Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

07.09.2006

Samkommunestyret 07.09.06

sak 036/06

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

REISEMÅLSUTVIKLING PÅ INNHERRED - FELLES DESTINASJONSSAMARBEID

Saksbehandler:

Inger Marie Bakken

Arkivref:  2006/5905

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 07.09.2006 036/06

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret tilrår at Levanger og Verdal inngår avtale med destinasjonsselskapet under etablering for perioden 2007-2010.
  1. Samkommunestyret anmoder Innherred Vekst om å ta kostnader med etablering av vertsfunksjonen i etableringsåret 2007, i alt på kroner 380 000 eks mva.

Vedlegg:

1

Destinasjonsprosjektet – Reisemålsutvikling på Innherred Søknad om kommunal medfinansiering + invitasjon til fellesmøte PDF

2

Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i ”Reisemål Innherred” av 12. juni 2006 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Reisemålsutvikling Stiklestad/Innherred, prosjektplan for forstudie 10. november 2004 PDF

Saksopplysninger:

Bakgrunn
Innherredsregionen har et uutnyttet potensial for verdiskaping fra et stadig voksende reiselivsmarked.

Innherred Vekst og Steinkjer Næringsselskap tok derfor høsten 2004 initiativ til å få avklart mulighetene for å realisere dette potensialet ved å bruke en modell for reisemålsutvikling som er utarbeidet av Innovasjon Norge. Så vel Innovasjon Norge som fylkeskommunen bidro økonomisk til forstudien, som hadde følgende hovedmål:

§         Få fram sentrale problemstillinger – både muligheter og begrensninger - knyttet til den fremtidige utvikling av reiselivet i området.

§         Vurdere regionens viktigste eksisterende og potensielle ressurser mht reiselivsutvikling sett i et markedsmessig perspektiv.

§         Avklare hvordan videre arbeider bør legges opp, bl.a. med utgangspunkt i bruk av aktuelle arbeidsmodeller for reiselivsutvikling.

Styringsgruppen, som hadde13 representanter for næringsliv, kommuner og utviklingsselskaper i regionen, konkluderte bl.a. med:

  • Turister stopper i liten grad i regionen, selv om E6 går gjennom store deler av denne
  • Innherred har egentlig mange tilbud å by på, men tilbudene er lite synlige
  • Innherred har utviklingsevne og – vilje, men først og fremst gjennom enkeltprosjekter
  • Innherred mangler samordning og koordinering innen reiseliv og reiselivsutvikling
  • Det finnes i utgangspunktet mange muligheter, men ingen ”lettvinte” løsninger, noe som krever at det må jobbes med saken

Selv om ingen ”lettvinte” løsninger forelå, var det enighet om å jobbe videre for å utløse potensialet. Med utgangspunkt i det arbeidet som var gjort, ble to prosjekter satt i gang;

1.      ”Destinasjonssamarbeid på Innherred”

2.      Prosjekt i samarbeid med ”Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag” for å få turisttrafikken til/fra Nord-Norge til å stoppe opp på Innherred

Det tredje prosjektet – ”Det historiske Innherred” (senere kalt ” Reisemål med Olavsarven som plattform” er tatt videre av Frostatingskommunene (høst 2005, senere bearbeidet) og Trøndelagsrådet (vår 2006). Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram på kulturminneområdet er søkt om økonomisk støtte til prosjektet. Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Trondheim kommune samarbeider om det operative arbeidet med videreutvikling av prosjektet. Målsettingen er: ”En felles reiselivssatsing for Trøndelag med Olavsarven som plattform skal resultere i at det om 4-5 år er etablert tydelige og tilgjengelige produktpakker i nasjonalt feriemarked og internasjonalt pilegrimsmarked”.

Også i den strategiske næringsplan for Innherredsregionen 2006-2009 som er under utarbeidelse, foreslås Opplevelsesnæring som ett av 5 områder som kan bidra til økt nyskaping og vekst på Innherred.

Konkret forslag destinasjonssamarbeid
Destinasjonssamarbeidsprosjektets hovedmål er at Innherred i løpet av 2006 framstår som en enhetlig region både i markedsføringssammenheng og i selve vertskapsfunksjonen. Til dette kreves samarbeid mellom næringslivet og offentlig forvaltning.  Næringslivet vil måtte utvikle produkter og selge disse, kommunene må utvikle vertskapsfunksjonen.

Styringsgruppen foreslår

  1. å etablere en felles vertskapsfunksjon for Innherred, for å gjøre informasjon om regionen tilgjengelig for markedet og for den enkelte turist som besøker Innherred, og gjennom dette styrke tilretteleggingen for salg for reiselivsbedriftene på Innherred. Målet er økt verdiskaping på Innherred gjennom flere gjestedøgn og økt omsetning.

I vertskapsfunksjonen inngår helårsåpent turistkontor, felles nettsted på minimum engelsk og norsk hvor det også er mulig å kommunisere med turistkontoret på e-post, felles brosjyre på minst 3 språk, visningsturer for presse og turoperatører, praktisk tilrettelegging i ulike sammenhenger for turoperatører.

Den enkelte kommune kan i tillegg ha lokal løsning på sommeren, avhengig av hva som oppleves formålstjenlig. Det helårsåpne turistkontoret vil kvalitetssikre det lokale tilbudet etter nærmere avtale med den enkelte kommune.

  1. å samle regionen bak en felles markedsplan/handlingsplan som bidrar til at regionen kan videreutvikle seg til å bli et tydelig reisemål.

Planen må definere hvilke markeder man ønsker å satse på, hva regionen ønsker å fokusere på i leveransen (profil), markedsdata og konkrete tiltak. En vesentlig del av arbeidet består i ”å sette Innherred på det trønderske reiselivskartet”. Dette betinger en langsiktig satsing over mange år.

Utvikling av nye markeder, spesielt internasjonalt, må prosjektfinansieres og kommer i tillegg til ”ordinær drift”.

     Bl.a. følgende ønskes å oppnå gjennom kjøp av felles markedsføringstjenester:

·         Messeutstyr, plakater, salgsmapper i tillegg til felles brosjyre

·         Tilknytning til www.trondelag.com og www.visitnorway.com (se også presentasjonen pr i dag av Trøndelag som reisemål) for å bedre tilgjengeligheten i markedet

·         Redaksjonell presentasjon i Trøndelagsbrosjyren

·         Deltakelse på ulike messer, kampanjer

·         Pressebearbeidelse nasjonalt og internasjonalt

·         Mobilisering av næringen, for eksempel i form av produktkjennskapsturer lokal

  1. å etablere et eget selskap for destinasjonssamarbeid på Innherred (arbeidsnavn Innherred Reiseliv) uten ansatte og som kjøper tjenester av regionens eneste helårsåpne turistkontor (Steinkjer). Selskapet vil framstå som eget selskap med eget telefonnummer etc.

å etablere et markedsforum som reflekterer næringens sammensetning på Innherred som skal være styringsorgan for markedsplan/handlingsplan

å inngå avtaler med kommunene i regionen om delfinansiering av vertskapsfunksjonen for en periode på minimum 3 år

å inngå serviceavtaler med næringen

Økonomi
Styringsgruppen har lagt fram budsjett på 1, 4 mill for 2007 og 1,540 for 2008. Vertskapsfunksjonen koster hhv 1,1 mill og vel 1.1 mill.

Det forutsettes at kommunene i regionen dekker vel 80 % av vertskapsfunksjonen, og da relatert til folketall. Unntaket er Steinkjer som allerede er inne med et vesentlig høgre beløp, som de er villige til å videreføre.

For Levanger vil det årlige beløpet bli 220 000 og for Verdal 160 000 til den felles vertskapsfunksjonen. Beløpet er momsbelagt. Eventuelle kostnader med lokal løsning på sommeren, kommer i tillegg.

Vurdering:

I mange sammenhenger har vi sagt at vi skal satse på kulturbasert næringsutvikling. Intensjonen krever også etterfølgende handling – av ulike aktører. Dersom de ulike aktørene handler i fellesskap, blir det mye større effekt av innsatsen og derved større økning i verdiskapingen.

Næringslivet må satse på produktutvikling og produksjon av tjenester samt bidra på markedsføringssiden.

Kommunene inviteres til å bidra med delfinansiering av vertskapsfunksjonen. 

Administrasjonssjefen anbefaler at vi følger opp intensjonene med handling og har tro på at dette vil føre til økt verdiskaping for regionen. Det kan ikke understrekes nok, at arbeidet med å utvikle denne delen av regionens næringspotensial krever langsiktig, felles satsing.

Enten kan Levanger kommune og Verdal kommune finansiere dette allerede fra første år direkte over egne budsjett eller vi kan vurdere å bruke Innherred Vekst etableringsåret, for så å ta finansieringen direkte over kommunebudsjettene de to neste årene.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune