Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.06.2008

Samkommunestyret 26.06.08

sak 27/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2007

Saksbehandler:

Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS

Arkivref: 2008/2656

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.

Kontrollutvalget ISK

29.04.08

3/08

Samkommunestyret 26.06.08 27/08

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

Samkommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret til orientering.

Saksprotokoll Kontrollutvalget ISK 29.04.2008

Forslag i møte

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1.      Forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret” godkjennes.

2.      Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret oversendes samkommunestyret

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

Samkommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret til orientering.

Saksbehandlers forslag til vedtak

1.      Forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret” godkjennes.

2.      Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret oversendes samkommunestyret

Saksbehandlers sitt forslag til innstilling

Samkommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret til orientering.

Vedlegg:

1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om kontrollutvalg

Saksopplysninger

Samkommunestyret skal føre tilsyn med forvaltningen. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger samkommunestyret et kontrollutvalg.

Kontrollutvalgets formål og mandat er således svært vidt, og omfatter ethvert forhold ved samkommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal dog ikke vurdere hensiktsmessigheten ved politiske vedtak. Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til samkommunestyret.

Samkommunestyret skal holdes orientert om den virksomhet som kontrollutvalget utøver på samkommunestyrets vegne. Kontrollutvalgets årlige rapport til samkommunestyret vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet av året.

KomSek Trøndelag IKS har som sekretær for kontrollutvalget utarbeidet utkast til Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret.

Vurdering

En har ved utarbeidelsen av utkastet til Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret søkt å gi en oppsummering av kontrollutvalgets arbeid i løpet av 2007. Rapporten anbefales godkjent og sendt samkommunestyret til orientering.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune