Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

24.09.2008

Samkommunestyret 24.09.08

sak 32/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


1719/48/4 - ANNE MARGRETE LEITE - FRADELING AV TOMTEOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN REITAN - KLAGEBEHANDLING ETTER JORDLOV

Saksbehandler:

Arvid Tverdal

Arkivref: 2008/2220 - /1719/48/4

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.09.08 32/08

2. GANGS BEHANDLING - KLAGEBEHANDLING

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette Anne Margrete Leite avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1,3 dekar av eiendommen Reitan, gnr. 48, bnr. 4 i Levanger kommune. Klage datert 10.7.2008 tas derfor ikke til følge, og landbrukssjefens vedtak i delegert sak nr. 47/08 av 27.6.2008 opprettholdes. Vedtaket begrunnes med at fradelinga ikke er forenelig med bevaring av kulturlandskapet og planbestemmelsene. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse etter jordloven.

Vedlegg:

1

Klage datert 10.7.2008 PDF

2

Kart målestokk 1:5000 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises i utgangspunktet til saksopplysninger ved 1. gangs behandling. Det ble der gitt avslag på søknaden om fradeling.

Innen fristen ble det mottatt klage på det vedtaket. Klagen anfører at det ikke forbrukes dyrkajord. Det hevdes også at med den korte avstand det er mellom eksisterende bolig og den tomta som søkes fradelt, vil det ikke påvirke kulturlandskapet i noen særlig grad. Det bemerkes også i klagen at ingen av beboerne i området har klaget over problemer med å bo inntil landbruksområde.

Vurdering:

Det vises i utgangspunktet til den vurdering som er gjort ved første gangs behandling.

Etter landbrukssjefens vurdering inneholder ikke klagen momenter som skulle tilsi at tidligere vedtak omgjøres. Som tidligere nevnt er det myndighetenes innskjerping av regelverket for fradeling av spredt boligbygging som er hovedgrunnen til avslaget. Fra myndighetene er det sagt at slik utbygging skal styres av overordna planer, og i tillegg er det skjerpet vern av dyrka og dyrkbar jord og kulturlandskapet. En vil bemerke at det i det pågående arbeid med ny arealdel av kommuneplanen, blant annet er med i vurdering en utvidelse av boligfeltet nedom Bjørnang, og dersom det blir en realitet vil det bli disponible tomter i dette området. Landbrukssjefen vil derfor på nåværende tidspunkt være særlig restriktiv med å tillate fradeling av denne typen i dette området.

Landbrukssjefen kan etter vurdering av klagens innhold ikke se at den gir grunn til å omgjøre vedtak i delegert sak nr. 47/08 av 27.6.2008. Saken oversendes fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse etter jordloven.

1. GANGS BEHANDLING

LANDBRUKSSJEFENS VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Anne Margrete Leite avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1,3 dekar av eiendommen Reitan, gnr. 48, bnr. 4 i Levanger kommune. Vedtaket begrunnes med at fradelinga ikke er forenelig med bevaring av kulturlandskapet og planbestemmelsene. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Dette vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker etter mottagelsen av vedtaket. Informasjon om klagerett følger vedlagt.

Vedlegg:

1.      Kart i m.stokk 1:7500

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.  Oversendt fra Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten: Søknad fra Anne Margrete Leite om deling av eiendommen Reitan, gnr. 48, bnr. 4 i Levanger kommune.

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et ubebygd areal på ca. 1,3 dekar fra eiendommen Reitan, gnr. 48, bnr. 4. Arealet består av grunnlendt, udyrka areal, og ønskes bebygd med bolig.

Eiendommen ligger i øvre del av Skogn, like øst for Bjørnang rekonvalesenthjem, ca. 4,5 km sørøst for Skogn sentrum. I henhold til opplysninger i ”Skog og landskap” består eiendommen Reitan av gnr. 48, bnr. 4 og gnr. 47, bnr. 10. Sistnevnte er en skogteig som ligger ca. 1 km sørøst for eiendommens bebyggelse. Samlet er eiendommene oppgitt til å ha følgende arealressurser: 58,5 dekar fulldyrka jord, 0,1 dekar innmarksbeite, 89,6 dekar skog, 15,1 dekar anna areal og 2,3 dekar ikke klassifisert. Det er ikke husdyr på bruket, og dyrkajorda har de senere år vært drevet ved bortleie.

Det opplyses i søknaden at eier med ektefelle har planer om å tilflytte eiendommen. De bor i dag i Hegra. Videre opplyses det at søkers sønn med familie har ønske om å bosette seg på Reitan, og det er hustomt for dem som nå søkes fradelt. Området opplyses å være noe bratt og svært steinete.

Vurdering:

I henhold til jordlovens § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

I dette tilfellet kan en ikke se at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for fradeling. Med dette menes at en ikke berører allmennheten eller et større antall personer. Arealet som søkes fradelt er lite produktivt, slik at brukets avkastning vil bli lite påvirket av en eventuell fradeling. I rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet er bl.a. drifts- og miljømessige ulemper berørt, og det påpekes at spredt boligbygging i et aktivt jodbruksområde lett kan føre til konflikter. Bl.a. støy, støv og lukt under onnearbeid, dels til alle døgnets tider.

I brev fra Landbruks- og matdepartementet av 21.2.2006 er det en innskjerping i forhold til vern om jorda og kulturlandskapet. Det står bl.a.: ”Disse verdiene er mange steder truet av omfattende omdisponering og høyt omfang av dispensasjoner fra planer, dvs. en bit-for-bit-nedbygging. Spredt utbygging gir og en uheldig fragmentering av landskapet og produksjonsområdene.”  Eiendommen Reitan ligger i kommuneplanens arealdel i landbruk-, natur- og friluftsområde, og der sier bestemmelsene at det ikke skal foregå annen utbygging enn det som er tilknyttet stedbunden nærig, dvs. landbruk i dette tilfellet. Det kan også nevnes at dette forhold er spesielt påpekt fra Fylkesmannens landbruksavdeling i høringsuttalelse til denne saken.

En vil også nevne at det er under utarbeidelse ny arealdel av kommuneplanen, og der vil det bli avsatt nye områder flere steder i kommunen til boligformål. Landbrukssjefen vil derfor være restriktiv med enkeltfradelinger inntil denne planen er ferdig.

Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad disse skal vektlegges ved en avgjørelse. Etter en samlet vurdering er landbrukssjefen kommet til at denne søknaden må avslås i forhold til jordlovens bestemmelser.

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saka delegert til kommunen.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune