Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

24.09.2008

Samkommunestyret 24.09.08

sak 35/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2008/9546

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.09.08 35/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

 1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.08 til orientering.
 2. Innherred samkommunes budsjett endres som følger:

  Økte utgifter:
  - Økte bilkostnader, Servicekontoret                 kr. 400.000,-
  - Økte annonseutgifter, dokumentsenteret         kr.   50.000,-

  Reduserte utgifter:
  - Effektivisering/red. lønn enheter                    kr. 450.000,-

Vedlegg:

1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Innherred samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.06.08. Hovedoversikten i rapporten viser følgende regnskapstall for driften etter 2. kvartal:

Grp.ansvar

Regnskap 30.06.08

Periodisert budsjett

For-bruk i %

Rev. budsjett 2008

Forbruk 30.06
.08

Regnskap pr. 30.06.07

700 POLITISKE ORGANER

-24 711 660

-24 916 498

99

-49 792 996

50

-24 605 483

702 ØKONOMIENHETEN

2 548 850

2 808 240

91

6 428 200

40

2 235 106

703 IKT

9 443 432

7 216 399

131

14 815 798

64

6 089 569

704 ORGANISASJONSENHETEN

2 724 058

2 925 850

93

6 485 700

42

2 953 868

705 KEMNER

1 609 227

1 652 950

97

3 771 000

43

1 862 771

706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING

1 546 324

1 902 750

81

4 265 000

36

1 833 808

707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING

13 978

144 800

10

1 198 200

1

-774 850

720 SERVICEKONTOR

1 201 459

3 649 650

33

7 868 400

15

2 969 741

725 DOKUMENTSENTER

2 192 803

2 252 499

97

4 960 698

44

1 862 685

T o t a l t

-3 431 530

-2 363 360

145

0

 

-5 572 784

Rapportene fra de fleste enhetene konkluderer med balanse ved årets slutt. Unntakene er Servicekontoret som rapporterer høyere bilkostnader enn budsjettert, og Dokumentsenteret som varsler at annonsekostnadene blir høyere enn forventet. Administrasjonssjefen foreslår at disse kostnadene dekkes inn gjennom at alle enheter pålegges en effektivisering på 1% av netto lønnsbudsjett for 2008. Dette tilsvarer den innstramming som Verdal kommunestyre påla virksomhetsområdene i kommunen etter 2. kvartal.

Det er satt opp et periodisert budsjett pr. 2. kvartal. Dette bygger på enkle beregninger for fordeling mellom kvartalene. For lønn er det i ved utgangen av 1. kvartal beregnet brukt en budsjettandel på drøyt 43% av årsbudsjettet, og for de øvrige kostnader og inntekter er det brukt 50% inkludert den inntekt som er budsjettert og regnskapsført fra morkommunene.

Enhetenes kommentarer beskriver avvikene pr. 2. kvartal samt forventet resultat ved årets slutt.

Rapporten viser regnskapstall ved utgangen av 2. kvartal, sammenlignet med periodisert budsjett, årsbudsjett og regnskap pr. 30.06.2007.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av den vedlagte rapporten.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune