Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

27.06.2008

Samkommunestyret 26.06.08

sak 28/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


FELLES FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG 2009-2012 - HØRINGSUTTALELSE

Saksbehandler:

Øystein Lunnan

Arkivref: 2008/7043

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 26.06.08 28/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred Samkommune er tilfreds med at det lages felles fylkesplan for Sør og Nord-Trøndelag. Planen er overordnet, og arbeidet videre med handlingsprogram og tiltak blir svært viktig. Arbeidet med konkret oppfølging vil vise om felles fylkesplan er liv laga.

Innherred Samkommune vil be om at disse områdene blir mer tydelig behandla i planen:

Biogass som klimavirkemiddel – strategi 1.3

Naturgass og kraftvarmeverk på Skogn, strategi 2.5

Mer tydelig ambisjon i arealpolitikken – strategi 4.4

Skognterminalen som containerhavn – strategi 6.1

Mer tydelig satsing på jernbane og høyhastighetstog – strategi 6.2

Vedlegg:

Felles fylkesplan - høringsversjon PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Vedtatt manifest under Frostatingssamlinga 17. juni 2008 PDF

Saksopplysninger:

Fylkeskommunene i Trøndelag har sendt forslag til felles fylkesplan 2008-2011 på høring med frist 1.juli 2008.

Forslaget har samme navn som gjeldende plan, Kreative Trøndelag, her e alt mulig uansett.

Fylkesplanen er et overordnet styringsdokument med satsinger, mål og strategier. Tiltak og handlingsplan går ikke inn i dokumentet.

Planen tar som grunnlag  de 3 hovedaktørene, fylkeskommunene i Sør og Nord-Trøndelag og Trondheim.

Overordna målsetting eller overordna inngang til planen er satt opp slik:

Mulighetenes Trøndelag

 • Mennesket – Trøndelags viktigste ressurs
 • Samhandling og forståelse mellom by og land
 • En bærekraftig utvikling og verdiskaping

Det er satt opp 7 satsinger med mål og strategier under hver.

 1. Klima
 2. Energi
 3. Arbeidskraft
 4. FoU
 5. Bærekraftig bruk av naturressurser
 6. Kommunikasjon
 7. Attraktivitet, liv og helse.

Vurdering:

Først er det grunn til å rose aktørene for å kunne lage felles plan. Det i seg sjøl er et tegn på at Trøndelag har evne til å løfte sammen og felles møte framtida.

Levanger og Verdal kommuner er medlemmer i Frostating regionråd. Frostating vedtok i møte 17.06.08 et manifest, som er et godt innspill til felles fylkesplan.

Det er her valgt å ikke kommentere strukturen i planen ut fra at det er vanskelig med slike endringer nå. Det er vurdert om satsingene er viktige for Levanger og Verdal, og i tillegg om det er element under strategiene som mangler er som er uheldig formulert.

De 7 satsingene beskriver utfordringene Trøndelag står overfor. Sett fra Nord-Trøndelag, ville det nok være naturlig med en annen rekkefølge, men det er underordnet. Mange vil hevde at attraktivitet er syntesen av alle andre punkt, og slik bør løftes. Likevel er det viktigere å komme med gode handlingsprogram og tiltak enn rekkefølgen.

Når en kommer til strategiene, virker ikke planen like godt gjennomarbeidd. Teksten bærer preg av å være skrevet i Trondheim med sideblikk utover Trøndelag. Forhold som angår Trondheim, er mer konkret og spesifikt beskrevet, og motsatt. Det trenger ikke være avgjørende for innholdet i tiltaka, men krever våkent blikk fra alle aktører i neste fase.

Det er noen punkt som bør kommenteres spesielt.

 • Biogass fra husdyrgjødsel og organisk avfall er et så viktig klimatiltak at det bør berøres også der og ikke bare under energi. Metan er ca 22 ganger verre klimagass enn CO2 pr C-atom, og med å isolere og brenne metan oppnår en denne effekten. Når Trøndelag er så viktig husdyrområde, må vi være i front. Det har også overslag inn i FoU.
 • Naturgass. Fylkesplanen må diskutere og komme fram til holdning om bruk av naturgass i Trøndelag. Kraftvarmeverk Skogn og lokal distribusjon av naturgass, i det minste inn til Verdal, vil være viktig både for energiforsyninga og som motor i utvikling.
 • Arealpolitikk. Konflikten i arealpolitikken mellom jordvern og utbygging behandles i planen på en uklar måte. Trøndelag fortjener en mer tydelig avklaring. I tillegg står det at spesielt Trondheim har mangel på næringsområder. Det er ikke spesielt for Trondheim, men er generelt i alle fall rundt Trondheimsfjorden.
 • Havn. Planen bør være mer tydelig på avklaring av havnespørsmål og terminal. Fra Levangers side vil vi påpeke de kvaliteter og fortrinn Skognterminalen har som containerhavn med stor grunnlast, avskjerma havn og E-6 og bane.
 • Tog. Vi registrerer at behandlinga i Trøndelagsrådet sløyfa høyhastighetstog Steinkjer – Oslo. Innherred Samkommune er uenig i dette. Vi er enig i at prioriteringa av Trondheim- Steinkjer på en time er viktig.
 • Kultur. Innherred Samkommune er godt tilfreds med at kultur og helse er en strategi. Planen er svært vid på kulturstrategiene og det kan da være vanskelig å gi tydelig retning. Samtidig er kultursektoren så vid, og en må, som planen viser, være i stand til å takle mange sider samtidig, sjøl om de tildels er i motsetning til hverandre .

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune