Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.12.2009

Samkommunestyret 11.12.09

sak 45/09

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>

 

Bytte av ordfører og administrasjonssjef - Innherred-samkommune

Saksbehandler:

Bjørn Petter Salberg

Arkivref: 2009/4146 - /026

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.12.09 45/09

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vervet som ordfører og varaordfører i Innherred samkommune går på omgang mellom ordførerne i Verdal og Levanger etter følgende turnus:

Turnusperiode                     Ordfører                    Varaordfører

01.01.10 – 31.12.10           Verdal                    Levanger

01.01.11 – 31.12.11           Levanger                Verdal

Stilling som administrasjonssjef i Innherred samkommune går på omgang mellom rådmennene i Verdal og Levanger etter følgende turnus:

Turnusperiode                     Administrasjonssjef                      

01.01.10 – 31.12.10           Levanger               

01.01.11 – 31.12.11           Verdal          

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I vedtatte grunnavtale for Innherred samkommune § 5 står:

”§ 5    Samkommunens politiske ledelse

Samkommunens politiske ledelse er samkommuneordføreren. Det er samkommunestyret som velger ordfører og varaordfører. Ordfører og varaordfører velges blant Levanger og Verdal kommunes ordførere. Vervet som ordfører og varaordfører innehas etter turnus slik at begge de to kommunenes ordførere vil inneha ordførervervet og varaordførervervet i en viss tid i forsøksperioden”.

Departementet har kommet med signaler om at samkommunemodellen vil bli lovfestet i løpet av 2011. noe som gir denne forsøksperioden en varighet på 1 år. Ut i fra grunnavtalen skal ordførervervet gå på omgang i forsøksperioden. Rådmannen ser det som lite hensiktsmessig å dele opp vervet i løpet av en periode på 1 år, og foreslår derfor en turnus som tidligere, som eventuelt går inn i den ”permanente samkommunen” fra og med 2011.

§ 10 i grunnavtalen regulerer turnusen til administrasjonssjefen:

”§ 10  Samkommunens administrative ledelse

Samkommunens administrasjon ledes av en administrasjonssjef tilsatt av samkommunestyret. Administrasjonssjefen skal være en av de to kommunenes rådmenn. Stillingen som administrasjonssjef skal gå på omgang mellom de to kommunenes rådmenn, etter turnus fastsatt av samkommunestyret.

Samkommunestyret tilsetter også assisterende administrasjonssjef etter de samme prinsipper”.

Foreslåtte turnus er i samsvar med tidligere gjennomførte turnuser.

 

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune