Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.04.2012

Samkommunestyret 26.04.12

sak 9/12

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

Regionalt næringsfond - retningslinjer

 

Saksbehandler:

Grete Ludvigsen

Arkivref: 2008/6169 - /U00

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.

Samkommunestyret

26.04.12

9/12

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Retningslinjer for regionalt næringsfond Levanger og Verdal kommuner vedtas som foreslått.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1

Regionalt utviklingsprogram 2012

Saksopplysninger:

Levanger og Verdal kommuner har for 2012 fått tildelt til sammen kr 1.570.000 fra fylkeskommunen til regionalt næringsfond. Det felles regionale næringsfondet skal anvendes i tråd med satsningsområdene i det regionale utviklingsprogrammet for 2012.

Retningslinjer for tildeling av midler fra regionalt næringsfond ble sist vedtatt som sak 49/08 den 3.12.2008.

Nord-Trøndelag Fylke har spesifisert en klarere rollefordeling i forholdet mellom fylkesnivå og kommunalt/regionalt nivå som veiledende avgrensning for hvor sakene skal behandles:

I bedriftssaker er det følgende arbeidsdeling:

 • Kommunene behandler alle saker som krever lokal innsikt og som
  har et lokalt marked.
 • Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere
  og for bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked.

Utviklingsprosjekter med kostnadsrammer under kr 150.000,- bør behandles
på lokalt nivå.

BU-saker skal behandles på fylkesnivå uavhengig av beløpsgrenser.
De regionale/lokale fondene kan likevel benyttes i gråsonesaker.

Styret for tildeling av midler for beløp over kr 50.000,- består av:

Ordfører Levanger
Ordfører Verdal
Nina Bakken Bye, Levanger
Anne Grete L Valbekmo, Verdal

Representant for rådmannen i hver av de to kommunene behandler innkomne søknader og har fullmakt til å tildele midler på søknader inntil kr 50.000.

Proneo AS er sekretariat for innrapportering av bruk av årets midler til fylket innen 1. februar hvert etterfølgende år.

Vurdering:

Følgende retningslinjer foreslås:

Retningslinjer for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal kommuner

Formål

Levanger og Verdal kommuners regionale næringsfond ønsker å stimulere nyskaping/

nyetablering og bedriftsutvikling innen Levanger og Verdal kommuner gjennom å yte tilskudd til mindre etableringsprosjekter samt mindre utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter.

1. Det kan gis støtte til a) enkeltbedrifter og til b) tiltaksarbeid

Det kan maksimalt ytes 50% tilskudd.

Bedriftsutviklingsprosjekter for bedrifter som krever lokal innsikt og har lokalt/regionalt marked behandles av regionalt næringsfond.

Bedriftsutviklingsprosjekter for potensielle vekstetablerere og for bedrifter som har nasjonalt/internasjonalt marked skal rette søknad til Innovasjon Norge.

Utviklingsprosjekter med kostnadsramme under kr 150.000 behandles av regionalt næringsfond. Utviklingsprosjekter med kostnadsramme over kr 150.000 sendes Innovasjon Norge eller Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

2. Forprosjekter, herunder planlegging, markedskartlegging, produktutvikling,

kompetanseheving, forretningsplanutvikling, prioriteres.

3. Prosjekter som inneholder innslag av nyskaping (produkt, marked, konsept) innenfor de foreslåtte satsingsområdene i den felles næringsplanen prioriteres.

4. Prosjekter som fremmer næringsmessig samarbeid i de to kommunene eller har

betydning for begge kommune prioriteres.

5. Det ytes ikke tilskudd til prosjekter som vurderes å være i konkurranse med allerede

etablert virksomhet i Levanger/Verdals-regionen (konkurransevridning).

6. Fysiske investeringer bør utgjøre en svært liten andel av utviklingskostnadene.

7. Det ytes kun tilskudd. Lån og eventuelt garantier ytes ikke.

Nærmere om søknaden

Alle søknader om støtte fra regionalt næringsfond skal sendes til Levanger eller Verdal kommune på epost inklusive vedlegg.

Søknaden skal inneholde:

 • Hva det søkes støtte til og hvem som juridisk er søker (bedrift (må oppgi
 • organisasjonsnummer) eller enkeltperson)
 • Søkers bakgrunn/kompetanse
 • Beskriv forretningsideen, produkt og marked
 • Beskrivelse/utdyping av utviklingsprosjektet det søkes om støtte til
 • Kostnadsoverslag for utviklingsprosjektet. Egne timer kan godkjennes som en del av kostnadsoverslaget innenfor en akseptabel timepris(maks på 1 promille av årslønn)
 • Finansieringsplan for utviklingsprosjektet
 • Budsjett for det 1. hele driftsår etter at utviklingsprosjektet er gjennomført
 • Eventuelt regnskap for siste regnskapsår (for eksisterende bedrifter)
 • Opplys gjerne om aktuelt kontonummer

Årlige søknadsfrister er 1. mars, 15. mai og 1. oktober

 

------------------------- 

Søknader sendes: Innherred samkommune (postmottak@innherred-samkommune.no).

For saker i Levanger kommune er næringssjefen kontaktperson, mens det er Knut Baglo i Proneo as som er kontaktperson i Verdal. Disse kan også være behjelpelig med kvalitetssikring av søknader.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune