Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

06.11.2008

Samkommunestyret 24.09.08

sak 37/08

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>


KOMMUNEDELPLAN NÆRING, LANDBRUK OG NATURFORVALTNING, HØRING

Saksbehandler:

Grete Ludvigsen

Arkivref: 2008/9690

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.09.08 37/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar samkommunestyret å sende kommunedelplanen næring, landbruk og naturforvaltning, strategisk del, på høring, samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Vedlegg:

Ingen

1

Plandokumentet - Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 15.9.08 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Samkommunestyret vedtok i møte 14.06.07, sak 24/07 Felles kommuneplan - Mandat og organisering, at det skulle utarbeides en felles kommuneplan for Levanger og Verdal.

Samkommunestyret har status som fast utvalg for plansaker for kommuneplanen.

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning er 1 av 7 kommunedelplaner og er utarbeidet felles for levanger og Verdal.

Kommunedelplaner er utarbeidet på grunnlag av arbeid gjort i flere samlinger med samkommunepolitikere og representanter fra næringsliv fra Levanger og Verdal. Første samling var på Falstad 29. november 2007, deretter Verdal 24. januar 2008 og til slutt på Rinnleiret 16. september 2008.  I tillegg er det blitt avholdt enkeltmøter med spesielt interessant og viktige aktører i næringslivet.

I henhold til planverket skal det utarbeides en tiltaksplan til kommunedelplanen.

Prosjektgruppen har bestått av:

Grete Ludvigsen       næringssjef             leder

Lars Edv. Hoff          Markedsplassen

Torolf Kvello            Verdal Næringsforum

Petter Bjartnes         landbrukssjef ISK

Margrethe M. Solli    HiNT

Knut Baglo            Innherred Vekst/Proneo

Vurdering:

Etter administrasjonssjefens vurdering vil det være riktig av samkommunestyret å legge planen ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.

Etter høringen vil saken bli lagt fram til andre gangs behandling i samkommunestyret som innstiller overfor det enkelte kommunestyre.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune