Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

29.10.2009

Samkommunestyret 29.09.09

sak 31/09

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


1719/47/1 - KARLE L BRENNE - DELING AV EIENDOMMEN BRENNE NORDRE - KLAGE PÅ JORDLOVSVEDTAK

Saksbehandler:

Arvid Tverdal

Arkivref: 2009/5084 - /1719/47/1

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 29.10.09 31/09

2. gangs behandling - klage

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette Karle L. Brenne avslag på søknaden om omdisponering og fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1 dekar av eiendommen Brenne nordre, gnr. 47, bnr. 1 i Levanger. Klage datert 2.9.2009 på landbrukssjefens vedtak i delegert sak nr. 43/09 av 16.9.2009 tas ikke til følge. Vedtaket begrunnes med at fradeling her vil være i strid både med jordvernet og plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål. Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig avgjørelse etter jordloven.

Vedlegg:

1. Klage fra Karle L. Brenne, datert 2.9.2009 PDF - kart PDF

2. Konsekvensutredning, med kart, vedrørende ny arealdel i kommuneplan PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises i utgangspunktet til saksopplysninger ved første gangs behandling, se nedenfor.

Landbrukssjefen behandlet den 16.9.2009 søknad fra Karle L. Brenne om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1 dekar innmarksbeite på eiendommen Brenne nordre, gnr. 47, bnr. 1i Levanger kommune. Søknaden ble ikke imøtekommet. Innen klagefristen er det kommet klage fra søkeren på dette vedtaket. Som årsak til klagen skrives det at søker er i ferd med å overdra eiendommen til sønn, og ønsker i den sammenheng å få delt fra tomt til datter. Det vises til at det tidligere er gitt tillatelse til fradeling til spredt boligbebyggelse i området, og at tomta blir i nærhet av veg, vatn og avløp.

Saken legges nå fram for Innherred samkommune, samkommunestyret, og dersom vedtaket opprettholdes, oversendes saken til Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig vedtak etter jordloven.

Vurdering:

Det vises i utgangspunktet til vurdering gjort ved første gangs behandling, se nedenfor.

Landbrukssjefen kan ikke se at klagen inneholder noen momenter som tilsier at tidligere fattet vedtak omgjøres. En vil igjen nevne at jordvernet er skjerpet den senere tid, slik at tidligere fradelte boligtomter ikke er relevant i denne sammenheng. En er også negativ til søknaden med bakgrunn i den pågårende revideringa av kommuneplanens arealedel. Der er en utvidelse av boligfeltet i dette området med. En vil nevne at i uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling går de imot en fradeling, og skriver i siste setning: ”Den evt. utbygging som skal skje i dette området bør finne sin form gjennom et helhetlig plangrep.”

Landbrukssjefen vil derfor opprettholde sitt tidligere avslag i denne saken.

1. GANGS BEHANDLING:

LANDBRUKSSJEFENS VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Karle Brenne avslag på søknaden om omdisponering og fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1 dekar av eiendommen Brenne nordre, gnr. 47, bnr. 1 i Levanger. Vedtaket begrunnes med at fradeling her vil være i strid både med jordvernet og plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker etter mottakelsen av vedtaket. Informasjon om klagerett følger vedlagt. 

Vedlegg:

1. Flyfoto i m.stokk 1:2000

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Oversendt fra Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten: Søknad med vedlegg fra Karle L. Brenne om deling av eiendommen Brenne nordre, gnr. 47, bnr. 1, i Levanger kommune. 

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et ubebygd areal på ca. 1 dekar fra eiendommen Brenne nordre, gnr. 47, bnr. 1. Eiendommen ligger i Brennesgrenda i Skogn, ca. 4 km sør for Skogn sentrum. Arealet som søkes fradelt består av innmarksbeite, og ligger på østsida av f. vei 754, like nordøst for Bjørnang boligfelt.

I henhold til arealopplysninger i ”Skog og landskap” har eiendommen Brenne nordre følgende arealressurser: 216,1 dekar fulldyrka jord, 38,7 dekar innmarksbeite, 290,9 dekar skog, 28,2 dekar annet markslag og 0,1 dekar ikke klassifisert.

Det kan nevnes at dette området er det innspill på utvidelse av boligfeltet i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel, men dette er pr. i dag under utredning.

Vurdering:

I henhold til jordlovens § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

I dette tilfellet kan en ikke se at det er større samfunnsinteresser som taler for fradeling.

Arealet er produktiv beitemark, og jordvernet er den senere tid betydelig innskjerpet ved flere rundskriv og brev fra Landbruks- og matdepartementet. Det sies bl.a. at spredt boligbygging skal skje i henhold til vedtatte planer slik at en ikke får en bit-for-bitnedbygging av de produktive arealene og kulturlandskapet. Som nevnt arbeides det med en ny arealdel i kommuneplanen for Levanger, og i den sammenheng er det kommet innspill på utvidelse av det eksisterende boligfeltet nedenfor Bjørnang. Pr. i dag er området avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde, og landbrukssjefen mener at en bør avvente den nye arealplanen før det gis tillatelse til mer spredte tomtefradeling i dette området.

Jordlovens utgangspunkt er at dyrka jord ikke skal tas ut av produksjon: ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.” (Første setning i § 9.)

Riktig nok finnes det unntaksbestemmelser, jfr. § 12, men dette skal være unntaksvis, og det understrekes i flere rundskriv o.l. fra Landbruksdepartementet at dette skal håndheves strengt. I denne sammenheng regnes både fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite som dyrkajord.

Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad disse skal vektlegges ved en avgjørelse.

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saka delegert til kommunen.

I henhold til forvaltningsloven kan dette negative vedtaket påklages, og det er Fylkesmannen, landbruksavdelingen som er klageinstans. En evt. klage sendes om Innherred samkommune, og klagen vil bli lagt fram for samkommunestyret. Dersom avslaget opprettholdes, sendes saken over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune