Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

19.02.2010

Samkommunestyret 18.02.10

sak 16/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

INNFØRING AV MELDEPLIKT VED HOGST AV UNGSKOG

Saksbehandler:

Arne Ramdal / Trond Rian

Arkivref: 2009/8376

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.12.09 42/09
Samkommunestyret 18.02.10 16/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommunestyre vedtar følgende forskrift:

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner

Fastsatt av samkommunestyret i Innherred samkommune ....... 2009 med hjemmel lov om skogbruk 27.mai 2005 nr.31, § 11

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til en bærekraftig forvaltning av yngre barskog, jf. §§ 1, 4 og 8 i skogbruksloven, ved at kommunal skogbruksmyndighet gis anledning til veiledning før hogsten blir utført.

§ 2 Virkeområde, definisjon.

Denne forskriften omfatter all yngre barskog i LNF områder under en angitt alder, avhengig av bonitet, jfr. tabellen nedenfor, i Levanger og Verdal kommune i Nord Trøndelag. Med yngre barskog menes skog i hogstklasse II og III etter disse definisjonene:

Bonitet skog
H40- systemet

Totalalder ungskog,
inntil år:

23

39

20

44

17

54

14

59

11

69

Bonitet 8 og 6 omfattes ikke av forskriften.

§ 3 Meldeplikt

All flatehogst på 2 dekar eller mer, som hører inn under § 2 skal meldes til kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i verk. Meldingen skal være skriftlig og gi opplysninger om de planer skogeieren har for bruk av det arealet som er planlagt flatehogd.

Har kommunen ikke gitt svar på meldingen innen 3 uker fra dagen meldingen kom til kommunen, kan hogsten igangsettes innen rammen av skogbrukslovens bestemmelser. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager. Tillatelsen gjelder for 10 år.

§  4  Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i skogbrukslovens § 21.

§ 5  Overtredelse

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan straffes med bøter så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebestemmelser, jf. skogbrukslovens § 22.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Fylkesmannen datert 14.1.10 PDF

Saksopplysninger:

Samkommunestyret vedtok 11.12.09 i sak 42/09 å legge forslag til forskrift ut på høring. Høringsfristen var 25.januar. Forslaget ble annonsert i lokalaviser og utlagt til høring på kommunenes hjemmesider. Det ble også sendt direkte til skogeierlag, Allskog,Værdalsbruket og Fylkesmannen. Det er delvis også presentert muntlig i kontaktutvalg for skogbruk. Før sak 42/09 ble skrevet ble saken også konferert med landbruks- og matdepartementet.

Det er innkommet en høringsuttalelse fra Fylkesmannen i N-Trøndelag som har forslag til noen mindre tekniske/formelle justeringer, men ingen merknader utover dette. Det er ikke innkommet andre høringsuttalelser.

Vurdering:

Det er inntatt noen endringer i forskriften av teknisk/formell art basert på Fylkesmannens uttalelse, men dette innebærer ikke endring av forskriftens funksjon eller intensjon.

Det er ikke innkommet motforestillinger til forskriften fra lokalt skogbruk, og den berører heller ikke ordinær skogbruksdrift. De reaksjoner en har mottatt muntlig går på at den vurderes som akseptabel av skogeierne. Som nevnt i sak 42/09 vil forskriften legge til rette for mer målrettet informasjon /forvaltning for landbruksforvaltningen i ISK. Den vil også bidra positivt i forhold til oppfølging av nasjonale klimamål mv.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.12.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Innherred samkommunestyre sender følgende forskrift til høring:

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner

Fastsatt av samkommunestyret i Innherred samkommune ....... 2009 med hjemmel lov om skogbruk 27.mai 2005 nr.31, § 11

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til en bærekraftig forvaltning av yngre barskog, jf. §§ 1 og 8 i skogbruksloven.

§ 2 Virkeområde, definisjon.

Denne forskriften omfatter all yngre barskog under 70 års totalalder i LNF områder i Levanger og Verdal kommune i Nord Trøndelag. Med yngre barskog menes skog i hogstklasse II og III etter disse definisjonene:

Bonitet skog
H40- systemet

Alder ungskog,
inntil antall år:

23

39

20

44

17

54

14

59

11

69

Bonitet 8 og 6 omfattes ikke av forskriften.

§ 3 Meldeplikt

All flatehogst på 2 dekar eller mer, som hører inn under § 2 skal meldes til kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i verk. Meldingen skal være skriftlig og gi opplysninger om de planer skogeieren har for bruk av det arealet som er planlagt flatehogd.

Har kommunen ikke gitt svar på meldingen innen 3 uker fra dagen meldingen kom til kommunen, kan hogsten igangsettes innen rammen av skogbrukslovens bestemmelser. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager. Tillatelsen gjelder for 10 år.

§  4  Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i skogbrukslovens § 21.

§ 5  Overtredelse

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan straffes med bøter så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebestemmelser, jf. skogbrukslovens § 22.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommunestyre sender følgende forskrift til høring:

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner

Fastsatt av samkommunestyret i Innherred samkommune ....... 2009 med hjemmel lov om skogbruk 27.mai 2005 nr.31, § 11

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til en bærekraftig forvaltning av yngre barskog, jf. §§ 1 og 8 i skogbruksloven.

§ 2 Virkeområde, definisjon.

Denne forskriften omfatter all yngre barskog under 70 års totalalder i LNF områder i Levanger og Verdal kommune i Nord Trøndelag. Med yngre barskog menes skog i hogstklasse II og III etter disse definisjonene:

Bonitet skog

H40- systemet

Alder ungskog,

inntil antall år:

23

39

20

44

17

54

14

59

11

69

Bonitet 8 og 6 omfattes ikke av forskriften.

§ 3 Meldeplikt

All flatehogst på 2 dekar eller mer, som hører inn under § 2 skal meldes til kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i verk. Meldingen skal være skriftlig og gi opplysninger om de planer skogeieren har for bruk av det arealet som er planlagt flatehogd.

Har kommunen ikke gitt svar på meldingen innen 3 uker fra dagen meldingen kom til kommunen, kan hogsten igangsettes innen rammen av skogbrukslovens bestemmelser. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager. Tillatelsen gjelder for 10 år.

§  4  Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i skogbrukslovens § 21.

§ 5  Overtredelse

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan straffes med bøter så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebestemmelser, jf. skogbrukslovens § 22.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det ønskes innført meldeplikt ved avvirkning av hogstklasse II og III i Levanger og Verdal. Hogstklasse II er plantefelt, og hogstklasse III er yngre produksjonsskog.

I Levanger og Verdal  er det et samlet produktivt skogbruksareal på ca 600 000 da. 60 % av det produktive arealet er i dag yngre barskog, - hogstklasse II og III, og dette er for det meste høgproduktiv kulturskog.

For kommunene Levanger og Verdal er det bonitetene f.o.m 11 som har vesentlig skogbruksmessig betydning.  På bonitetene 8 og 6 er det pga svak produksjonsevne liten skogbruksaktivitet, og de er ikke tatt med i forslaget til forskrift.

Begrunnelse for å innføre meldeplikt.

Tidligere skoglovgivning krevde omdisponeringstillatelse før ungskog kunne avvirkes. De siste år er det registrert økende avvirkning av ungskog i distriktet. I mange tilfeller søkes det ikke faglig råd før slik hogst.  I ettertid erfarer en at flere ville ha handlet annerledes dersom de hadde tilstrekkelig fagkunnskap før hogst.

Dels fordi ungskog er hogd pga urealistiske forventninger til arealtilskudd i jordbruket (f.eks innmarksbeite), og dels fordi skogeier faglig sett ikke kjenner eller har vurdert verditapet gården påføres ved å avvirke før skogbestandet er hogstmodent.

I forhold til klimaendringer så er ung barskog den skogtype som er den mest effektive CO2 fangeren av alle skogtyper i Norden.

Avvirkning av hogstklasse II og III kan derfor føre til vesentlig reduksjon av  skogproduksjonen på skogeiendommene, og det kan få uheldige virkninger for miljøverdiene.

Ved innføring av meldeplikt vil den kommunale skogbruksmyndighet få mulighet til å komme inn med veiledning før hogsten blir utført. Det er i liten grad hjemmel til å stoppe planlagt hogst, og det er heller ikke intensjonen bak forslaget. Ved avvirkning av yngre skog hvor det er gitt offentlig tilskudd skal skogeier betale tilbake tilskuddet. Det er kommunen sin oppgave og ansvar å sørge for at tilbakebetaling skjer. Ved innføring av meldeplikt vil man få oversikt over hvor tilbakebetaling er aktuelt. I dag har man ingen slik oversikt. Det er gitt offentlige tilskudd til det aller meste av kulturskogen.

Det er viktig for den offentlige skogforvaltninga å ha en oversikt omfanget av avvirkning av yngre skog som ikke er hogstmoden. Dette for å kunne ha et grunnlag for å bidra til en samfunnsøkonomisk, miljø- og klimamessig god forvaltning av framtidsskogen som vil kunne gi store verdier i framtida. Det kan i den sammenheng nevnes at skognæringa er den klart største eksportnæringa i Trøndelag.

Vurdering:

Saken skal behandles etter skogbrukslovens § 11.

Ӥ 11. Meldeplikt

       Når det er nødvendig for å halde kontroll med at lova blir følgt, kan kommunen eller anna skogbruksstyresmakt gjere vedtak om at skogeigarar skal ha plikt til å melde inn planar om hogst og tiltak knytt til forynging og stell av skog. Denne meldeplikta kan gjelde ein eller fleire skogeigarar i heile eller delar av kommunen.

       Meldinga skal vere skriftleg og gi opplysningar om dei planane eigaren har for hogst eller tiltak. Meldinga skal sendast til kommunen seinast 3 veker før hogsten eller tiltaket skal setjast i verk.

Har kommunen ikkje gitt svar på meldinga innan 3 veker frå den dagen da meldinga kom fram til kommunen, eller gjort vedtak med heimel i §§ 6 tredje ledd, 8 andre ledd eller forskrift i medhald av §§ 4 eller 7, kan det meldte tiltaket setjast i verk i samsvar med dei reglane som gjeld etter lova. Om kommunen treng meir tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlengjast med inntil 14 dagar. Tillatelsen gjeld for 10 år. ”

Innføring av en slik meldeplikt vurderes ikke å skaffe uoverkommelig ekstraarbeid. De som sender meldinger er sikret rask tilbakemelding (innen 3 uker), og en god del saker vil kunne avklares uten befaring. Forskriften vil sikre at rådgivningsinnsatsen bedre kan koordineres iht behov, og en vil i en del saker oppnå tidlig avklaring av tema som likevel ville blitt satt på dagsorden av søkere av tilskudd (f.eks innmarksbeite/SMIL tiltak).

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune