Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

05.11.2010

Samkommunestyret 11.11.10

sak 46/10

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Rinnleiret naturreservat - utvidelse av verneområdet

Saksbehandler:

Åge Isaksen

Arkivref: 2009/1594

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.11.10 46/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.  Innherred samkommune slutter seg til den foreslåtte utvidelse av Rinnleiret naturreservat slik det framkommer av kart dat. september 2009.

2.  Det bes vurdert endringer i vernebestemmelsene § 3.3 slik at jakt på hjortevilt kan tillates, og endringer i § 7 til ”Det skal utarbeides forvaltningsplan,”

Vedlegg:

1

Kart dat. september 2009 PDF  

2

Forskrift for Rinnleiret naturreservat PDF  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Brev fra fylkesmannen dat. 25.10.2010.

  • Samkommunestyresak nr. 39/09.

  • Brev fra fylkesmannen dat. 09.11.2009 om revidert forslag.

  • Samkommunestyresak nr. 17/09.

  • Samkommunestyresak nr. 10/09.

  • Brev fra fylkesmannen dat. 05.02.2009.

 
Saksopplysninger:

Samkommunestyret har ved flere anledninger i løpet av 2009 hatt denne saken til behandling, og siste behandling i møte den 11.12.2009, sak nr. 39/09, endte opp med følgende vedtak:

”Saken utsettes med bakgrunn i felles oppfatning om viktigheten av å se dette i en helhet sammen med kommuneplanens arealdel.”

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet og framlagt for høring. Planforslaget inneholder ikke alternative forslag til arealbruk innenfor området som er omfattet av utvidelsesforslaget for Rinnleiret naturreservat, og høringene har heller ikke gitt innspill om dette. Med grunnlag i dette ber nå fylkesmannen i brev dat. 25.10.2010 om Innherred samkommune sin uttalelse på forslag om utvidelse av Rinnleiret naturreservat, samt revidering av verneforskriften.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sendte i februar 2009 på høring forslag til endring av Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommuner. Forslaget til endring gjelder både vernebestemmelsene og en utvidelse av naturreservatet. Naturreservatet vil etter utvidelsen dekke et areal på ca 2,327 km², hvorav ca 1,2 km² er vannareal. Endringsforslaget omfatter 0,327 km² og ligger i sin helhet i Levanger kommune.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at bestemmelsene i verneforskriften i sin tid ble utformet for den bruken forsvaret hadde ved vernetidspunktet den 24. november 1995. Verneforskriften beskriver en aktivitet fra forsvarets side som ikke er aktuell på nåværende tidspunkt. Fylkesmannen har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjort en helhetlig vurdering av området og utarbeidet et konkret forslag til endringer fylkesmannen anser som nødvendige på grunn av at forsvarets bruk av området er endret.

Formålet med vern av Rinnleiret er å bevare et viktig våtmarksområde med kulturlandskapsmessige element, verne om vegetasjonen og det spesielt rike og interessante fuglelivet samt annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Statens vegvesen har engasjert seg i saken med det utgangspunkt at det må være muligheter for å vurdere utbygging av E6 som firefelts veg med midtdeler gjennom området. Dagens E6 er i verneforslaget brukt som en naturlig avgrensing mot sør. Samtidig foreligger det hos Statens vegvesen en rekke utredninger og planer for endring og utvidelse av E6 mellom Austvoll (300 m sør for Mulekrysset) og Stamphusmyra/Vinnekrysset (kryss med rv. 72). Alternativene er å finne på begge sider av eksisterende E6, og danner grunnlag for innspill til planleggingen i Levanger og Verdal. Det er foreløpig ikke vedtatt ny trase for E6 mellom Mule og Vinne, men temaet vil bli aktualisert i det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel for Innherred Samkommune. Vegdirektoratet og Jernbaneverket har dessuten bestemt seg for å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Stjørdal-Steinkjer, hvor framtidas transportkorridorer blir utredet. Rinnleiret utgjør her en flaskehals.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har kommet til enighet med Statens vegvesen om hvordan dette best kan løses, og har opprettet en egen sone (sone A) der vernet ikke er til hinder for fremtidig E6-parsell. Statens vegvesen bekrefter at dette er i samsvar med konklusjonene fra møte mellom Statens vegvesen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Før Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sender sin tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning om utvidelse av Rinnleiret naturreservat, bes det om Innherred samkommune sine kommentarer på de endringene som er gjort for å skape rom for areal til fremtidig E6-parsell forbi Rinnleiret.

 
Vurdering:

Rinnleiret naturreservat er et våtmarksområde som har fått internasjonal beskyttelse i henhold til Ramsar-konvensjonen. Området har store kvaliteter som natur-/kulturlandskap, og inneholder naturtyper som ellers stort sett er borte fra låglandet ved Trondheimsfjorden og i Sør-Norge for øvrig. Rinnleiret er kjent for å innholde mange spesielle arter, deriblant flere ”rødlistearter”. Den nye situasjonen som har oppstått i og med at Forsvaret har trukket seg ut åpner også for å vurdere vern av et større og mer variert område, som kan supplere de naturfaglige kvaliteter innenfor dagens verneområde.

For Innherred samkommune vil det imidlertid være særskilt viktig at det her gis muligheter for utbygging av E6 til den standard som er påkrevet for denne type riksveg. Statens vegvesen opplyser at dagens E 6 på Rinnleiret har en årsdøgntrafikk på 12 – 13.000 kjøretøy, noe som ut fra kravene i vegnormalene tilsier fire kjørefelt og midtdeler. Midtdeler krever separat sekundærveg på grunn av de mange kryss og avkjørsler mellom Mule og Vinne. Den store andel sidetrafikk er i dag et viktig bidrag til at strekningen er den nest mest ulykkesutsatte i fylket.

Det vil være høyt prioritert å få gjort noe med denne situasjonen. Arbeidet med kommuneplanens arealdel har ikke bidratt med å få avklart situasjonen omkring framtidig E 6, da dette først må utredes i den pågående konseptvalgutredningen for transportløsninger på strekningen Trondheim – Steinkjer. Den reviderte løsning som er foreslått av fylkesmannen gir imidlertid rom for eventuell utbygging av ny E6 gjennom foreslått utvidet verneområde. Innherred samkommune støtter denne løsning.

Det er samtidig viktig å sikre de ulike brukerinteressene i området. Innherred Samkommune vil påpeke at det er svært viktig at det utarbeides en forvaltningsplan for området, som inneholder nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel av området. Innherred Samkommune anser det derfor som viktig at vernebestemmelsene § 7 endres fra ”Det kan utarbeides forvaltningsplan...” til ”Det skal utarbeides forvaltningsplan...”.

I vernebestemmelsene § 3.3 er det inntatt et forbud mot jakt i naturreservatet. Innherred Samkommune vil stille spørsmålstegn ved om det er nødvendig å forby jakt på hjortevilt i reservatet. Jakt på hjortevilt vil ikke medføre ferdsel i verken trekk eller hekketid om våren, og er slik sett ikke i strid med verneformålet. Det kan samtidig være gunstig, av trafikksikkerhetsmessige årsaker – kryssing av E6, å ha mulighet til ordinær jakt på rådyr og eventuelt elg på Rinnleiret.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune