Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

26.04.2012

Samkommunestyret 10.02.12

sakliste PDF

<< | møteplan >>

Brukerveiledninger for nettbrett
Møtested: Snåsa hotell

Tid: kl. 13:00- 13:15, etter dialogseminar

 

Sakliste | som PDF - word  -  protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader

video

Saksnr

Innhold

     

PS 1/12

Godkjenning av møteprotokoll

01.12.11

vedtak

video

PS 2/12

Referater

utredning

vedtak

video

PS 3/12

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag 2012 - 2016, Høring

utredning

vedtak

video

PS 4/12

Helseforetakene eid av Helse Midt-Norge RHF - forslag på kandidater fra Levanger og Verdal til styrene for perioden 01.05.12 - 30.04.14

utredning

vedtak

video

Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 12+5 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf - forfall
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x  
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x  
Nina Bakken Bye Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv - forfall
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x   
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Linn Beate Tromsdal Verdal Ap -ap, krf - forfall
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - forfall
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h - forfall
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap vara 2 x Anne Grete Hojem
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H vara 1 x Nina Bakken Bye
Jostein Trøite Verdal Sv vara 3 x Hanne Ihler Toldnes
Brita Kleven Thorsvik Verdal V vara 2 x Johannes Rosvold
Håkon Hafell Verdal Krf vara 1 x Linn Beate Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Rådmann Verdal

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

 

PS 1/12 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2012

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 1. desember 2011 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 1. desember 2011 godkjennes.
   -  ^

 

 

PS 2/12 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2012

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
   -  ^

 

 

PS 3/12 Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag  2012 - 2016, Høring

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2012

Forslag i møte:

Brita Kleven Thorsvik (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det høringsutkastet som nå legges fram, er en førstegenerasjons planstrategi for Nord – Trøndelag. Denne er utforma våren 2011. I september 2011 sendte Miljøverndepartementet ut en veileder for regional planstrategi. Det sier seg sjøl at det ikke i et og alt er samsvar mellom disse dokumentene.

Her vil vi først peke på tre moment som vi mener er for utydelig i strukturen i planen.

·         Planstrategien er ikke tematisk omfattende nok og legger for stor vekt på arealutvikling. Det er for hele samfunnet planstrategien skal gjelde, og i utkastet er fylkeskommunens ansvarsoppgaver for dominerende.

·         Situasjon, utviklingstrekk, alternative muligheter og foreslåtte strategier er ikke gjort tydelige nok og delvis blanda sammen. Det gjør det vanskelig å lese og å ta stilling til elementene.

·         Medvirkning fra primærkommunene i planprosessen har ikke vært god nok.

·         Ulikhetene i regionene i fylket, og de utfordringer og strategier som følger av det, er ikke drøfta i planstrategien.

Disse strukturelle elementene gjør at sammenhengen mellom den regionale planstrategien og kommunenes planstrategier ikke samsvarer med plan og bygningslovens

Det er trolig en følge av et førstegenerasjons arbeid, slik at vi sammen må finne bedre løsninger til seinere arbeid.

Videre kommentar til innholdet i planen

·         Det må gjennom den foreslåtte regionale plan for arealbruk etableres et reelt system for avveining av samfunnsmessig nytte mot jordvern. Slik det er i dag, er samferdsel nærmest frikobla jordvern, mens resten av samfunnsutviklinga er i en motsatt modus. Det fører igjen til samferdsel står for en uforholdsmessig stor del av omdisponeringa. Ei vurdering av om denne praksisen fører til en ønska samla utvikling av regionen må ligge til grunn for denne planen. Denne prosessen må forankres i både kommunene og på regionalt nivå. Planstrategien konkluderer med at en ikke trenger regionale bestemmelser etter §8-5 før regional plan er utarbeidet.

·          Samhandlingsreform og folkehelse er viktige fagfelt som skal sikre bærekrafta i velferdssamfunnet gjennom både å senke behovet for tjenester og å finne smartere måter å løse utfordringene på. Samhandlingsreformen fases inn fra 2012, og det gjøres et stort arbeid rundt om i norske kommuner nå for å utvikle løsninger. Denne planstrategien drøfter ikke fagfeltet, verken i forhold til fylkeskommunens ansvarsområder eller samfunnsutvikling i Nord- Trøndelag.

·         Gjennomføring av HUNT 4 er viktig for å kunne dokumentere folkehelse i Nord-Trøndelag. Samtidig er det viktig både som grunnlag for næringsutvikling og for å utvikle fylket som attraktivt.

·         Avsnittet om barn og unges oppvekstvilkår er alt for tynt til å omhandle de utfordringer vi har og det arbeidet som skal gjøres i kommuner og fylkeskommune på dette viktige feltet.

·         Deler av kommunenes planbehov er å løse regionale eller flerkommunale utfordringer. Dette er felt som er viktige for fylkets utvikling. Vi savner en mer tydelig holdning til dette fra fylkeskommunen i planstrategien.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Thorsviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak med Thorsviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Dette er førstegangs planstrategi fra fylkeskommunen. Kommunene har ikke vært nok involvert i prosessen, og nasjonale retningslinjer kom etter at planstrategien var laga. Dette har påvirka resultatet slik at det ikke gir oss nok av de føringer som plan og bygningslova forutsetter. Planen er for sterkt prega av fylkeskommunens ansvarsoppgaver.

Til det konkrete innholdet har vi vesentlige innspill til den foreslåtte plan for arealbruk, til kapitlene om folkehelse, barn og unges oppvekstvilkår og til fylkeskommunens rolle i interkommunalt planarbeid.

Det høringsutkastet som nå legges fram, er en førstegenerasjons planstrategi for Nord – Trøndelag. Denne er utforma våren 2011. I september 2011 sendte Miljøverndepartementet ut en veileder for regional planstrategi. Det sier seg sjøl at det ikke i et og alt er samsvar mellom disse dokumentene.

Her vil vi først peke på tre moment som vi mener er for utydelig i strukturen i planen.

·         Planstrategien er ikke tematisk omfattende nok og legger for stor vekt på arealutvikling. Det er for hele samfunnet planstrategien skal gjelde, og i utkastet er fylkeskommunens ansvarsoppgaver for dominerende.

·         Situasjon, utviklingstrekk, alternative muligheter og foreslåtte strategier er ikke gjort tydelige nok og delvis blanda sammen. Det gjør det vanskelig å lese og å ta stilling til elementene.

·         Medvirkning fra primærkommunene i planprosessen har ikke vært god nok.

·         Ulikhetene i regionene i fylket, og de utfordringer og strategier som følger av det, er ikke drøfta i planstrategien.

Disse strukturelle elementene gjør at sammenhengen mellom den regionale planstrategien og kommunenes planstrategier ikke samsvarer med plan og bygningslovens

Det er trolig en følge av et førstegenerasjons arbeid, slik at vi sammen må finne bedre løsninger til seinere arbeid.

Videre kommentar til innholdet i planen

·         Det må gjennom den foreslåtte regionale plan for arealbruk etableres et reelt system for avveining av samfunnsmessig nytte mot jordvern. Slik det er i dag, er samferdsel nærmest frikobla jordvern, mens resten av samfunnsutviklinga er i en motsatt modus. Det fører igjen til samferdsel står for en uforholdsmessig stor del av omdisponeringa. Ei vurdering av om denne praksisen fører til en ønska samla utvikling av regionen må ligge til grunn for denne planen. Denne prosessen må forankres i både kommunene og på regionalt nivå. Planstrategien konkluderer med at en ikke trenger regionale bestemmelser etter §8-5 før regional plan er utarbeidet.

·          Samhandlingsreform og folkehelse er viktige fagfelt som skal sikre bærekrafta i velferdssamfunnet gjennom både å senke behovet for tjenester og å finne smartere måter å løse utfordringene på. Samhandlingsreformen fases inn fra 2012, og det gjøres et stort arbeid rundt om i norske kommuner nå for å utvikle løsninger. Denne planstrategien drøfter ikke fagfeltet, verken i forhold til fylkeskommunens ansvarsområder eller samfunnsutvikling i Nord- Trøndelag.

·         Gjennomføring av HUNT 4 er viktig for å kunne dokumentere folkehelse i Nord-Trøndelag. Samtidig er det viktig både som grunnlag for næringsutvikling og for å utvikle fylket som attraktivt.

·         Avsnittet om barn og unges oppvekstvilkår er alt for tynt til å omhandle de utfordringer vi har og det arbeidet som skal gjøres i kommuner og fylkeskommune på dette viktige feltet.

·         Deler av kommunenes planbehov er å løse regionale eller flerkommunale utfordringer. Dette er felt som er viktige for fylkets utvikling. Vi savner en mer tydelig holdning til dette fra fylkeskommunen i planstrategien.
   -  ^

 

 

PS 4/12 Helseforetakene eid av Helse Midt-Norge RHF - forslag på kandidater fra Levanger og Verdal til styrene for perioden 01.05.12 - 30.04.14

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.02.2012

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Som kandidater til styre for Helse Nord-Trøndelag HF for perioden 01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås: Hanne Ihler Toldnes

Som kandidater til styre for Rusbehandlingen Midt Norge HF for perioden01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås: Anita Karlsen

Marit Voll Skrove (SP) fremmet følgende forslag:

Som kandidater til styre for Helse Nord-Trøndelag HF for perioden 01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås: Anne Grete Valbekmo

Arild Børseth (DNA) fremmet følgende forslag:

Som kandidater til styre for Sykehusapotekene i Midt Norge HF for perioden 01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås: Robert Svarva

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag:

Som kandidater til styre for Helse Nord-Trøndelag HF for perioden 01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås: Anne Grete Krogstad og Astrid Tromsdal

Som styreleder forslås: Alf Daniel Moen

Avstemning:

Skriftlig avstemning:

Kandidater til styre for Helse Nord-Trøndelag HF:

Leder:

Alf Daniel Moen fikk 12 stemmer

Styret:

Hanne Ihler Toldnes fikk 1stemme

Anne Grete Valbekmo fikk 7 stemmer

Anne-Grete Krogstad fikk 9 stemmer

Astrid Tromsdal fikk 8 stemmer

Alf Daniel Moen blir dermed foreslått som leder til styre for Helse Nord-Trøndelag HF.

Som kandidater til styre for Helse Nord-Trøndelag HF for perioden 01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås:

1. Anne-Grete Krogstad

2. Astrid Tromsdal

3. Anne Grete Valbekmo

4. Hanne Ihler Toldnes.

Børseths forslag på Robert Svarva som kandidat til styre for Sykehusapotekene i Midt Norge HF enstemmig vedtatt.

Trøites forslag på Anita Karlsen som kandidat til styre for Rusbehandlingen Midt Norge HF enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som kandidater til styre for Helse Nord-Trøndelag HF for perioden 01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås:

1. Anne Grete Krogstad,      (fikk 9 stemmer)

2. Astrid Tromsdal             (fikk 8 stemmer)

3. Anne Grete Valbekmo     (fikk 7 stemmer)

4. Hanne Ihler Toldnes        (fikk 1 stemme)

Alf Daniel Moen (fikk 12 stemmer) foreslås som leder til styre for Helse Nord-Trøndelag HF.

Som kandidater til styre for Sykehusapotekene i Midt Norge HF for perioden 01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås: Robert Svarva

Som kandidater til styre for Rusbehandlingen Midt Norge HF for perioden01.05.2012 til 30.04.2014 foreslås: Anita Karlsen
 
  -  ^

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune