Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.02.2011

Samkommunestyret 10.02.11

sak 3/11

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2011

Saksbehandler:

Line Therese Ertsås

Arkivref: 2010/768 - /033

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 10.02.11 3/11

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan 2011 tas til orientering.

Vedlegg:

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møte

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1.    Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011.

2.    Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

1.    Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011.

2.    Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Vedlegg

Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011.

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2011 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges i utgangpunktet opp til 4 møter i 2011.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se også vedlegg til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte.

Årsplanen skal ikke vedtas av samkommunestyret, men kan sendes samkommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

 

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune