Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 11.11.10

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan >>


Møtested:


Verdal rådhus

Tid:

kl. 10:00-13:00

Sakliste | som PDF - protokoll som PDF
 

Saksnr

Innhold

     

PS 41/10

Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.10

09.09.10

vedtak

video

PS 42/10

Referatsaker

utredning

vedtak

video

PS 43/10

Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – ”IKT i samkommunen"

utredning

vedtak

video

PS 44/10

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - oppsummering av høring

utredning

vedtak

video

PS 45/10

Møteplan 2011 - Samkommunestyret  

utredning

vedtak

video

PS 46/10

Rinnleiret naturreservat - utvidelse av verneområdet  

utredning

vedtak

video

PS 47/10

Husbankens virkemidler for innbyggerne i Verdal og Levanger  

utredning

vedtak

video

PS 48/10

Delegasjonsreglement for Innherred samkommune  

utredning

vedtak

video

PS 49/10

Feiehyppighet i Levanger kommune

utredning

vedtak

video

PS 50/10

Avtale mellom Innherred samkommune og Frosta kommune om salg av brann- og redningstjenester m.m.

utredning

vedtak

video

PS 51/10

Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 16+1 av 18:

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Krogstad Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf - forfall
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V x  
Strid Olav Levanger Dna varamedlem 2 x Svarva Robert

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Jostein Grimstad

rådmann VK

Ove Haugrud

web-ansvarlig

Rita Keiserås

formannsskapssekretær, LK

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef  LK

Arnstein Kjeldsen

enhetsleder økonomi

Svein Arne Flyum fagleder Husbanksaker (ISK)

 

Settevaraordfører: Hans Heieraas (SP)

 

Orienteringer (før møtet ble satt):

Orienteringer (etter møtet ble satt):

 

 

PS 41/10 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 9. september 2010 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 9. september 2010 godkjennes.  -  ^

 

 

PS 42/10 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering.  -  ^

 

 

PS 43/10 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – ”IKT i samkommunen”

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Orientering:

·         Samkommunestyrets sak 43/10 ” Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – ”IKT i samkommunen”” - KomRev Trøndelag v/Marit Ingunn Holmvik. 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar rapporten etterretning og ber administrasjonssjefen følge opp revisors anbefalinger.  -  ^

 

 

PS 44/10 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - oppsummering av høring

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Utdelt i møte:

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Innsigelse til planforslag for område F13 Hestøya tas ikke til følge og saken oversendes til megling.

Omfanget av utbyggingen kan reduseres noe i forhold til opprinnelig planer.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1.    Innsigelse på Hotran tas til følge med unntak av området nord for Eknesvegen som sendes til mekling.

2.    Innsigelse på Granamarka oversendes til mekling.

3.    Innsigelse på planområder for 100m-beltet langs sjøen tas til følge.

4.    Ved videre vurdering av Fætten, legges Fylkesmannens vurdering i sak 085/08 i Verdal kommunestyre til grunn.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Samkommunestyret ber om at området Dalingen på 500-600 da med skog og myr, konsekvensutredes med tanke på omregulering til næringsformål.

Trude Holm (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Innsigelser til at areal på tidligere Stiklestad planteskole omdisponeres til boligformål tas ikke til følge, og saken oversendes til megling.

Avstemning:

Hans Heieraas sitt endringsforslag vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Trøites endringsforslag, pkt. 1, avvist med 15 mot 2 stemmer.

Trøites endringsforslag, pkt. 2, avvist med 16 mot 1 stemme.

Trøites endringsforslag, pkt. 3, avvist med 15 mot 2 stemmer.

Trøites endringsforslag, pkt. 4, avvist med 15 mot 2 stemmer.

Trøites tilleggsforslag avvist med 12 mot 5 stemmer.

Holm sitt endringsforslag avvist med 9 mot 8 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende innsigelser tas ikke til følge og oversendes for mekling:

Fra

Innsigelse

Meråker kommune, 23.08.10

Innsigelse til områder for fremtidig fritidsbebyggelse samt fortetting i eksisterende områder for fritidsbebyggelse som ligger innenfor Færen reinbeitedistrikt i Levanger og Verdal, da det mangler en helhetlig konsekvensutredning for reindrift og annen arealbruk innenfor Færen reinbeitedistrikt som kan avklare eventuell negativ betydning for næringslivet i Meråker kommune. Dette gjelder både i forhold til reindriftsnæringen og turistnæringen.

Kommentar: Samkommunen har tidligere avvist helhetlig konsekvensutredning da ansvarsforhold med hensyn til gjennomføring av en slik prosess synes uklare. Sametinget har blant annet i uttalelsen til arealplanen pekt på regional planmyndighet som ansvarlig for å få utarbeidet en regional plan for reindrifta. Helhetlig konsekvensutredning var heller ikke tema under behandling av planprogrammet. Samkommunen ber om at fylkeskommunen tar initiativ til en slik utredning.

Statens vegvesen, 25.08.10

Innsigelse til nytt næringsområde Fossing søndre i Åsen, da det kan komme i konflikt med trase for framtidig E6 og aktuelle kryssløsninger.

Kommentar: Kommunen ønsker forutsigbarhet om at området kan disponeres til sentrumsutvikling sammen med utbygging av E 6, og det forutsettes på dette grunnlag igangsatt områderegulering for Åsen sentrum.

Innsigelse til boligområdet Leklemsåsen.

Kommentar: Verdal vil i løpet av få år mangle tilbud om sentrumsnære eneboligtomter, da tidligere planavklart boligareal på dyrka mark i tilknytning til sentrum forutsetter så høy utnytting at eneboligtomter ikke vil være mulig.

Fylkesmannen i NT, Landbruksavd. 30.08.10,

 

Innsigelse til at areal på Hotran omdisponeres til næringsformål, da det ikke framgår tilfredsstillende argumentasjon eller dokumentasjon for omdisponering av så pass store jordbruksarealer.

Kommentar: Næringsareal på Hotran har sin bakgrunn i styrking av containerhavna, synergieffekter for eksisterende og planlagte aktiviteter i tilknytning til Norske Skog og Fiborgtangen Vekst AS, samt tilrettelegge for etablering av virksomheter som har spesiell stor fordel av nærhet til gode kommunikasjoner og transportmuligheter på sjø, veg og jernbane. Dette kan vanskelig skje uten at dyrka jord omdisponeres.

Innsigelse til at areal på Fossing søndre i Åsen omdisponeres til næringsformål.

Kommentar: Kommunen ønsker forutsigbarhet om at området kan disponeres til sentrumsutvikling sammen med utbygging av E 6, og det forutsettes på dette grunnlag igangsatt områderegulering for Åsen sentrum. En miljøvennlig kompakt utvikling av Åsen sentrum kan vanskelig skje uten å måtte omdisponere dette arealet.

Innsigelse til spredt boligbebyggelse i områdene Mule og Voll-Åsen sentrum.

Kommentar: Muleområdet har i dag ikke tilbud om boligfelt, og det ønskes da et tilbud om spredt boligbygging. Området begrenses i utstrekning nærmere Mule. For Voll – Åsen ønskes det muligheter for fortetting innenfor områder med etablerte boligklynger.

Fylkesmannen i NT, Miljøvernavd. 30.08.10

 

Innsigelse om at det må gjelde 100 meter byggegrense langs vassdragene Malsåa, Helgåa fra Skjækerfossen til og med Veravatnet og Inna.

Kommentar: Her er det allerede tekniske inngrep nærmere enn 100 meter, og skal det være mulig med nye tiltak må det åpnes for å fravike 100-metersgrensen. Innenfor områdene langs disse vassdragene der det åpnes for spredt boligbygging, må byggegrense på 50 meter kunne aksepteres.

Innsigelse til hytteområdet innenfor 100 meter fra strandlinjen for H01, Sessilvolden og H05, Varghiet.

Kommentar: Store deler av disse planområdene blir av hensyn til topografi og eiendomsforhold liggende innenfor 100 metersgrensen fra vassdragene. Gjennom detaljregulering må fornuftige løsninger nærmere vassdragene enn 100 meter kunne vurderes, samtidig som allmenn ferdsel langs vassdragene sikres.

Innsigelse til campingplassene C03 Nedre Volen , C04 Auskin og C05 Midtholmen nordre ved Verdalsvassdraget.

Kommentar: Eksisterende oppstillingsplasser for campingvogner som benyttes i forbindelse med laksefiske. Tilbudet er godt innarbeidet i markedet, og er et ekstra næringsgrunnlag for grunneierne. Annen allmenn ferdsel her enn laksefiske synes lite aktuell.

Innsigelse til campingplassene C 01 Aksnes og C02 Tuset nordre ved Leksdalsvatnet.

Kommentar: Eksisterende langtidsutleieplasser for campingvogner med faste leietagere. Attraktivt tilbud som gir et ekstra næringsgrunnlag for grunneierne. Kontrollert bruk synes her å være mest hensiktsmessig, da åpning for allmenn bruk vil medføre forsøpling av områdene.

Innsigelse til hytteområdet som ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø på F05 Storsveet.

Innsigelse til hytteområdet innefor 100-metersbeltet langs sjø på F07 Kobberberget.

Innsigelse til planforslaget for hytteområdet F 12 Bjørvik.

Kommentar: Disse områdene ligger på Ytterøya, og vil her framstå som viktige bidrag i næringsutviklingen. Store deler av planområdene ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø, men det er forutsatt at detaljreguleringer skal avklare hva som vil være riktig utstrekning av de enkelte områder. Vurderinger av de enkelte områders kvaliteter vil bli gjort gjennom detaljplaner, og plassering av ny bebyggelse m.v. må skje på dette grunnlag. Utgangspunktet vil være at det skal unngås ny bebyggelse nærmere sjøen enn 100 meter, men dersom detaljregulering viser at det kan finnes like gode løsninger innenfor denne avstanden, må avstandskravet i seg selv ikke bli avgjørende for plasseringen.

Områdestyret for NT reindriftsområde, 22.09.10

Innsigelse til planforslaget på grunn av manglende helhetlig konsekvensutredning i forhold til samisk naturgrunnlag.

Kommentar: Samkommunen har tidligere avvist krav om helhetlig konsekvensutredning på grunn av uklare ansvarsforhold med hensyn til gjennomføring av en slik prosess, og sametinget har blant annet i uttalelsen til arealplanen pekt på regional planmyndighet som ansvarlig for å få utarbeidet en regional plan for reindrifta. Planens konsekvensutredninger er gjennomført med grunnlag i planprogrammet som er fastsatt i mai 2007, og i henhold til KU-forskrift av 1. april 2005 (FOR-2005-04-01-276) slik det er åpnet for i overgangsbestemmelsene til ny planlov.

Innsigelse til hytteområder for fortetting ved Vulusjøen mv i Frol bygdeallmenning.

Kommentar: Områdene ved Vulusjøen er attraktivt for hyttebygging. Reindrifta har selv under behandling av planprogrammet påpekt at fortetting av eksisterende områder vil være å foretrekke framfor ny inngrepsfrie områder. Skal det fortsatt kunne være et tilbud i Frol bygdeallmenning må det kunne åpnes for en viss fortetting innenfor de minst konfliktfylte områder.

Innsigelse til hytteområdene H01, Sisselvolden og H06 Juldal/Væren.

Kommentar: Reindrifta mener det er rom for etablering av et begrenset antall nye hytter i Veraområdet, primært som fortetting eller nytt område H06 Juldal/Væren. Innsigelsen er knyttet til manglende helhetlig konsekvensutredning. H01, Sisselvolden vil ha vesentlig betydning som tilleggsnæring for eksisterende bosetting, og må sammen med et mer begrenset område H06, Juldal/Væren kunne vurderes som nye hytteområder.

Fylkesmannen i NT, Miljøvernavd. 30.08.10

 

Innsigelse til planforslag for område F13 Hestøya tas ikke til følge og saken oversendes til megling.

Omfanget av utbyggingen kan reduseres noe i forhold til opprinnelig planer.

 

Følgende innsigelser tas til følge og planen endres:

Fra

Innsigelse

Statens vegvesen, 25.08.10

Innsigelse til boligområdet Granamarka i Levanger.

Kommentar: Levanger har tidligere planavklart store boligareal nærmere sentrum (Geitingsvollen, Kjønstadmarka, Eidsbotn N og Bjørklia). Disse områdene vil dekke behovet de nærmeste årene. Det er behov for utvikling av områder på aksen Levanger – Verdal. Det igangsettes derfor et utredningsarbeid med formål å utvikle et tilbud om tomter på denne aksen. Eventuelt nytt/nye områder innarbeides ved neste revisjon av planen.

Fylkesmannen i NT, Landbruksavd. 30.08.10

 

Innsigelse til omdisponering av Holberg, Skogn til næringsformål.

Kommentar: Ved denne planrevisjon settes det fokus på å få omdisponert Hotran, som i første omgang vil dekke det primære behovet.

Innsigelse til at beiteområdet på Vang, Åsen omdisponeres til boligformål.

Kommentar: Åsen har planavklart areal for boligbebyggelse som vil dekke behovet for en god del år framover.

Innsigelse til at areal på Holme søndre, Verdal omdisponeres til boligformål.

Kommentar: Kommunen ønsker nå å satse på Leklemsåsen som framtidig eneboligområde i tilknytning til sentrum, og da foreligger det ikke behov og samfunnsinteresser som tilsier at jordvernet her må vike. Området ligger også innenfor kommunedelplan Verdal by som ikke inngår i denne planrevisjon.

Innsigelse til at areal på tidligere Stiklestad planteskole omdisponeres til boligformål.

Kommentar: Stiklestad planteskole ligger i tilknytning til større arealer med dyrka mark i et sammenhengende jordbrukslandskap. Eventuell utvikling av et nytt boligområde her som en øy innenfor jordbruksareal, vil legge press på tilstøtende areal både i forhold til driftsmessige miljøforhold og ytterligere omdisponeringer. Kommunen ønsker nå å satse på Leklemsåsen som framtidig eneboligområde i tilknytning til sentrum, og da foreligger det ikke behov og samfunnsinteresser som tilsier at jordvernet må vike på Stiklestad.

Innsigelse til utvidelsen av arboretet på Staup før bestemmelser om å ikke tillate faste installasjoner samt tilbakeføring til LNF ved eventuelt opphør er tatt inn i planen.

Kommentar: Betingelsene synes uproblematisk å etterkomme.

Innsigelse til campingplassene Tuset, Midtholmen og Volen før bestemmelse om tilbakeføring til LNF ved eventuelt opphør og forbud mot faste installasjoner på dyrka jord, er tatt inn i planen.

Kommentar: Betingelsene synes uproblematisk å etterkomme.

Innsigelse til spredt boligbebyggelse i området Ytternesset.

Kommentar: Området ligger så pass sentrumsnært at boligbygging i all hovedsak bør foregå med grunnlag i helhetlige planvurderinger. Ligger også innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum som ikke inngår i denne planrevisjonen.

Fylkesmannen i NT, Miljøvernavd. 30.08.10

 

Innsigelse om at det også må gjelde 100 meter byggegrense langs vassdragene Kverna, Juldøla og Heståa i tillegg til de som er oppført under bestemmelsene pkt. 6.2.

Kommentar: Langs disse vassdragene er det lite eksisterende og heller ikke planlagt ny bebyggelse, slik at det anses uproblematisk.

Innsigelse til planområdet innenfor 100 meter fra strandlinjen for hytteområdene H06, Juldal/Væren og H11, Langmyra.

Kommentar: Disse planområder er så pass omfattende i utstrekning, og det må kunne finnes tilfredsstillende løsninger utenfor 100-metersbeltet.

Innsigelse til planområdet innenfor 100 m fra strandlinjen for hytteområdene F05 Hovatnet og F06 Møssingvatnet.

Kommentar: Disse planområder er så pass omfattende i utstrekning, og det må kunne finnes tilfredsstillende løsninger utenfor 100-metersbeltet.

Innsigelse til hytter og campingplass ved Leksdalsvatnet på Viken H08.

Kommentar: Leksdalsvatnet er drikkevannskilde og det synes riktig med streng holdning til nye tiltak så nærme strandlinjen.

 

Innsigelse til planområdet for naust F01 Holmen.

Kommentar: Det bør finnes naustplass som er mindre konfliktfylt, fortrinnsvis som fellesanlegg.

Innsigelse til planbestemmelsen om at størrelseskriteriene også skal gjelde for eksisterende fritidsbebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjø.

Kommentar: 100-metersgrensen langs sjø er et sårbart område med mange motstridende interesser, og det vil da være riktig at maksimalstørrelsen på også eksisterende bebyggelse blir vurdert ut fra områdets tålegrense gjennom detaljregulering.

Områdestyret for NT reindriftsområde, 22.09.10

Innsigelse til hytteområdene H02, Strådalen og H03, Væren samt fortetting i eksisterende hyttefelt i Bringsåsen.

Kommentar: Ved denne planrevisjonen synes det i Vera mest formålstjenlig å satse på hytteområdene H01, Sisselvolden og H06, Juldal/Væren.

Innsigelse fra tidligere behandlinger opprettholdes når det gjelder spørsmålet om etablering av en veg til eksisterende hytter i Nord-Vera midtre hyttefelt.

Kommentar: Denne saken er det meklet om ved to anledninger tidligere, og det finnes ikke nye argumenter som synes å kunne bidra til omforent løsning.

Innsigelse til hytteområde Tosteigan (H07), men godtar en fortetting og utvidelse av eksisterende hytteområde sør for Høysjøen, under forutsetning av at planområdet H11 begrenses og at det maksimalt kan bygges 15 nye hytter innenfor byggeområdet.

Kommentar: Tosteigan ligger ved innfallsporten til Malsådalføret et dalføre som har lite eksisterende fritidsbebyggelse, noe som gjør området spesielt viktig både for vilt- og reindriftsinteresser. Næringsinteresser som kan forsvare utbygging med hytter synes her ikke å være dominerende, og områdets samfunnsmessige betydning for reindrift, vilt og allment friluftsliv bør derfor tillegges vesentlig betydning. H11, Langmyra på Værdalsbruket ble planavklart allerede i 1989, men er ikke oppstartet.

Innsigelse til hytteområde H10, Fiskåsen, men godtar at tilsvarende antall hytter (15 enheter) planlegges innenfor nedre del av byggeområdet H04. Det godtas ikke at det bygges alpinanlegg innenfor dette området.

Kommentar: H10, Fiskåsen på Statskog ble planavklart i 1996, men er ikke oppstartet. Det synes riktig her å omprioritere slik at aktuell hyttebygging kan skje som et attraktivt tilskudd til skistadion.

   -  ^

 

PS 45/10 Møteplan 2011 - Samkommunestyret

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for samkommunestyret for 2011:

Torsdag 10. februar

Dialogseminar felles med formannskapene

Torsdag 7. april

Kl. 10.00, Levanger

Fredag 10. juni

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 8. september

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 3. november

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 1. desember

Kl. 10.00, Levanger

   -  ^

 

PS 46/10 Rinnleiret naturreservat - utvidelse av verneområdet

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Innherred samkommune slutter seg til den foreslåtte utvidelse av Rinnleiret naturreservat slik det framkommer av kart dat. september 2009.

2.    Det bes vurdert endringer i vernebestemmelsene § 3.3 slik at jakt på hjortevilt kan tillates, og endringer i § 7 til ”Det skal utarbeides forvaltningsplan,”  -  ^

 

 

PS 47/10 Husbankens virkemidler for innbyggerne i Verdal og Levanger

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Saken tas til orientering.  -  ^

 

 

PS 48/10 Delegasjonsreglement for Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Administrasjonssjefens forslag til "Delegasjonsreglement for Innherred samkommune" vedtas.  -  ^

 

 

PS 49/10 Feiehyppighet i Levanger kommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedtak om omstrukturering av feietjenesten i Levanger kommune, Driftskomitesak 13/06, oppheves slik at hyppighet av feiing og tilsyn skal behovsprøves og utføres ihht. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7 - 3 hyppighet.  -  ^

 

 

PS 50/10 Avtale mellom Innherred samkommune og Frosta kommune om salg av brann- og redningstjenester m.m.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Administrasjonssjefen gis fullmakt til å undertegne avtale om salg av brann- og redningstjenester m.m. mellom Innherred samkommunestyre og Frosta kommune slik det framgår av forslag til avtale.  -  ^

 

 

PS 51/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.11.2010 - video

Orientering:

·         Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011- 2014 v/administrasjonssjef Ola Stene

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonssjefen bes om å legge fram en plan for hvordan kontroll med ulovlig byggevirksomhet kan gjennomføres. Det må vurderes hvor mye dette vil koste, og hvor mye som kan tas inn i form av gebyrer. Forslag legges fram i første møte i 2011.

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av SP og DNA følgende endringsforslag, pkt. 3 i innstillingen :

Samkommunestyret tar opp investeringsrammene for Brann- og redningstjenesten på nytt når kommunestyrene har behandlet sine budsjett for 2011 og økonomiplaner 2011-2014.

Johannes Rosvold (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det gis fritak fra gebyret under punkt 2.1 for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til gjeldende Norsk Standard.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Heieraas endringsforslag, pkt. 3, vedtatt med 16 mot 1 stemmer som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 3.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 4, enstemmig vedtatt.

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rosvolds oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefen forslag til Budsjett for 2011 og Økonomiplan for 2011- 2014 for Innherred samkommune.
  2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2011:
    • Verdal kommune               kr. 30.055.783,-
    • Levanger kommune           kr. 42.142.039,-
  3. Samkommunestyret tar opp investeringsrammene for Brann- og redningstjenesten på nytt når kommunestyrene har behandlet sine budsjett for 2011 og økonomiplaner 2011-2014.
  4. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

Administrasjonssjefen bes om å legge fram en plan for hvordan kontroll med ulovlig byggevirksomhet kan gjennomføres. Det må vurderes hvor mye dette vil koste, og hvor mye som kan tas inn i form av gebyrer. Forslag legges fram i første møte i 2011.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Det gis fritak fra gebyret under punkt 2.1 for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til gjeldende Norsk Standard.  -  ^

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune