Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

24.09.2008

Samkommunestyret 24.09.08

sak 33/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


1719/26/1 - MERETE BØHN FLATÅS OG ARNT OVE FLATÅS - DELING AV EIENDOMMEN RENDEN ØVRE - KLAGEBEHANDLING ETTER JORDLOV

Saksbehandler:

Arvid Tverdal

Arkivref: 2008/4184 - /1719/26/1

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.09.08 33/08

2. GANGS BEHANDLING - KLAGEBEHANDLING:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1,5 dekar av eiendommen Renden øvre, gnr. 26, bnr. 1 i Levanger. Klage datert 08.07.2008 tas derfor ikke til følge, og landbrukssjefens vedtak i delegert sak 43/08 av 20.06.2008 opprettholdes. Vedtaket begrunnes med et skjerpet jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Fradelinga er også i strid med plansituasjonen for området. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse etter jordloven.

Vedlegg:

1. Klage datert 8.7.2008 PDF

2. Kart datert 20.6.2008 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises i utgangspunktet til saksopplysninger ved 1. gangs behandling.

Ved den behandlingen ble det fattet negativt vedtak av landbrukssjefen. Klage mottatt 10.7.2008, dvs. innenfor klagefristen. I klagen legges det fram vurdering av samfunnsinteresser, drifts- eller miljømessige forhold og hensyn til kulturlandskapet. Klageren mener at ut fra disse forhold bør fradelinga tillates, og klagen tas til følge.

Vurdering:

Det vises i utgangspunktet til den vurdering som er gjort ved 1. gangs behandling.

Landbrukssjefens vurdering av klagens innhold:

Når det gjelder samfunnsinteresser vises det til at dagens landbrukspolitikk medfører fraflytting fra bygdene og reduksjon i spredt bosetning. En er enig i at bosettingshensyn er et moment en kan bruke i slike saker. Men landbrukssjefen mener at det området som er berørt i denne saken er så vidt sentrumsnært at en neppe kan si at det trues av avfolking.  Videre skrives det at den ene av kjøperne er oppvokst på gården Rennaker, og at det er hennes ønske å komme tilbake til heimbygda. Det opplyses at hun er ferdig utdannet operasanger, og at det vil være en positiv tilvekst til bygda om hun kommer og bosetter seg her. Landbrukssjefen har forståelse for dette ønske fra tomtekjøper, men jordloven hjemler ikke for at slike momenter tillegges vekt i slike saker.

I klagen hevdes det videre at denne fradelinga marginal virkning på avkastninga av eiendommen, ca. 1,5 dekar beite vil bli omdisponert. Det hevdes at en adkomstveg til tomta vil kunne kombineres med en adkomstveg til jordbruksarealene rundt tomta.

Det hevdes også at et pent hus, tilpasset terrenget, vil kunne berike landskapet.

Videre kommenteres saken fra 2002, se 1. gangs behandling. Klageren henviser til at den uttalelsen gjaldt området rundt de tomtene. Den tomta som nå søkes fradelt ligger ca. 200 lengre mot sørvest, slik at dette ikke blir samme område. Det henvises også til tidligere saker i området der det er utvist en mer liberal holdning til fradeling. En vil i den sammenheng igjen vise til den innskjerping av regelverket, slik at forvaltningen nå er pålagt av overordna myndighet å utøve en strengere praksis.

Landbrukssjefen mener at den innkomne klagen ikke inneholder noen nye momenter som skulle tilsi at tidligere vedtak endres. En vil igjen minne om den innskjerping av jordvern og hensyn til kulturlandskapet som er kommet fra Landbruks- og matdepartementet som er nevnt under vurderingen ved 1. gangs behandling.

Landbrukssjef Bjartnes og landbruksveileder Tverdal var på befaring på bruket 27.8.2008 der også Arnt Ove Flatås deltok. Heller ikke der kom det fram noe nytt som tilsier at tidligere vedtak endres. Det er et flott kulturlandskap som den omsøkte tomta ligger i, og landbrukssjefen mener at dette bør bevares uten at det tillates spredt fradeling av tomt til boligformål.

Etter en samlet vurdering av klagens innhold og inntrykk fra befaring, vil landbrukssjefen opprettholde vedtak i 1. gangs behandling, og klagen tas derfor ikke til følge.

1. GANGS BEHANDLING:

LANDBRUKSSJEFENS VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1,5 dekar av eiendommen Renden øvre, gnr. 26, bnr. 1 i Levanger. Vedtaket begrunnes med et skjerpet jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Fradelinga er også i strid med plansituasjonen for området. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Dette vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker etter mottagelsen av vedtaket. Informasjon om klagerett ved forvaltningsvedtak følger vedlagt.

Vedlegg:

1.      Kart i m.stokk 1:14500 og 1:5000

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.   Oversendt fra Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten: Søknad fra Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås om deling av eiendommen Renden øvre, gnr. 26, bnr. 1 i Levanger kommune.

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et ubebygd areal på ca. 1,5 dekar fra eiendommen Renden øvre, gnr. 26, bnr. 1. Arealet som søkes fradelt består av beitemark og grenser mot fulldyrka areal.

Eiendommen ligger ca. 2,5 km øst for Skogn sentrum. Søkerne eier også eiendommen Rennaker, gnr. 26, bnr. 4, og tunbebyggelsen ligger på denne eiendommen. Eiendommene ligger arealmessig samlet i en driftesenhet.

I henhold til arealopplysninger i ”Skog og landskap” har eiendommene Renden øvre og Rennaker i sum følgende arealressurser: 442,0 dekar fulldyrka jord, 17,9 dekar overflatedyrka jord, 49,6 dekar innmarksbeite, 856,6 dekar skog, 31,2 dekar annen mark og 8,9 dekar ikke klassifisert. Det drives produksjon av storfekjøtt på eiendommen, og jordbruksarealene brukes til grovfor- og kornproduksjon. Det omsøkte arealet ligger ca. 250 m sørsørøst for tunet på Rennaker.

Vurdering:

I henhold til jordlovens § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

I dette tilfellet kan en ikke se at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at fradeling skal godkjennes. Med dette menes at fradelingen ikke berører allmennheten eller en større gruppe personer. Det er areal brukt til beite som søkes fradelt, og det vil si at produksjonsarealene på eiendommen reduseres, både til selve tomta og til veggrunn fram mot tomta.

Når det gjelder drifts- og miljømessige ulemper mener landbrukssjefen at denne fradelinga vil ha klart uheldige konsekvenser. Den omsøkte tomta ligger i et aktivt beite- og åkerlandskap, og fradeling i slike områder er omtalt i rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet. Det er også omtalt en del forhold som bør vektlegges i fradelings-/ omdisponeringssaker.  En vet av erfaring at beitedyr i kombinasjon med bolig meget lett kan føre til konflikter, og en vet også at det kan oppstå konflikter under onnearbeid med støy, støv og lukt, dels til alle døgnets tider i travle perioder. En oppfatter det også som uheldig å få en adkomstvei, lengde ca. 150 m, fram til denne tomta, både i forhold til nedbygging av areal og i forhold til kulturlandskapet og produksjonsarealene.

Selv om den som i første omgang blir eier av en slik tomt er villig til å akseptere slike ulemper som er nevnt, vil en slik tomt være fritt omsettbar, og eiere av landbrukseiendommen har ingen kontroll med hvem som evt. kan være framtidig eier av tomta.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde, og i disse områdene skal det etter planbestemmelsene ikke skje annen utbygging enn det som har tilknytning til stedbunden næring, dvs. landbruksformål.

Jordlovens utgangspunkt er at dyrka jord ikke skal tas ut av produksjon: ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.” (Første setning i § 9.) Riktig nok finnes det unntaksbestemmelser, jfr. § 12, men dette skal være unntaksvis, og det understrekes i flere rundskriv o.l. fra Landbruksdepartementet at dette skal håndheves strengt. Det er fra den sittende regjering ved flere anledninger kommet brev til kommunene der kommunens ansvar innskjerpes i forhold til jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Det er særlig understreket at en bit-for-bit-nedbygging fører til en uheldig oppdeling og fragmentering av produksjonsarealene, jfr. brev fra Landbruks- og matdepartementet av 21.2.2006.

En vil også nevne at det på et grunnlendt område mellom tunet og den tomta som nå søkes fradelt ligger tre boligtomter som ble fradelt, og bebygd, for flere år siden. Det er ca. 150 m mellom de eksisterende tomtene og den tomta som nå søkes fradelt. Det ble i 2002 søkt om fradeling av tillegg til en av disse tomtene, ca. 1,4 dekar. Dette ble godkjent av Fylkeslandbruksstyret i sak 76/02 den 8.5.2002, under forutsetning av at det ikke ble opprette en ny, selvstendig boligtomt. I skriv fra søkerne ble det i den saken uttalt, skriv datert 8.4.2002, at: ”Vi ønsker derimot ikke at parsellen blir lagt ut som ny, selvstendig boligtomt, fordi oppsetting av ny bolig her vil overbelaste området og derfor virke negativt på det lokale kulturlandskapets utforming.”

Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad disse skal vektlegges ved en avgjørelse. Etter en totalvurdering av denne saken, er landbrukssjefen kommet til at søknaden ikke kan imøtekommes.

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saka delegert til kommunen. Innherred samkommune har videre delegert avgjørelse til landbrukssjefen.

Ved en eventuell klage stiles den til Fylkesmannens landbruksavdeling, men sendes til Innherred samkommune, enhet landbruk og naturforvaltning. Klagen vil da bli behandlet og lagt fram for Samkommunestyret. Dersom avslaget opprettholdes, blir saken sendt over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse etter jordloven. Det kan nevnes at Fylkesmannen i sin høringsuttalelse til saken på det sterkeste frarår at fradeling godkjennes, og de ber om å bli orientert dersom kommunen fatter et positivt jordlovsvedtak.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune