Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.04.2012

Samkommunestyret 26.04.12

sak 13/12

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Regnskap og årsberetning 2011 Innherred Samkommune

 

Saksbehandler:

Rigmor Strand Bakkan

Arkivref: 2012/3097

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.

Samkommunestyret

26.04.12

13/12

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra morkommunene på 75,2 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens årsberetning for 2011 tas til orientering.

Vedlegg:

1

Årsberetning 2011 Innherred Samkommune PDF

2

Regnskap 2011 Innherred Samkommune PDF

3

Revisjonsberetning 2011 Innherred Samkommune PDF

4

Brev nr 3-2011 til kontrollutvalg Innherred Samkommune PDF

5

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2011 Innherred Samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherred samkommunes årsberetning og årsregnskap for 2011 fram til behandling i Samkommunestyret.

Samkommunens regnskap for 2011 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring på kr 75 239 244,- fra morkommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2011 og regnskap 2010.

Grp.ansvar

Regnskap 31.12.11

Budsjett inkl. endring 2011

Forbruk 31.12.11

Avvik

Regnskap 2010

700 Politiske organer

407 810

812 020

50

404 210

482 794

701 Administrasjonssjef

5 602 018

5 722 778

98

120 760

1 883 943

702 Økonomienheten

6 384 190

6 675 072

96

290 882

6 060 014

703 Ikt

15 390 849

15 401 648

100

10 799

15 062 144

704 Organisasjonsenheten

5 753 343

5 922 750

97

169 407

6 355 628

705 Kemner

3 626 542

3 967 492

91

340 950

3 283 618

706 Landbruk / Naturforvaltning

4 195 778

4 485 962

94

290 184

4 325 384

707 Plan / Byggesak / Oppmåling

1 871 725

1 807 178

104

-64 547

1 642 820

720 Servicekontor

9 452 924

8 884 961

106

-567 963

8 539 355

725 Dokumentsenter

5 536 902

5 566 986

99

30 084

5 017 006

730 Brann og redning

17 017 175

16 194 846

105

-822 329

16 740 422

790 Overført fra morkommuner

-75 239 244

-75 441 693

100

-202 449

-69 393 131

Totalt

0

0

0

0

0

Vurdering:

Det ble ikke lagt til nye oppgaver som betinget større økonomiske tilførsler til samkommunen i 2011, men tunge prosesser og oppgaver ble lagt til. En egen samhandlingskoordinator er tilsatt for å være prosessdriver for kommunen for å møte samhandlingsreformens utfordringer og målsettinger. Dette arbeidet foregår nært med ansvarlige ledere i morkommunene. I 2011 ble det også tilsatt felles folkehelsekoordinator og felles kommuneoverlege. Med dette er samkommunens rolle godt definert i det som er store utfordringsbilder og oppgaver i samspill med morkommunene.

De økonomiske rammene for samkommunens enheter i 2011 innebar fortsatt behov for mer økonomisk rasjonell drift. Det er svært gledelig at aktivitetsnivået gjennomgående er tilpasset de økonomiske rammene, og at regnskapet gjøres opp i god balanse.

Det er arbeidet mye med å få på plass et elektronisk system for kvalitet og internkontroll i 2011. Svært mange rutinebeskrivelser er nå på plass, men arbeidet med revisjon av årsregnskapet for 2011 viste at vi fortsatt har betydelige mangler i vår internkontroll. Administrasjonssjefen vil gi dette arbeidet høy prioritet i 2012.

<<forrige sak | vedtaksakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune