Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

24.09.2009

Samkommunestyret 24.09.09

sak 25/09

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>


KONTROLLUTVALGETS KOMMENTARER TIL REGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2008

Saksbehandler:

Rudolf Holmvik

Arkivref: 2009/3837

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Kontrollutvalget ** -
Samkommunestyret 24.09.09 25/09

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret:

Samkommunestyret tar saken til etterretning.

Vedlegg:

Notat fra KomRev Trøndelag IKS PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.      Samkommunestyret, sak 8/09 - Årsregnskap / Årsrapport 2008 - video

2.      Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

3.      Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

4.      Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgets behandling

Avklaring i forhold kontrollutvalgets kommentarer til regnskapet 2008

Bakgrunn

Overskridelser av budsjettet ved IKT – avdelingen for 2008 anses å være en mindre overskridelse. Kontrollutvalget påpeker spesielt overskridelsene grunnet samme forhold påpekt over flere år. Grunnlaget for ny behandling og uttalelse fra kontrollutvalget er at politisk ledelse i samkommunen ved ordfører og fungerende varaordfører anmodet om skriftlig begrunnelse for at kontrollutvalget mener at administrasjonssjefen har gått utover sine fullmakter. Kontrollutvalgets leder viste i sin redegjørelse i samkommunestyrets møte til at overskridelse av budsjetter, uten vedtak om endring i samkommunestyret, var å gå utover sine fullmakter.

Fornyet uttalelse – behov for avklaring

Kontrollutvalget gir følgende uttalelse på anmodningen fra ordfører og fungerende varaordfører i samkommunestyrets møte den 30.04.09, sak 8/9, om ytterligere skriftlig dokumentasjon på kontrollutvalgets vurdering av at administrasjonssjefen har gått utover sine fullmakter.

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har gjennomgått videoopptak fra møtet. Kontrollutvalgets leder uttaler kontrollutvalgets syn om at administrasjonssjefen over flere år har gått utover sine fullmakter med overskridelse av budsjettene ved IKT – avdelingen. Utvalget anser dette som alvorlig da overskridelser av budsjettene ved IKT avdelingen over flere år er påpekt av politikere (samkommunestyret), revisjonen og kontrollutvalget, uten at administrasjonssjefen har ryddet opp eller fremmet sak til samkommunestyret.

Revisjonen har på oppdrag fra kontrollutvalget foretatt en vurdering om kontrollutvalget har grunnlag for å uttale at administrasjonssjefen har gått utover sine fullmakter. Revisjonen konkluderer med at lederen i kontrollutvalget hadde dekning for sin påstand om at administrasjonssjefen har gått utover sine fullmakter (delegasjonsreglementet/økonomireglementet) når det er brukt 2,6 mill over vedtatte budsjettramme for IKT-avdelingen. Revisjonens notat av 07.09.09 vedlegges.

Kontrollutvalget er samkommunestyrets eget organ for å forestå kontroll over samkommunens politiske og administrative virksomhet og rapporterer direkte til samkommunestyret – uavhengig av politisk og administrative ledelse. En av de lovpålagte oppgavene kontrollutvalget har, er å gi råd til samkommunestyret og å avgi uttalelse til årsregnskapet. For at kontrollutvalget skal kunne fungere etter intensjonene er det viktig med full tillit i samkommunestyret.

Forslag til vedtak i møte

Saken oversendes samkommunestyret

Forslag til innstilling i møte

Samkommunestyret tar saken til etterretning

Avstemming

Enstemmig

Kontrollutvalgets vedtak

Saken oversendes samkommunestyret

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

Samkommunestyret tar saken til etterretning

Saksbehandlers forslag til vedtak

Revisors notat oversendes samkommunestyret til orientering.

Samkommunestyret hadde sak 8/09 ”Årsregnskap / Årsrapport 2008” til behandling i møte den 30.04.09. En kan imidlertid oppfatte behandlingen av saken som et ønske om ytterligere dokumentasjon fra kontrollutvalget og/eller en presisering av kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskapet/årsrapporten for 2008.

Revisor er anmodet om å utarbeide et notat vedrørende realitetene i saken. Dette notatet vil bli fremlagt i møte. I tillegg legger en opp til en avspilling av samkommunestyrets behandling.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune