Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

06.09.2012

Samkommunestyret 10.06.11

sak 16/11

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Grunnlagsdokumentet

Saksbehandler:

Berit Hakkebo

Arkivref: 2008/9690 - /140

Saken avgjøres av: Levanger kommunestyre/Verdal kommunestyre
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 10.06.11 16/11

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Kommunestyrene i Levanger og Verdal tar grunnlagsdokumentet til etterretning.

Vedlegg:

Grunnlagsdokumentet PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Grunnlagsdokumentet er et felles underlagsdokument for kommunene Levanger og Verdals felles planstrategi og for kommunenes rapportering. Dokumentet inneholder statistikk og faktabeskrivelser som gjelder begge kommuner. Grunnlagsdokumentet er et digitalt dokument, som skal rulleres kontinuerlig. Det betyr at gjeldene utgave av dokumentet er det som til enhver tid ligger på Internettet. Det betyr også at vedlagte dokument fortatt er under arbeid, og vil utvikles med nye data både fram mot møtet i samkommunestyret og etter dette møtet.

Da grunnlagsdokumentet er i stadig endring, er det ikke hensiktsmessig at dokumentet som sådant skal vedtas. Men ettersom ambisjonen med grunnlagsdokumentet er at det skal være et godt verktøy for både politisk og administrativt nivå i styringen av kommunene, er det viktig at politiske organer blir kjent med dokumentet, og får anledning til å komme med synspunkter på hvordan dokumentet skal være.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune