Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

18.02.2010

Samkommunestyret 18.02.10

sak 3/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering

Saksbehandler:

Alf Birger Haugnes

Arkivref: 2009/8939 - /026

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 18.02.10 3/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.    Brann- og feiervesenet organiseres som foreslått i dette saksframlegg og som egen enhet i samkommunen .

2.    Enheten gis navnet Brann og Redning

3.    ROS-analyse – Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger kommune, Verdal kommune av september 2009 med tillegg legges til grunn for dimensjoneringen

a.    Feiervesenet organiseres foreløpig med 2 avdelinger i Levanger og Verdal med samme bemanning som i dag, men med felles ledelse som vist i forslag til organisering. Fagområde ledes av en fagansvarlig

4.    I løpet av 2010 skal følgende utredes:

a.    Samlokalisering av avdelingen i en av kommunene

b.    Nedbemanning av feiervesenet som vist i ROS-analysen – totalt 5 stillinger.

c.    Gjennomgang av kostnadene (selvkost) og utarbeidelse av et felles gebyrregulativ med sikte på å gi like gebyrsatser for innbyggerne i de to kommunene.

5.    Følgende prinsipper legges til grunn for fordeling av kostnadene for finansiering av Brann og redningsenheten fra de to kommunene:

a.    Ledelsen – brannsjef, avd.leder beredskap og avd.leder forebyggende – fordeles etter innbyggerantall

b.    Kostnader forebyggende fordeles etter innbyggerantall

c.    Kostnader beredskap:

                                  i.    Med bakgrunn i størrelse på vaktlag, fordeles kostnadene ut fra vaktlagstørrelse og omfang – ekstra kostnad for en ekstra mann i vaktlagene og mindre kostnad ved bruk av kasernert vakt på dagtid for Levanger.

                                 ii.    Levanger kommune dekker kostnadene til beredskap på Ytterøy.

                                iii.    Levanger kommune dekker kostnadene mht. kasernert vakt på dagtid

                               iv.    Kostnader knyttet til felles overbefalsvakt deles mellom kommunene

d.    Feiervesen inngår i et felles selvkostkapittel. Hvis felles gebyrgrunnlag ikke kan gjennomføres, fordeles kostnadene ut fra innbyggerantall

e.    Øvrige driftsutgifter fordeles iht. innbyggerantall

f.     Inntekter fordeles slik:

                                  i.    Inntekter fast personell kommer til vanlig fradrag på drift – fordeling iht. innbyggerantall

                                 ii.    Inntekter generert fra arbeid utført av kasernert vaktlag kommer til fradrag på kostnader til vaktlaget – redusert kostnad for Levanger kommunen mht. kasernert vaktlag

6.     Det igangsettes en rask prosess med deltakelse fra fagforeningene mht. å besette de foreslåtte stillinger.

7.    Med bakgrunn i de to kommuners budsjett for Brann- og feiervesenet 2010 utarbeides og framlegges det for samkommunestyret et revidert budsjett for enheten Brann og redning.

8.    Fram til enhetsleder for Brann og redning er besatt skal de to brannsjefene fungere som leder iht. Brann og eksplosjonvernloven for hver sin kommune.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Verdal kommunestyre vedtok i møte 30.11.2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre vedtok i møte 18.11.2009 sak 62/09 å søke om forlenget forsøksordning med samkommune hvor bl.a. felles brannvesen var lagt inn.

Vedlegg:

1

Sluttrapport av 22.10.2009: Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune PDF

2

ROS-analyse av september 2009: Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger kommune og Verdal kommune PDF

3

Tillegg ROS-analyse PDF

4

Høringsuttalese fra Fagforbundet og DELTA i Levanger PDF

5

Uttalese/kommentar fra Fagforbundet Verdal PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Forskrift om samarbeid mellom Levanger og Verdal med ikrafttredelse 17.12.2009.

 • Brann- og ulykkesscenarier i Levanger kommune av september 2009

 • Brann- og ulykkesscenarier i Verdal kommune av september 2009

Saksopplysninger:

ANDRE RELEVANTE VEDTAK

Verdal kommunestyret vedtok i møte 30.11.2009 i forbindelse med søknad om nytt samkommuneforsøk, sak 78/09 bl.a. følgende (pkt. 3):

Verdal kommunestyre forutsetter at kommunestyret under behandlingen av ISK 3 kommer tilbake til hvilke delelementer innen tjenesteområdet ”Brann og Beredskap” det er aktuelt å legge inn i samkommunens portefølje.

Levanger kommunestyre vedtok i møte 09.12.2009 i forbindelse med budsjettbehandlingen, sak 68/09, bl.a. følgende (pkt 9):

Dagens beredskapsnivå i Levanger kommune, opprettholdes og at utrykningspersonalet, har samme organisasjonsstruktur i 2010, som i 2009 i Levanger

Kommunaldepartementet har gjennom forskrift godkjent at Brann- og feiervesenene i Levanger og Verdal legges inn i Innherred samkommune. I den godkjente forskriften heter det:

§ 4-6 Brann og eksplosjonsvern

Den myndighet og de oppgaver kommunene har etter lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver overføres til samkommunen.

PROSJEKTRAPPORT

Prosjektrapporten ble oversendt prosjektansvarlig/ PA  22.10.2009.

Mandat og organisering

Det opprettet en egen prosjektorganisasjon med følgende mandat:  

1.    Lag en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil arbeide for å løse oppgaven.

2.    Med bakgrunn bl.a. i Sluttrapport – Felles brann- og feiervesen av 29.10.2004 foreta en oppdatering og status av følgende:

Ø  Dagens organisering, bemanning, kompetanse, utstyr, oppgaver og budsjett/regnskap for de to kommunene

Ø  Status mht. de lovpålagte oppgaver i de to kommunene

Ø  Gjøre en analyse (eks SWOT) på kompetanse for å finne områder der kompetansen i kommunene utfyller hverandre og områder der kompetansen må styrkes

3.    Det skal utføres en ROS-analyse (konsulentbistand) for å vurdering av nødvendig beredskap i de to kommunene. Angivelse av mulig min. bemanning skal være en del av analysen.

4.    Prosjektet skal avklare mulig ”grensesnitt” mot andre enheter/virksomheter i ISK og morkommunene.

5.    Utrede ulike former for organisering og samlokalisering for et felles brann- og feiervesen med min. behov for bemanning, samt:

Ø  Klargjøre oppgave- og ansvarsområde

Ø  Peke på eventuelt manglende kompetanse

Ø  Eventuelt manglende utstyr både på den enkelte stasjon og for enheten samlet. Her skal felles bruk av både eksisterende og framtidig utstyr vurderes og eventuell gevinst av slik sambruk.

Salg av branntjeneste til Frosta kommune og mulig nivå og type tjenester som kan selges internt i ISK/morkommunene og eksternt ved bl.a. bruk av daglaget ved stasjonen på Levanger skal vurderes. Eventuelle samordningsgevinster for de forskjellige løsninger skal framgå.

6.    Prosjektet skal komme med et begrunnet forslag til organisering og samlokalisering av de forskjellige tjenester. Forventet samordningsgevinst ved den foreslåtte løsning skal framgå av rapporten.

7.    Sette opp et driftsbudsjett for den nye enheten basert på ROS-analysen og forslag til organisering samt foreslå fordeling av kostnadene mellom de to kommunene med basis ROS-analysen/nødvendig beredskap i den enkelte kommune.

8.    Foreslå og prioritere utviklingsområder beredskapen i de to kommunene.

9.    Sette opp et forslag til investeringsbudsjett for den neste økonomiplanperioden 2010 -2014.

Prosjektets analyse, vurderinger og konklusjoner skal dokumenteres i en oversiktlig rapport.

og følgende organisering av arbeidet:

Prosjektrapporten er tidligere framlagt til orientering i samkommunestyret .

Konklusjoner

I organisasjonskartet nedenfor er de forskjellige alternativer mht. organisering av et felles brann- og feiervesen vist – 3 alternativer.

Prosjektgruppen anbefaler at alternativ 1 velges. Gruppen fant at det var mest hensiktsmessig at beredskapen er lik i de to kommunene. Begge alternativene anbefaler at det innføres 10 ukers vaktordning på Ytterøy fordelt med 8 uker i sommerferie, 1 uke hver for jul og påske. Kostnadene knyttet til dette tiltaket er beregnet til ca. 300 000 kr.  Tiltaket har sin bakgrunn i opprettholdelse av sykehjemmet på Ytterøya og fare for lite oppmøte ved alarm. ROS-analysen har ikke dette som krav.

Etter at rapporten ble levert, har det skjedd en avklaring opp mot konsulenten for ROS-analysen (se vedlegg 3) som innebærer at alternativ 3 ikke er aktuelt ut fra den foreliggende ROS-analyse – vaktlag på 4 + 1 på Levanger. Det er også avklart at kasernert dagvakt på Levanger ikke kan erstatte bruk av vaktlag på Verdal pga. krav om 10-min. innsatstid.

Feiervesen

Prosjektgruppa anbefaler at feiervesenet opprettholdes med en bemanning som på dagens nivå med 2 feierformenn (1 i hver kommune) og 5 feiere. Forslaget begrunnes med å beholde lokalkunnskapene i de to kommunene.

Økonomi – besparelse

Etter at rapporten forelå har det oppstått en diskusjon om hvilke besparelser som oppnås ved et felles brannvesen. Det er enighet om at de tall som er presentert i rapporten ikke er riktige. Det er både fra prosjektleder og repr. fra fagforeningene framlagt forskjellige beregninger uten at det er oppnådd enighet om tallene. Under møte med forum for tillitsvalgt bad administrasjonssjefen om at det ble framlagt en felles beregning av prosjektleder og tillitsvalgte. Denne foreligger ikke. Ut fra uttalelser fra konsulenten for ROS-analysen (vedlegg 3) og Levanger kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjettet for 2010, er det enighet om at alternativ 3 ikke behandles videre. (Alternativet berører kun Levanger kommune sitt bidrag til enheten – ytterligere reduksjon i andel av bidraget).

Nedenfor viser en skisse på hvilke nivå et felles brann- og feiervesen kan oppnå besparelser på. Organiseringen er i tråd med dimensjoneringsforskriften og ROS-analysen (med unntak av feiere).

De siste beregningene fra prosjektleder viser følgende besparelser:

 • Alternativ 1: Totalt kr. 681 800  (inkl. ekstra kostnad vaktlag Verdal)

 • Alternativ 2: Totalt kr.1 481 800

Fagforbundet i Levanger har gjort følgende beregninger:

 • Alternativ 1: Totalt kr. 930 000 (inkl. ekstra kostnad vaktlag Verdal)

 • Alternativ 2: Totalt kr. 1 730 000

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

Ved bemanning og organisering av brannvesenet skal egen dimensjoneringsforskrift legges til grunn. I tillegg skal det utarbeides en ROS-analyse som skal også legges til grunn ved dimensjoneringen. Denne vedtas av kommunestyret. Det er derfor kommunestyret som vedtar organisering og dimensjonering, Dimensjoneringsforskriften angir min. bemanning.

Det er utarbeidet en egen ROS-analyse av egen konsulent, Brann- og beredskapsrådgiver 1 v/siv.ing./bedriftsøkonom Magne Eikanger – Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger kommune – Verdal kommuneav sept. 2009. Analysen følger vedlagt, vedlegg 1. I tillegg er det utarbeidet Brann- og ulykkesscenarier både for Levanger kommune og Verdal kommune. ROS-analysen har følgende konklusjon:

Ved felles brannvesen for Levanger og Verdal kommuner, anbefales følgende:

·         Brannsjefen skal være i 100 % stilling. Avdelingsleder beredskap skal være i 100 % stilling. Avdelingsleder forebyggende skal være i 100 % stilling.

·         Det forebyggende arbeidet skal utføres med minst 3,3 årsverk.

·         Det er med dagens feiefrekvens behov for 5 feierårsverk.

·         Det skal være felles overordnet vakt for Levanger kommune og Verdal kommune.

·         For å sikre en tilstrekkelig slagkraft, må det være følgende mannskapsstyrke i kommunene:

·         Levanger brannstasjon:

·         4 utrykningsledere, heltid

·         16 brannkonstabler / hvorav minst 12 røykdykkere, deltid

Kasernert vaktordning innenfor ordinær arbeidstid:

·         1 utrykningsleder

·         4 brannkonstabler / hvorav minst 3 røykdykkere

Hjemmevaktordning utenom ordinær arbeidstid:

·         1 utrykningsleder

·         4 brannkonstabler / hvorav minst 3 røykdykkere

·         Verdal brannstasjon:

·         4 utrykningsledere, deltid

·         12 brannkonstabler / røykdykkere, deltid

Hjemmevaktordning til enhver tid:

·         1 utrykningsleder

·         3 brannkonstabler / røykdykkere

 • Ytterøy brannstasjon:
  • 2 utrykningsledere, deltid
  • 9 brannkonstabler, hvorav minst 7 røykdykkere, deltid

Ingen vaktordning for Ytterøy brannstasjon.

·         Det anskaffes overgangskoplinger fra tankvogner på gårdene til brannvesenets slanger.

·         Det anskaffes 2 pumper (< 500 l/min) til Levanger brannstasjon.

·         Det kjøpes inn hoppeputer til brannstasjonene i både Levanger og Verdal.

·         Det anskaffes IR-kamera til Levanger brannstasjon.

·         Det anskaffes 1 kombinert skumenhet til Levanger og ca 200 l skumvæske til både Levanger og Verdal.

·         Det utarbeides risikokart i passende målestokk i begge kommunene.

·         De medarbeiderne som mangler formell kompetanse i forhold til gjeldende forskrift må gjennomgå de aktuelle kursene snarest.

·     For at alle deltidsmannskaper skal ha forskriftsmessig utdannelse når overgangsperioden er over 31.12.12, må flere deltidsmannskaper gjennomføre deltidsreformen hvert av de tre kommende årene.

I tillegg er det i hvert av de 7 scenariene, se Vedlegg 1 og 2, listet opp forslag til konkrete tiltak på de ulike objektene.

Kjemikalievernberedskapen konsentreres til enten Levanger brannstasjon eller Verdal brannstasjon.

Levanger kommune må vurdere om det er forsvarlig å drive en institusjon som Ytterøy helsetun med den brannberedskapen som det er mulig å få til på øya.

Kommunene må dokumentere de kompenserende tiltakene som er iverksatt på de objektene som overskrider forskriftens krav om maksimalt 10 minutter innsatstid.

ROS-analysen angir bemanning av på vaktlagene på Levanger ut over min. bemanning i forskriften (4+1) -  5+1.

AVKLARINGER I ETTERKANT AV RAPPORT

Etter at prosjektrapporten ble ferdigstilt, ble det stilt en del oppklarende spørsmål til konsulenten for ROS-analysen. Dette gikk spesielt på størrelsen på vaktlagene på Levanger – 4+1 eller 5+1, og om kommunestyret kunne gå imot ROS-analysens anbefaling 5+1. I tillegg ble spørsmålet om det kasernerte vaktlaget på Levanger kunne erstatte deltidsstyrken på Verdal på dagtid. Se vedlegg 3.

Konklusjonene her ble bl.a.:

·         Hvis kommunestyret legger foreliggende ROS-analyse til grunn (vedtar denne) for dimensjoneringen, må størrelsen på vaktlaget økes ut over forskriftens minimumskrav fra 4+1 til 5+1.

·         Kasernert vakt på Levanger kan ikke erstatte deltidsstyrken på Verdal pga. kravet om maksimalt 10 min. innsatstid.

UTTALELSER TIL PROSJEKTRAPPORT

Saken er lagt fram for forum for tillitsvalgte. Det ble her gitt en frist til 15.01.2010 for å komme med uttalelse. Følgende uttalelser er innkommet:

·         Høringsuttalelse med 2 vedlegg (vedlegg 1 er det samme som vedlegg 3 til denne sak) fra Fagforbundet og DELTA på Levanger i brev av 15.01.2010. Høringsuttalelsen følger vedlagt, vedlegg 4.

·         Høringsuttalelse/kommentar fra Fagforbundet på Verdal. Se vedlegg 5.

Høringsuttalelse fra Fagforbundet og DELTA på Levanger

I sin kommentar blir bl.a. følgende anført:

·         Politisk vedtak i Levanger kommunestyre på at dagens beredskapsnivå opprettholdes – 5+1.

·         Med bakgrunn i tillegg til ROS- rapporten faller alternativ 3 ut (4+1)

·         Prosjektrapporten inneholder faktiske opplysninger og feil

·         Prosessarbeidet har foregått for fort spesielt den økonomiske siden. Egen beregning følger vedlagt.

·         Viser til nye nasjonale mål i Stortingsmelding nr. 35 som legger føringer for et framtidig brannvesen. Også i tråd med vedtatt kommuneplan.

·         Peker på Arbeidsmiljøloven §1-1a) og Dimensjoneringsforskriften §1-1 mht. å ivareta brannmennenes sikkerhet

·         Brannvesenets innsatsoppgaver er endret de siste årene. Navn endres til Innherred Brann- og redningstjeneste

·         Forslag til løsning er iht. dimensjoneringsforskriften og ROS-analysen

·         Ser at det ligger utfordringer når det gjelder feiing og forebygging. Lite er sagt om fordeling av forebyggende personell og tilsyn

·         Foreslåtte økning vedr. Ytterøy på 300.000 kr. pr. år kan gjennomføre ut fra potensialet i innsparing. Gir økt sikkerhet for befolkningen på Ytterøy.

·         Stor forskjell mht. tilsyn, gjennomføring og antall særskilte objekter mellom Verdal og Levanger.

·         ISK må ha samme satser for feiing

·         Det er ikke utført analyse på kompetanse og framtidig kompetansekrav – mandatets pkt 2

·         Klargjøring av oppgaver og ansvarsområder er ikke ivaretatt i rapporten – mandatets pkt. 5

·         Alternativ 3 er et ikke reelt alternativ i forhold til samordningsgevinst.

·         Driftsbudsjett for nytt brann og feiervesen med fordeling av kostnader/fordelingsnøkkel er ikke utført

·         Investeringsbudsjettet sier ikke noe om behov og tidspunkt

·         Litt uenig om mål for prosjektet og tall prosjektleder har tatt med

·         Ble sagt at målet for prosjektet var mer effektivt og bedre brannvesen ikke nødvendigvis for å spare penger. Økonomisk innsparing bør derfor falle tilbake til brannvesenet – økt kompetanse og fornying av utstyr

·         Brannvesenene er preget av to vidt forskjellige kulturer. Viktig med en god og ryddig prosess framover

·         En fordel at brannsjefstillingen lyses ut eksternt

Det vises ellers til vedlagte uttalelsen/kommentar, vedlegg 4

Høringsuttalelse/kommentar fra Fagforbundet på Verdal

I sin kommentar blir bl.a. følgende anført:

·         Fagforbundet på Verdal stiller seg bak rapporten og forslag deres representanter har vært med på utarbeide. Går for forslagene

·         Peker på at alternativ 2 også vil medføre en nedtrapping av beredskapen på Verdal da fordelen med at overbefalet kjører samtidig forsvinner.

·         Innsparing ved felles overbefalsvakt er feil. Vil bli ca. 400 000 kr. for Verdal

·         Fagforbundet i Levanger sitt høringsnotat i forbindelse med budsjettet er feil. Bruk av dagkasernert vakt på Levanger på dagtid er et brudd på dimensjoneringsforskriften og vil ødelegge for sikkerheten til innbyggerne i Verdal

·         Høringsnotatet tar ikke hensyn til at fordeling av utgifter og innsparinger skal gjenspeile kommunenes nåværende utgifter til brann og beredskap.

Det vises ellers til vedlagte uttalelsen/kommentar, vedlegg 5

Vurdering:

STATUS – BRANN- OG FEIERVESENET SOM ISK-ENHET

Forskrift om samarbeid mellom Levanger og Verdal ble vedtatt 17.12.2009 med ikrafttredelse samme dag (fram til 31.12.2011). Iht. § 4-6 er lov om Brann og eksplosjonsvern fra denne dato overført til samkommunen. Brann- og feiervesenet ligger derfor i samkommunen. Foreliggende sak er derfor en sak som avklarer hvordan felles brann- og feiervesen skal organiseres i samkommunen og hvordan kostnader og inntekter skal fordeles/finansieres mellom de to morkommunene.

Iht. loven skal det være en ansvarlig leder (brannsjef) for ansvarsområdet. Fram til at en leder/brannsjef er ansatt, vil administrasjonssjefen foreslå at de to brannsjefene fungerer som leder innenfor hver sin kommune.

PROSJEKTRAPPORT

Svar på mandat

1.    Prosjektplanen ble levert og godkjent av PA. Uttalelser og henvendelser under og i etterkant av prosjektet kan tyde på at prosjektgruppa burde ha hatt et bedre eierforhold til prosjektet og de oppgaver det skulle løse.

2.    Oppdatering av status er noe mangelfull i prosjektrapporten spesielt i forhold til kompetanse. SWOT-analyse er ikke foretatt. ROS-analysen dekker delvis opp en del av de mangler prosjektrapport har.

3.    ROS-analyse er gjennomført. I tillegg foreligger det Brann- og ulykkesscenarier for hver kommune.

4.    Prosjektrapporten har vært inne på ”grensesnittet” opp mot andre enheter/virksomheter. Rapporten må tolkes dit hen at ”grensesnittene” er avklart.

5.    Rapporten har utredet alternative organiseringer. Eventuell manglende kompetanse, utstyr, sambruk av slikt og vurdering av salg av tjenester er dårlig utredet. Utstyr er vurdert i ROS-analysen.

6.    Prosjektet har kommet fram med et begrunnet forslag til organisering og evt. samlokalisering. Samordningsgevinsten framgår av rapporten og er korrigert/komplettert i etterkant.

7.    Oppsett av budsjett i rapporten er svært mangelfullt. Begrunnet forslag til fordeling av kostnader mellom kommunene mangler.

8.    Rapporten inneholder også svært lite mht. prioriterte utviklingsområder innen beredskap.

9.    Rapporten har satt opp et investeringsbudsjett uten at dette er nærmere kommentert. En del av de poster som her er ført opp faller inn under driftsbudsjettet.

Til tross for de mangler rapporten har, har prosjektansvarlig valgt å godkjenne denne. Pga. av arbeidet med forskriften hastet det med å få noen signaler på hva et felles brann- og feiervesen kunne gi av gevinster.

ROS-analyse

Arbeidet med ROS-anaalysen/Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger kommune og Verdal kommune virker solid utført med klare anbefalinger. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at foreliggende ROS-analyse legges til grunn for dimensjoneringen av et felles brann- og feiervesen i samkommunen. En del av anbefalingene i ROS-analysen berører den enkelte kommune og må her følges opp.

FORSLAG TIL ORGANISERING

Administrasjonssjefen vil foreslå følgende ny organisering for Enheten Brann og redning:

Denne organiseringen er den samme som alternativ 2 i rapporten med unntak av at det ikke gjennomføres en 10 ukers vaktordning på Ytterøy. ROS-analysen har ikke et slikt krav. Administrasjonssjefen er oppmerksom på forholdene rundt sykehjemmet. Levanger kommune må se nærmere på disse forholdene som her er beskrevet og om nødvendig sette i gang tiltak.

Administrasjonssjefen finner heller ikke grunnlag for å innføre 5+1 (alternativ 1) på vaktlagene på Verdal slik prosjektgruppa foreslår. ROS-analysen anbefaler heller ikke en slik løsning.

Feriervesen

Selv om kostnadene til feiervesenet dekkes over selvkostkapitelet, må det settes samme krav til effektivisering av denne tjenesten som de andre tjenestene. ROS-analysen angir 5 feiere som tilfredsstillende ressurs for å dekke kravet om feiing og tilsyn.

Administrasjonssjefen kan heller ikke se at det er nødvendig med to avdelinger med bakgrunn i bl.a. lokalkunnskap. Med de utskiftinger som også skjer i en slik organisasjon kan ikke administrasjonssjefen se at dette forhold skal tillegges vesentlig vekt. Med de erfaringer vi har gjort mht. samlokalisering av andre enheter – bl.a. miljø og kompetanse, vil administrasjonssjefen også anbefale at feierne samlokaliseres.

Administrasjonssjefen vil anbefale at feierne ledes av en Fagansvarlig feiing – fagansvar men ikke økonomi- og personalansvar.

Prosjektrapporten anbefaler at det innføres behovsprøvd feiing i begge kommuner. Feie- og tilsynsgebyret er i dag svært forskjellig – kr. 532,- i Verdal kommune og kr. 363,- i Levanger kommune. Dette kan delvis skyldes at Verdal har et høyt gebyr for å dekke opp et underskudd på fond og at dette vil kunne reduseres, og at Levanger kommune pga. avgift tidligere år (bruk av fond) ble satt lavt og at kommunen nå ønsker en gradvis opptrapping i årene framover. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at det arbeides for et felles reglement for feiing og likt feie- og tilsynsgebyr.

Ansettelser

Ved tidligere ansettelser av enhetsledere i samkommunen, har alltid intern utlysning blitt benyttet. En fravikelse av dette ”prinsippet” bør derfor ha en viktig begrunnelse. Administrasjonssjefen finner det også merkelig at Fagforbundet og DELTA her ønsker å endre praksis ved ansettelse i slike stillinger ut fra de klare signaler som tidligere er gitt.

I dette tilfelle vil det bli overtallighet ved den nye organiseringen. Selv om vi har erfaringer fra at slike prosesser tidligere, og at disse ikke har medført oppsigelse men løst ved naturlig avgang og/eller omplassering, kan en slik situasjon skape problemer både for den enkelte arbeidstaker og organisasjonen. Ved eksterne utlysning og ansettelse, vil vi sannsynligvis stå ovenfor en enda større utfordring.

Ansettelsesprosedyrene må diskuteres med de ansattes organisasjoner og skje i et nært samarbeid med disse. Administrasjonssjefen vil sette i gang drøftinger med arbeidstakerorganisasjonen så snart de nødvendige vedtak er fattet. Det er viktig at arbeidet med å få på plass den nye organisasjonen kommer i gang og blir sluttført så snart som mulig.

ØKONOMI 

Fordeling av kostnader mellom kommunene

For de andre enhetene i samkommunen fordeles kostnadene iht. folketallet i de to kommunene – 57% Levanger og 43% Verdal. Pga. forskjellig krav til organisering og dimensjonering av kan administrasjonssjefen ikke se at dette prinsippet kan følges fullt ut for denne enheten.

Administrasjonssjefen vil foreslå at følgende prinsipper legges til grunn ved fordeling av utgifter og inntekter:

Ledelse

Stillingene her dimensjoneres etter innbyggerantall, jfr. beskrivelse av stillingene i nåsituasjonen. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at kostnadene fordeles iht. folketall (57% , 43%). Inntekter fordeles etter samme nøkkel.

Forebyggende

Stillingene her dimensjoneres etter innbyggerantall, jfr. beskrivelse av stillingene i nåsituasjonen. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at kostnadene fordeles iht. folketall (57% , 43%). Inntekter fordeles etter samme nøkkel.

Beredskap

Kostnadene her vil bli forskjellige grunnet vaktstørrelse. Levanger har her vaktlag 5+1 og Verdal 4+1. På dagtid benytter Levanger kasernert vaktstyrke. Ytterøy har egne deltidsstyrker. I tillegg har Levanger kasernert vaktstyrke. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at:

·         Kostnadene fordeles ut fra vaktlagets størrelse og omfang. Forskjellen vil bli:

o    1 mann ekstra på vaktlagene på Levanger. Fradrag for bruk av kasernert vaktlag på dagtid

o    Egen vaktstyrke på Ytterøy

·         Kasernert vaktstyrke belastes Levanger kommune. Inntekter generert av kasernert vakt kommer i sin helhet som fradrag på Levanger sin andel

Feiervesen

Hvis felles feie- og tilsynsgebyr ikke kan gjennomføres, vil antall innbyggere gjenspeile kostnadene på en tilfredsstillende måte. Administrasjonssjefen vil da foreslå at fordeling skjer etter folketallsnøkkelen (57%, 43%).

Øvrige driftsutgifter

Administrasjonssjefen vil foreslå at øvrige driftskostnader fordeles etter folketall (57%, 43%)

Besparelser

Nedenfor følger et regneark hvor dagens lønnsnivå og et antatt lønnsnivå mht. ny organisering er lagt inn.

Klikk for større tabell i PDF

De besparelser som her er vist, er beregnet ut fra nåværende organisering og de gjenstående alternative organiseringene. I regnearket er kostnadene hentet fra beløp innhentet av prosjektleder. Administrasjonssjefen har foretatt fordeling av stillingsandeler for Nåsituasjonen bl.a. med bakgrunn opplysninger fra rapport og ROS-analyse. Prosjektleder har måttet anta lønnsnivå på stillingene i framtidig organisering – årslønn + 30 % administrasjonspåslag. I den nye organiseringen gir både felles ledelse og felles overbefalsvakt positivt bidrag. Forskriften tilsier imidlertid at vi er nødt til å styrke forebyggende arbeid i begge kommunene. For de to kommunene gir folketallet 3,27 stillinger + lederstilling forebyggende. Administrasjonssjef tror imidlertid at oppgavene ved bruk av det totale mannskapet som er tilgjengelig, skal kunne løses innenfor 3 stillinger og lederstilling forebyggende.

Hvis samkommunestyret gir sin tilslutning til prosjektgruppas alternativ – alternativ1, vil Verdal måtte dekke en kostnad på ca. 800 000,- kr. som følge av en ekstra mann på vaktlagene.

Hvis foreslått fordeling av kostnader i dette saksframlegg følges, gir dette følgende ”besparelser” for den enkelte kommune:

Alternativ II vil altså gi en besparelse på anslagsvis 840 000 kr. for Levanger kommune og 630 000 kr. for Verdal kommune.

I det endelige budsjettet når organisering er gjennomført, de enkelte stillinger er besatt og nytt driftbudsjett (inkl. driftsinntekter) er lagt, vil fordelingen av ”besparelser” på det totale budsjett kunne endres ut fra hvilket nivå som er lagt til grunn for den enkelte kommunes budsjetter for 2010. 2010 vil heller ikke gi full uttelling på ny organisering.

Når tettstedet Verdalsøra øker til 8000 (7631 pr. 01.01.09) vil forskriftens krav om kasernert vaktordning på dagtid gjelde (med innsatstid 20 min.). Den kasernerte vaktordningen på Levanger vil da også dekke Verdal. Dette vil gi ytterligere besparelser for kommunene ved et felles brannvesen (over 2 mill. kr.).

Budsjett

Med bakgrunn i foreslått organisering og gjennomgang av de 2 budsjetter vedtatt i kommunene utarbeides et nytt revidert budsjett for enheten Brann og redning i samkommunen. I et revidert budsjett for 2010 vil det kun oppnås mindre effekt av den nye organiseringen og dimensjoneringen. Det må imidlertid være et mål at en kan ta ut full effekt av felles brann- og feiervesen i 2011.

Revidert budsjett med finansiering av enheten legges fram for samkommunestyret så snart som mulig.

NAVN PÅ ENHET

Rapporten påpeker at arbeids-/ansvarsområdet har endret seg fra hovedvekt på bygningsbranner over til stadig mer innsats ved andre ulykker – trafikkulykker, drukningsulykker, flom, jord- og steinras. Det foreslås derfor en endring til brann- og redningsvesen eller brann- og redningsetat. Administrasjonssjefen er enig i disse vurderingene og vil foreslå navnet Brann og redning.

UTTALELSER TIL PROSJEKTRAPPORT

Det meste av de uttalelser som fagforeningene har kommet med er ivaretatt i administrasjonssjefens forslag til løsninger. Administrasjonssjefen kommenterer derfor kun enkelte av de utfordringer/problemstillinger som reises i uttalelsene.

Høringsuttalelse fra Fagforbundet og DELTA på Levanger

Mye av uttalelsen berører arbeidet i prosjektgruppa og mangler i prosjektrapporten i forhold til mandat. Som det framgår av vurderingen rundt prosjektrapport i forhold til mandat, er administrasjonssjefen enig i mange av disse synspunktene. Administrasjonssjefen vil imidlertid sette et spørsmålstegn til fagforeningenes rolle i et slikt prosjekt. Fagforeningene ble gitt en sentral rolle både i prosjektgruppa og arbeidsgruppene. Som deltaker i en prosjektgruppe har den enkelte medlem et klart ansvar for både å bidra under møtene og hvis nødvendig mellom møtene for å bidra til at prosjektet svarer på det mandat prosjektet er gitt. Om det i dette tilfelle skyldes for dårlig prosess og/eller at prosjektgruppas medlemmer ikke har vært sitt ansvar bevist, har administrasjonssjefen ikke grunnlag for å si noe om. Hovedansvaret ligger imidlertid hos prosjektleder også for at prosjektgruppa skal fungere sammen.

Stortingsmelding 35 er ikke vedtatt. Administrasjonssjefen kan derfor ikke legge avgjørende vekt på denne. Hvis framtidige lovendringer/forskriftsendringer får betydning, vil en måtte komme tilbake til dette.

Av mandatet framgår det klart at det skal legges fram et forslag ut fra en minimumsløsning mht. bemanning. Generelt har vi også et klart mål med samkommuneprosjektet at vi skal oppnå økonomisk gevinst. At økonomiske gevinster med et felles brann- og redningsvesen skal pløyes tilbake blir derfor helt feil. Dette innebærer også at administrasjonssjefen ikke vil anbefale foreslåtte løsning for Ytterøy.

Vedr. ekstern utlysning av brannsjefstillingen er dette kommentert tidligere.

Høringsuttalelse/kommentar fra Fagforbundet på Verdal

Mye av uttalelsen her omhandler et høringsnotat Fagforbundet på Levanger hadde i forbindelse med budsjett 2010 for Levanger kommune. Administrasjonssjefen regner med at det meste av disse forhold er løst/besvart i dette saksframlegget. Dette gjelder også punktet om fordeling av kostnadene mellom kommunene.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune