Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

05.11.2010

Samkommunestyret 11.11.10

sak 45/10

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Møteplan 2011 - Samkommunestyret

Saksbehandler:

Rita-Mari Keiserås

Arkivref: 2010/8785

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.11.10 45/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Møteplan for samkommunestyret for 2011:

Torsdag 10. februar

Dialogseminar felles med formannskapene

Torsdag 7. april

Kl. 10.00, Levanger

Fredag 10. juni

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 8. september

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 3. november

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 1. desember

Kl. 10.00, Levanger

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

 
Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for samkommunestyret 2011 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Møteplan for politiske møter for Levanger kommune og møteplan for Verdal kommune er gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av forslag til møteplan for samkommunestyret for 2011.

 
Vurdering:

Det er for 2011, som tidligere år, lagt opp til felles dialogseminar med Verdal kommune og Levanger kommune.  Dette er nå foreslått som et en-dags seminar den 10. februar.  Slikt seminar er tidligere år avviklet felles med formannskapene i Verdal og Levanger. For øvrig har rådmann og kommunalsjefer samt enhetsledere og hovedtillitsvalgte deltatt.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune