruppen gitt tilslutning til.

Lokalisering og lokaler

I prosjektgruppas mandat var det forutsatt at legevakten skulle lokaliseres til Sykehuset Levanger. Dette har også vært utgangspunktet i det videre arbeidet med lokalisering. Det er i dag klare sentrale føringer på et tett samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten også når det gjelder fysisk nærhet. Dette forutsetter imidlertid at legevakttjenesten kan tilbys akseptable vilkår ved sykehuset.

For innbyggerne i Verdal vil legevakt ved sykehuset bety lengre reiseavstand. Dette oppveies av faglig bedre og tryggere legevakttjeneste.

Det har vært en lang og vanskelig prosess for å komme fram til det tilbud om lokaler helseforetaket legger fram i sitt brev av 2.11. I det siste tilbudet fra helseforetaket synes antall disponible rom å være tilfredsstillende med mindre ombygginger. Administrasjonssjefen at det kan aksepteres at helseforetaket disponerer kontorene på vanlig dagtid mandag – fredag. Tilgangen til toaletter må også kunne aksepteres.

Fortsatt står det igjen å skaffe tilfredsstillende venteareal for legevakten. I utgangspunktet har administrasjonssjefen vært villig til å drøfte bruk av deler av vrimlearealet foran kiosken med tilfredsstillende avskjerming og skilting. En er imidlertid gjort kjent med at dette arealet i praksis er fullt ut benyttet av innlagte pasienter og besøkende på ettermiddag og kveld. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at det må kunne la seg gjøre å komme fram til en mer forsvarlig og bedre løsning på venteareal enn det som skisseres i helseforetakets brev og anbefaler at dette drøftes videre med foretaket.

Dersom dette ikke lar seg gjøre, må spørsmålet om annen lokalisering av legevakten vurderes på ny.

Prinsipper for beregning av godtgjøring til leger

Det følger av forskriften for samkommuneforsøket § 10 at helsetjenesten og  dermed også ansvaret for legevakttjenesten er lagt til Innherred Samkommune. På dette grunnlag beregnes beredskapsgodtgjørelsen til legene etter særavtalens § 7.

Samlet kostnadsnivå.

For 2004 vil Levanger og Verdal ha følgende utgifter til legevakt og legevaktsental:

(Beredskapsgodtgjørelsen er basert på budsjettall)

Levanger:      Beredskapsgodtgjørelse                kr.  200.000                          

                   Betaling til helseforetaket             kr.  543.000

                   Legevaktsentral                          kr.  800.000      kr. 1.543.000

Verdal:         Beredskapsgodtgjørelse                kr.  353.000               

                   Legevaktsentral                          kr.  621.000      kr.    974.000

I alt                                                                                   kr. 2.517.000

I tillegg vil Verdal få ekstra utgifter ved at det nå er etablert en ordning med vektere på legevakten av trygghetsmessige grunner.

Ny legevakt ved sykehuset Levanger er beregnet å koste i 2004 priser:

Beredskapsgodtgjørelse til legevaktsleger           kr.    820.000

Betaling til helseforetaket                                kr. 2.760.000

I alt                                                             kr. 3.580.000

Beredskapsgodtgjørelsen er beregnet etter særavtalens § 7 i vaktklasse 3. Det vil si gjennomsnittlig aktivt arbeid i 26 – 45 minutter pr. time. Til orientering ville gjennomsnittlig aktivt arbeid ut over dette ikke gitt rett til beredskapsgodtgjørelse (vaktklasse 4). Skyssutgifter er også medtatt. Til sammenligning kan nevnes at beredskapsgodtgjørelse og avlønning til legene ved en interkommunal ordning netto ville blitt ca. 1.4 mill. kr. dyrere.

Betalingen til helseforetaket omfatter husleie, hjelpepersonell, datasupport og legevaktsentral (telefon).

Betalingen til Helse Nord-Trøndelag HF baserer seg på foretakets brev av 2.11.04, hvor det tas forbehold om å komme tilbake til eksakt beløp. Når en tar i betraktning at Frosta ikke lenger deltar, avviker ikke disse kostnadene vesentlig fra det beløp som ble lagt til grunn i prosjektrapporten.

Legevaktsamarbeidet i Namdal har nylig inngått en ny avtale med helseforetaket hvor betalingen baserer seg på besøksfrekvensen på legevakten. Det er for tidlig å si om dette er et bedre prinsipp for beregning av betaling.

Det er i denne saken ikke foretatt beregninger på kostnader ved etablering og drift av en eventuell egen legevakt og legevaktsentral utenfor sykehuset, men det er liten grunn til å tro at kostnadene vil avvike vesentlig. Kostnadene ved fortsatt drift av legevakt i hver av kommunene er heller ikke vurdert. Legevakten i Verdal må i tilfelle styrkes med hjelpepersonell.

Sjøl om samlede utgifter ligger vel 1 mill. kr. over dagens utgifter til legevakt og legevaktsentral, må dette vurderes opp mot den standardhevingen av legevakten dette innebærer. I dette bildet synes kostnadsnivået akseptabelt.

Samarbeid med nabokommuner

Faglig og praktisk har en ikke motforestillinger til at legevakten kan omfatte flere kommuner. Administrasjonssjefen finner det imidlertid økonomisk uforsvarlig å inngå et interkommunalt samarbeid med Frosta og/eller Inderøy med de avtalemessige betingelser som i dag foreligger. En er også kjent med at de to kommunene har kontakt med andre kommuner om legevaktsamarbeid. Det er imidlertid ikke noe i vegen for at flere kommuner, slik som i dag, benytter felles legevaktsentral.

Iverksettelsestidspunkt

Legevakten i ISK bør etableres så snart dette er praktisk mulig, lokalene er tilpasset og nødvendig avtale med helseforetaket er underskrevet. Før legevakten etableres må det gis informasjon til alle husstander om de endringer dette innebærer, spesielt for innbyggerne i Verdal som endrer legevaktsted. Administrasjonssjefen bør få fullmakt til å avgjøre iverksettelsestidspunkt.

Konklusjon

Administrasjonssjefen legger stor vekt på et tett samarbeid med helseforetaket om legevakt. Det er viktig at et slikt samarbeid bidrar til å sikre god kvalitet på tjenesten til brukerne og at det skaper trygghet for leger og hjelpepersonell.

Det er imidlertid også viktig at et slikt samarbeid gis vilkår som innebærer langsiktige akseptable løsninger. Dersom dette skal kunne oppfylles må kravet om venterom/venteareal innfris.

Når det gjelder kostnadene legger administrasjonssjefen stor vekt på den kvalitetsheving ordningen innebærer. Store deler av døgnet vil det være 2 leger på vakt som kan utnytte hverandres kompetanse og eget hjelpepersonell er tilgjengelig.

Det konkluderes på dette grunnlag med at det bør etableres en felles legevakttjeneste i samkommunens regi, primært lokalisert til Sykehuset Levanger.

Det vil ikke være rom innenfor helse-rebabiliteringsenheten til å ta denne merkostnaden innenfor dagens rammer, slik at kommunestyrene i tilfelle må øke bevilgningen til samkommunen med 1 mill på årsbasis. Det eksakte beløp for hver kommune (fordelt etter folketall) vil ikke være kjent før iversettelsestidspunktet er klart. Jeg tilrår derfor at det tas opp i forbindelse med revidering av budsjett for 2005, men at saken går til kommunestyrene nå.

<<forrige sak | neste sak>>| vedtak ^

Gå til hovedside Innherred samkommune