Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

19.02.2010

Samkommunestyret 18.02.10

sak 5/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE MIDT-NORGE - FORSLAG PÅ KANDIDATER FRA LEVANGER OG VERDAL

Saksbehandler:

Ola Stene

Arkivref: 2006/1485 - /033

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 18.02.10 5/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Som kandidater til styret for helse Nord-Trøndelag foreslås:

Som kandidater til styret for helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF foreslås:

Som kandidater til styret for Rusbehandling Midt-Norge HF foreslås:

Vedlegg:

1

Brev av 7.12 fra helse Midt-Norge PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Helse Midt-Norge oppfordrer i brev av 7. desember 2009 kommunene i regionen om å foreslå kandidater til de nye styrene for helseforetakene.

Styrene i helseforetakene består av eieroppnevnte og ansattevalgte styremedlemmer.

Med bakgrunn i Stoltenbergregjeringens forrige politiske plattform (Soria Moria I), ble det fra 2006 stilt krav til at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de foreslåtte folkevalgte.

Med folkevalgt i denne sammenhengen menes personer som inneværende periode er valgte medlemmer av kommunestyre eller fylkesting. Erfaringene ved å innlemme folkevalgte i styrene er blant annet at det bidrar til å styrke styrene med politisk og samfunnsmessig forståelse.

For vår del bes det om forslag på maksimalt 4 kandidater til styret for Helse Nord-Trøndelag HF. Videre på maksimalt 3 kandidater til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Rusbehandling Midt-Norge HF.

Ved utvelgelsen av aktuelle folkevalgte kandidater bes det lagt særskilt vekt på generell kompetanse, kjønnsfordeling og geografisk tilhørighet i forhold til de ulike helseforetakenes naturlige nedslagsfelt i befolkningen. Det er likevel anledning til å foreslå kandidater på tvers av geografisk tilhørighet.

Personene som foreslås må være innforstått med at det trengs et helhetsperspektiv på oppgaveløsningen både innenfor eget helseforetak og som en del av Helse Midt-Norge. 

Frist for å fremme kandidater er 1. mars 2010.

Vurdering:

Selv om det i utgangspunktet er den enkelte kommune som er anmodet om å komme med forslag antas at felles forslag fra de to kommunene våre vil ha større gjennomslagskraft. Det er derfor enighet mellom ordførerne om at saken tas opp til behandling i samkommunestyret.

Administrasjonssjefen legger fram saken uten forslag på kandidater.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune