Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

24.09.2009

Samkommunestyret 24.09.09

sak 24/09

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2009/7985

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.09.09 24/09

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.09 til orientering.

Vedlegg:

1

Tertialrapport 2. tertial 2009 - Innherred Samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.09. Hovedoversikten i rapporten viser følgende regnskapstall for driften i 2. tertial:

Klikk tabell for større tabell i PDF

Oversikten ovenfor viser regnskapstall ved utgangen av august, sammenlignet med budsjettall for hele året og periodisert budsjett. Status på samme tidspunkt i fjor er også tatt med i oversikten.

I tillegg til IKT som ser ut til å få dekt sitt behov ved at enhetene betaler inn ca. 3 mill, er det Dokumentsenteret som rapporterer om en viss usikkerhet knyttet til årsresultatet da det synes å bli overskridelser knyttet til kontorrekvisita og annonseutgifter i en størrelsesorden på kr.100.000.

Det er satt opp et periodisert budsjett pr. 2. tertial. Dette bygger på enkle beregninger for fordeling mellom tertialene. For lønn er det i ved utgangen av 2. tertial beregnet brukt en budsjettandel på 62,8% av årsbudsjettet, og for de øvrige kostnader og inntekter er det brukt 66,6% inkludert den inntekt som er budsjettert og regnskapsført fra morkommunene.

Enhetenes kommentarer beskriver avvikene pr. 2. tertial samt forventet resultat ved årets slutt.

Vurdering:

Vurderingene fremgår av vedlagte rapport.

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune