Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

07.09.2006

Samkommunestyret 07.09.06

sak 038/06

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>

REGULERINGSPLAN FOR TROLLMYRA SKYTEBANE - KLAGE PÅ GEBYR

Saksbehandler:

Åge Isaksen

Arkivref:  2005/5584 - /L12

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 07.09.2006 038/06

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i samkommunens gebyrregulativ avslås klage på gebyr for behandling av reguleringsplan for Trollmyra skytebane.

Samkommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen.

Vedlegg:

Brev fra Stiklestad og Vuku skytterlag, dat. 05.03.06 PDF
Brev fra Stiklestad og Vuku skytterlag, dat. 07.06.06 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Reguleringsplan for Trollmyra skytebane, vedtatt 29.08.05

Samkommunens gebyrregulativ for behandling av regulerings-/bebyggelesplaner (2005)

Saksopplysninger:

Stiklestad og Vuku skytterlag har fått utarbeidet og behandlet reguleringsplan for ny skytterbane på Trollmyra i Volhaugen. Planen er vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.08.05, sak nr. 66/05. I samsvar med samkommunens gebyrregulativ for 2005, pkt. 6. b, er det innkrevd et beløp på kr. 21.000 for behandling av reguleringsplanen.

I brev dat. 05.03.06 søker Stiklestad og Vuku skytterlag om fritak for gebyret. Dette begrunnes med at anlegg for skytebane er et tungt økonomisk løft for et lite lag med forholdsvis få aktive skyttere. Mye av innsatsen må foregå på dugnad og frivillig innsats fra medlemmene, og de håper derfor å kunne redusere de direkte økonomiske utlegg mest mulig.

Samkommunen behandlet denne søknaden administrativt den 03.05.05, og det ble da gitt følgende avslag:

”Innherred samkommune er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å frita skytterlaget for gebyr. Selv om mye av aktiviteten i skytterlaget finansieres gjennom dugnadsarbeid, vil også en god del være basert på tilskudd og inntekter. Kommunen har gebyrordning for å sikre sitt inntektsgrunnlag. Vi finner ut fra dette å måtte avslå deres søknad om fritak fra gebyr.”

Dette avslaget er ved brev dat. 07.06.06 påklaget av skytterlaget. I klagen vises det til sak nr. 30/04 i plan- og utviklingskomiteen, der det er gjort prinsipielt vedtak om å ettergi gebyr på saker som gjelder anlegg for bl.a. barn og ungdom. Vedtaket innebærer at slike saker får en reduksjon av gebyret på kr 10.000, og bl.a. har Stiklestad Golfklubb og Stiklestad idrettslag fått innvilget reduksjon i gebyret.

Den saken det her henvises til som plan- og utviklingskomiteen behandlet i møte den 06.05.04, sak nr. 30/04, gjelder gebyr for byggemeldinger og ikke gebyr for reguleringsplaner. Det ble her gjort følgende vedtak;

1.      Plan- og utviklingskomiteen ettergir på prinsipielt grunnlag, avgifter for byggemeldinger for allmennyttige formål begrenset oppad til kr 10.000,-.

2.      Stiklestad Golfklubb ettergis kr 10.000,- for avgift for byggemelding for planlagt klubbhus på Trones Golfbane.

3.      Søknad fra Stiklestad I.L. om ettergivelse av gebyr vedr. byggemelding i forbindelse med rehabilitering av skiskytteranlegget i Blommen skisenter med kr 1.275,- imøtekommes.

Vurdering:

Det prinsipielle vedtak av plan- og utviklingskomiteen for Verdal i sak nr. 30/04, gjelder fritak for gebyr på byggemeldinger for allmennyttig formål begrenset opp til kr. 10.000. Dette vedtak vil følgelig ikke kunne påberopes å ha konsekvenser for gebyr på reguleringsplaner.

I henhold til gebyrregulativet pkt. 12 kan gebyret etter søknad reduseres, dersom det anses å bli urimelig høyt. Dette vil være aktuelt for endel reguleringsplaner som gjelder store areal (massetak m.m.), og her er det i noen tilfeller innrømmet reduksjon av gebyret. Skytebanen på Trollmyra kommer ikke inn under den praksis, da arealet her ikke medfører at gebyret overskrider minstesatsen for gebyr på den aktuelle type reguleringsplaner.

Etter etablering av samkommunen er det viktig at praksisen for bruk av gebyr er lik i de to kommunene. Levanger har heller ikke gjennom gebyrregulativet for planbehandling, etablert noen form for subsidiering av lag og foreninger som driver mye frivillighetsarbeid. Gebyrene dekker deler av kommunenes samlede utgifter, og det er vanskelig å bruke gebyrregulativet som virkemiddel ovenfor lag og foreninger i økonomiske spørsmål. Likhetsprinsippet blir også vanskelig å praktisere i slike saker.

Det tilrås derfor at klagen på gebyret avvises.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune