Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.12.2009

Samkommunestyret 11.12.09

sak 44/09

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune fra 01.01.10 og ut inneværende valgperiode

Saksbehandler:

Rudolf Holmvik

Arkivref: 2007/10722 - /033

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.12.09 44/09

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Under forutsetning av positivt svar fra departementet til søknad om ISK 3 velges følgende som medlemmer av kontrollutvalget for Innherred samkommune:

med følgende varamedlemmer:      

Som leder velges:..................

Som nestleder velges:................

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I vedtatt forskrift § 3-7 Internt tilsyn og kontroll står:

”Samkommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med samkommunens forvaltning på sine vegne.

Utvalget skal bestå av lederne for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Samkommunestyret velger leder og nestleder. Hver deltakerkommune velger varamedlem blant medlemmene i deltakerkommunenes kontrollutvalg. Deltakerkommunene fastsetter sekretariatsløsning for kontrollutvalget i avtale.”

I vedtatt samarbeidsavtale for Innherred samkommune står:

Ӥ 6 Kontrollutvalg

Samkommunens kontrollutvalg med tilsvarende fullmakt som framgår av kl. § 77 skal ha 4 medlemmer med varamedlemmer og skal bestå av leder og nestleder i Levanger og Verdal kommuners kontrollutvalg. Varamedlemmer velges blant de øvrige medlemmene i de respektive kontrollutvalgene. Sekretariatsfunksjonen følger sekretariatet i den kommune som til en hver tid har ordførervervet i samkommunen.”

Kontrollutvalget for Levanger kommune har følgende sammensetning:

Medlemmer:                                    Varamedlemmer:

Karl Meinert Buchholdt (leder)        1. Andreas Jenssen Hjemstad

Fanny Gausen (nestleder)             2. Britt Ringstad

Inge Johansen                            3. Trine Wold Johnsen

Asgjerd Valstad

Britt Mølnås

Kontrollutvalget for Verdal har følgende sammensetning:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                Varamedlemmer:

1.      Bjørn Aarstad , nestleder (AP)        1. Laila Irene Austad (AP)

2.      Per Dyrnes (AP)                           2. Rolf Tømmerås (AP)

3.      Kristine Karlgård (SP)                    3. Siri Gunn Vinne (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlem:                                           Varamedlem:

Lasse Hegge , leder (H)                Ann Sissel Vehus (KRF)

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlem:                                           Varamedlem:

Katrine Bruvold (SV)                    1. Nils Georg Leirset (V)

2. Stig Holmen (V)

Det var følgende turnus på leder og nestleder i kontrollutvalget:

Turnusperiode:                  Leder:          Nestleder:

01.01.08-31.12.08:            Levanger      Verdal

01.01.09-31.12.09:            Verdal          Levanger

Ut i fra dette vil administrasjonssjefen foreslå følgende turnus på leder og nestleder i kontrollutvalget:

Turnusperiode:                  Leder:          Nestleder:

01.01.10-31.12.10:            Levanger       Verdal

01.01.11-ut valgperioden:   Verdal           Levanger

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune