Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

06.09.2012

Samkommunestyret 10.02.11

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan >>


Møtested:


Stiklestad Nasjonale Kultursenter (etter dialogseminar)

Tid:

kl. 15:00-15:25  (etter dialogseminar)

Sakliste | som PDF - word  -  protokoll som PDF - word

Åpning, opprop og merknader

video

Saksnr

Innhold

     

PS 1/11

Godkjenning av møteprotokoll

02.12.10

vedtak

-

PS 2/11

Referater

utredning

vedtak

video

PS 3/11

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2011

utredning

vedtak

video

PS 4/11

Høring - Saksbehandlingsregler ved utskriving av eiendomsskatt

utredning

vedtak

video

PS 5/11

Orientering

 

behandl.

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 13+2 av 18:

Svarva Robert, ordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Iversen Bjørn, varaordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf - forfall
Krogstad Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V - forfall
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf - forfall
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V x  
Alf Magnar Reberg Levanger Sp varamedlem 3 x (Karlsen Jann)
Tove Irene Løvås Levanger DNA varamedlem 9 x (Hojem Anne Grete)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef ISK

Ola Stene

rådmann Levanger kommune

Harald Bakken kemner

Line Therese Ertsås

formannskapssekretær, VK

 

PS 1/11 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2011

Forslag i møte:

Forslag fra ordfører:

”Protokoll fra møte 2.12.10 godkjennes”.

Avstemning:

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 2.12.10 godkjennes.  -  ^

 

 

PS 2/11 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2011 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til referat 6/11:

”Samkommunestyret opphever vedtak i sak RS 6/11. Avslag begrunnes med vern av dyrkajord, jfr. første ledd i jordlovens § 9. Etter forvaltningsloven er det adgang til å klage på dette vedtaket. Informasjon om klagerett følger vedlagt.”

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende vedtak:

”Referat 6/11 blir fremmet til realitetsbehandling i neste møte i samkommunestyret.”

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

”De øvrige referatene tas til orientering.” 

Jostein Trøite trakk sitt forslag.

Avstemning:

Ved votering ble Bjørn Iversens forslag enstemmig vedtatt.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Referat 6/11 blir fremmet til realitetsbehandling i neste møte i samkommunestyret.

2. De øvrige referatene tas til orientering.  -  ^

 

  

PS 3/11 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2011

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Kontrollutvalgets årsplan 2011 tas til orientering.  -  ^

 

 

PS 4/11 Høring - Saksbehandlingsregler ved utskriving av eiendomsskatt

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2011 - video

Behandling:

Høringsuttalelse fra KS (PDF) ble utdelt i møtet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Høringsuttalelse:

  1. Klageordningen for eiendomsskatt bør være kommunal både når det gjelder verdsettelse og andre klagegrunner.
  2. Forvaltningsloven bør som utgangspunkt gjelde ved utskriving av eiendomsskatt, men noen av forvaltningslovens regler bør tilpasses eiendomsskattens karakter. Dette gjelder særlig reglene om begrunnelse av vedtak og dekning av saksomkostninger.
  3. Opplysningsplikt og medvirkningsplikt bør innføres for skatteyter.  -  ^

 

  

PS 5/11 Orientering

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2011 - video

Ordfører orienterte om:

-          Meklingsmøte med Fylkesmannen i forbindelse med arealplan.

Administrasjonssjefen orienterte om:

-          Sak 51/10 i samkommunestyret. Samkommunestyret sluttet seg til at vedtak om overføring av midler til brann er vedtatt i morkommunene og at det derfor ikke er nødvendig med egen sak i samkommunestyret om dette.

-          Plan for hvordan kontroll med ulovlig byggevirksomhet kan gjennomføres er ikke ferdigstilt ennå. Vil bli lagt fram for samkommunestyret i møte 7. april 2011.

-          Oversendelsesforslag: ”Det gis fritak fra gebyret under punkt 2.1 for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til gjeldende Norsk Standard” vil også bli lagt fram som sak i samkommunestyret 7. april 2011.   -  ^

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune