Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.04.2012

Samkommunestyret 26.04.12

sak 7/12

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2011

 

Saksbehandler:

Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS
paul.stenstuen@komsek.no

Arkivref: 2012/367 - /033

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.

Kontrollutvalget

28.02.12

5/12

Samkommunestyret

26.04.12

7/12

 

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

Samkommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møte

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1.    Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2011.

2.    Årsrapporten oversendes samkommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

Samkommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.


 

Saksbehandlers forslag til vedtak

1.    Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2011.

2.    Årsrapporten oversendes samkommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til samkommunestyret

Samkommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.

Vedlegg:

1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.    Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

2.    Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

3.    Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget er samkommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at samkommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid. I merknadene til § 4 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” heter det at ”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.” Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til administrasjonssjefen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og administrasjonssjefen. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2011 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til samkommunestyret.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune