Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

19.02.2010

Samkommunestyret 18.02.10

sak 15/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

SØKNAD OM FRITAK FOR BEHANDLINGSGEBYR - REGULERINGSPLAN SKIANLEGG STORLIDALEN

Saksbehandler:

Kirstine Karlsaune

Arkivref: 2008/6585 - /L12

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 18.02.10 15/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i samkommunens gebyrregulativ avslås søknad om fritak for gebyr for behandling av revidert reguleringsplan for skianlegg i Storlidalen.

Vedlegg:

1

Frol IL, 26.11.09 - søknad om gebyrfritak PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Reguleringsplan for Skianlegg i Storlidalen, vedtatt 23.11.05 (erstattet av ny plan).

  • Reguleringsplan for Skianlegg i Storlidalen, vedtatt 01.04.09.

  • Samkommunens gebyrregulativ for 2008.

  • Innherred samkommune, 11.08.09 – gebyr for planbehandling.

  • Frol IL, 10.09.09 – søknad om gebyrfritak (for kr. 49.000,-).

  • Innherred samkommune, 23.09.09 – vedrørende gebyr.

  • Frol IL, 08.10.09 – begrunner og opprettholder søknad om gebyrfritak.

  • Innherred samkommune, 15.10.09 – gebyret satt ned.

  • Frol IL, 26.11.09 – søknad om gebyrfritak (for kr. 25.000,-).

Saksopplysninger:

Frol IL har med brev av 26.11.09, søkt om fritak for allerede redusert behandlingsgebyr på kr. 25.000,-, som de ble fakturert for behandling av endret reguleringsplan for skianlegget i Storlidalen. Gebyret dekker gebyrregulativets ”minstesats.”

Bakgrunn for saken

Reguleringsplan for skianlegg i Storlidalen ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 23.11.2005. En vesentlig endring/utvidelse av denne reguleringsplanen ble vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 01.04.2009, sak 22/09. Det er gebyr for behandling av sistnevnte planendring det søkes fritak for. Denne saken ble i samsvar med plan- og bygningsloven behandlet som en full reguleringsendring. Planendringen innebar bl.a. en utvidelse av løypeområdene på ca. 110 dekar, noe som ikke var direkte enkelt i fht. reindriftsinteresser og kulturinteresser (lysløypa måtte justeres av hensyn til gammel setervoll). Plassering av skytebanen ble også justert i samsvar med eksisterende situasjon. Planen legger til rette for skistadion/samlingsområde, skytebane og friluftsområde/ løypeområde. Planendringen viser nye områder for dagløype og lysløype. I utvidet løypeområde i vest (på ca. 106 daa) er det illustrert en skiløype (dagløype). Utvidelsen i nordøst (på ca. 7 daa) omfatter ny trase for deler av lysløypa.

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. For overnevnte planendring ble gebyrregulativet for 2008 lagt til grunn.

Satsene dette året var kr. 25.000,- for areal inntil 50 dekar, og kr. 2000,- i tillegg pr. påbegynt 5 dekar for areal større enn 50 dekar. Arealet som omfattet planutvidelsen var på ca. 110 dekar, og totalt gebyr for behandling av denne planen ble etter dette kr. 49.000,-. På bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering ble det ikke tatt gebyr for de arealene i planen som var regulert i 2005.

Ifølge regulativet gjelder også følgende: ”Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.”

Den 10.09.09 søkte Frol IL om fritak for overnevnte gebyr og viste til at de har lagt ned ca. 6000 dugnadstimer og ”samlet inn” store summer inkl. spillemidler for å få etablert et topp ski-, skiskytter og aktivitetsanlegg på Frolfjellet for brukere både i samkommunen og nærliggende kommuner. De opplever gebyret som både uventet, overraskende og som urimelig sett i lys av det enorme arbeidet mange i laget legger ned for å skaffe allmennheten et utmerket idrettsanlegg. Ifølge brevet har de også høstet ros fra ordførerne i samkommunen for nedlagt arbeid og at de i 2010 allerede arrangerer det 2. NM-et i skiskyting i Frolfjellet skisenter. Det første ble avviklet i 2009. Ifølge Frol IL trekker disse arrangementene ca. 600 utøvere og ledere til kommunene og belegger alt av overnattingskapasitet. Næringslivet høster i mangfold i nesten en uke både vinteren 2009 og 2010. Takken kan oppleves som et plangebyr på kr 49 000,- for å ha fremskaffet et anlegg som medfører en betydelig avkastning for det lokale næringsliv og ikke idrettslaget som får gebyr for tilretteleggingen.

Samkommunens svarbrev 23.09.09: Tatt i betraktning planens detaljeringsnivå og innhold vil vi se nærmere på forespørselen, men det signaliseres at vi uansett ikke ville gå inn for et lavere gebyr enn minstesatsen. Samt at det ikke gis rabatt pga. tidligere planbehandlinger, forhold knyttet til søker eller allmennhetens nytte av planen.

I Frol ILs brev av 08.10.09 fokuseres det på planens løypeutvidelse i nordøst (for lysløypen) og de opprettholder sin søknad om gebyrfritak.

I vårt svarbrev 15.10.09 minnet vi om at reguleringsplanen også legger til rette for et nytt løypeområde i vest. Gebyret ble likevel etter en skjønnsmessig administrativ vurdering omtrent halvert til aktuell minstesats:

Ved beregning av gebyret var det allerede tatt hensyn til planens arealkrevende formål.

Når en ser på planens detaljeringsnivå, innhold og vesentlige endringer i fht. tidligere plan, ser vi at beregnet behandlingsgebyr likevel kan synes urimelig høyt. Vi finner derfor grunn til å sette ned gebyret til kr. 25.000,-.”

Frol ILs søknad av 26.11.09, om fritak også for minstesatsen, behandles som en klage.

Frol IL skriver:

”I løypeområdet mot vest er det ikke gjort noen arrondering som tilsier at dette skal inngå som en kostnadsmessig vurdering i reguleringsarbeidet. I området er det dermed ikke foretatt noe som viser at det blir benyttet. Området benyttes kun på vinters tid når det er nok snø til at det kan kjøres med snøscooter eller tråkkemaskin for å få til en dagløype som en forlengelse av selve løypetraseen i lysløypa.

Med bakgrunn i tidligere oversendt dokumentasjon, uttalelser og denne redegjørelsen, ber vi på nytt om at gebyret for siste tilpasning frafalles.”

Vurdering:

Idrettslaget har bemerket at de har betalt gebyr for opprinnelig planbehandling (2005-planen). Dette vedkommer egentlig ikke denne saken, da gebyrregulativet også gjelder planendringer. Det gis ikke kvantumsrabatt for endringer, men det kan nevnes at det gjennom den skjønnsmessige beregningen av gebyr ikke ble regnet gebyr for tidligere regulerte områder. Planen omfattet ca. 286 daa, hvorav utvidelse på ca. 110 daa. 

Hvorvidt gebyret for planutvidelsen i 2009 synes ”urimelig høyt” er en skjønnsmessig vurdering. Dette kan være aktuelt for en del reguleringsplaner som gjelder svært store areal, noe det allerede er tatt hensyn til i denne saken - både gjennom gebyrregulativ og skjønnsmessige vurderinger. Gebyret er allerede satt ned til minstesats. Slik vi ser det åpner ikke gebyrregulativet for at en kan fritas helt for gebyr. Da idrettslaget også tidligere har vært igjennom en reguleringsplanprosess, ville det være rimelig å anta at de var innstilt på å betale gebyr for behandling av planendringen. (Det kan forøvrig tilføyes at en så vesentlig planutvidelse i LNF-område, hvor det også forelå innvendinger fra bl.a. reindriftsinteressene, ikke kunne vært behandlet som en mindre vesentlig endring).

Evt. gunstige forhold vedrørende deler av løypeområdene; som evt. begrenset (sesongavhengig) tilrettelegging og bruk, er ikke av avgjørende betydning i denne saken, bl.a. fordi gebyret allerede er redusert til minstesats. Gebyret gjelder den arealbruken planen legger til rette for. Ifølge bestemmelsene kan det innenfor løypeområdene anlegges konkurranseløyper med aktuell standard for langrenn og skiskyting med tilhørende anlegg for belysning, drenering mv. Skog kan også fjernes innenfor de areal som er nødvendig for aktuell løypestandard. På bakgrunn av reindriftsforvaltningens høringsuttalelse ble det imidlertid tatt inn i bestemmelsene at ferdsel i fbm. reindrift skal kunne foregå uhindret gjennom planområdet, noe som bl.a. fordrer en løpende dialog med reindriftsinteressene.

Selv om mye av aktiviteten i idrettslaget finansieres gjennom dugnadsarbeid og frivillig arbeid, antar vi også at noe vil være basert på tilskudd og inntekter. Det er gjennom gebyrregulativet ikke etablert noen form for subsidiering av lag og foreninger som driver mye frivillighetsarbeid. Gebyrene dekker deler av kommunenes samlede utgifter, og det er vanskelig å bruke gebyrregulativet som virkemiddel ovenfor lag og foreninger i økonomiske spørsmål. Likhetsprinsippet blir også vanskelig å praktisere i slike saker.

Plan-, byggesak-, oppmåling og miljø er selvfinansiert, dvs. at gebyrene skal dekke de utgiftene kommunen har med behandlingen. Hvis kommunen ønsker å støtte en organisasjon økonomisk, bør dette gjøres gjennom andre kanaler.

Videre minner vi om presedensfaren ved evt. fritak for gebyr. Evt. fritak kan også øke mengden av lignende søknader, noe som på sikt vil være en uheldig utvikling.

Konklusjon

Behandlingsgebyret er allerede omtrent halvert, til minstesats.

På generelt grunnlag og på bakgrunn av de skjønnsmessige vurderingene som allerede er gjort kan vi ikke se at minstesatsen for behandling av planen synes urimelig eller bør frafalles slik idrettslaget ber om. Vi kan heller ikke se at gebyrregulativet åpner for fritak av gebyr. Vi er følgelig av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å frita idrettslaget helt for gebyr i denne saken. Det tilrås derfor at søknaden om gebyrfritak avslås.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune