Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

08.06.2012

Samkommunestyret 26.04.12

sakliste PDF

<< | møteplan >>

Brukerveiledninger for nettbrett


Møtested:
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Tid: kl. 10:00  -  oppmøte

 

Sakliste | som PDF   -  som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll | som PDF   -  som EPUB

Åpning, opprop og merknader

video

Saksnr

Innhold

     

PS 5/12

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 10.02.12.

10.02.12

vedtak

video

PS 6/12

Referater

utredning

vedtak

video

PS 7/12

Kontrollutvalgets årsrapport 2011

utredning

vedtak

video

PS 8/12

Ulovlighetsoppfølging - Politisk forankring

utredning

vedtak

video

PS 9/12

Regionalt næringsfond - retningslinjer

utredning

vedtak

video

PS 10/12

Nasjonal transportplan 2014- 2023, høring

utredning

vedtak

video

PS 11/12

Klagebehandling vedrørende negativt jordlovsvedtak - søknad fra Erle og Lars Waade om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/94/2 Auringan

utredning

vedtak

video

PS 12/12

Klagebehandling av negativt jordlovsvedtak vedrørende søknad fra Arne Laurits Jessen om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre

utredning

vedtak

video

PS 13/12

Regnskap og årsberetning 2011 Innherred Samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 14+4 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf - 26.04.12
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf - 20.04.12
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h - 20.04.12
Nina Bakken Bye Levanger H -h x  
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x   
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Linn Beate Tromsdal Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - 20.04.12
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap vara 2 x Arild Børseth
Edvard Øfsti Levanger Ap vara 4 x Anne Grete Krogstad
Kim Heggelund Levanger H vara 4 x Einar Theodor Bangstad
Signar Musum Verdal Frp vara 3 x Johannes Rosvold

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Rådmann Verdal

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Ove Haugrud

web-ansvarlig

Arnstein Kjeldsen

enhetsleder økonomi

Rigmor Strand Bakkan

økonomi

Terje Wist

ass. revisjonsdirektør

 

Orienteringer:

 

 

PS 5/12 Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 10.02.12.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 10. februar 2012 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 10. februar 2012 godkjennes.

 

 

PS 6/12 Referater

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

PS 7/12 Kontrollutvalgets årsrapport 2011

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.

 

 

PS 8/12 Ulovlighetsoppfølging - Politisk forankring

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Samkommunen iverksetter ulovlighetsoppfølging i samsvar med plan- og bygningslovens regler i kapittel 32.

2.    Forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal rettes. Dette gjelder både eksisterende og fremtidige forhold.

3.    Ved brudd på plan- og bygningsloven skal samkommunen gjennomføre ulovlighetsoppfølging, samt eventuelt varsling og anmeldelse til politiet og Økokrim.

 

 

PS 9/12 Regionalt næringsfond - retningslinjer

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Retningslinjer for regionalt næringsfond Levanger og Verdal kommuner vedtas som foreslått.

 

 

PS 10/12 Nasjonal transportplan 2014- 2023, høring

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1.    Som innstillingens punkt 1

2.    Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:

·         E6 må bygges utenom Åsen sentrum

·         Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga

·         Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger

·         Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav

·         Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy

3.    Som innstillingen punkt 2

4.    Som innstillingen punkt 3

5.    Som innstillingen punkt 5

6.    Som innstillingen punkt 6

Edvard Øfsti (DNA) fremmet følgende endringsforslag – punkt 5 i innstillingen:

Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende endringsforslag –

punkt 1, 2. setning endres til:

Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 oppgraderes der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og Heieraas sitt forslag til vedtak, ble Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

Toldnes endringsforslag, pkt 1, avvist med 17 mot 1 stemme som ble avgitt for Heieraas forslag pkt. 1.

Øfstis endringsforslag, pkt. 5, enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag til vedtak, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunen mener forslag til Nasjonal transportplan på en god måte belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Kommunen vil spesielt peke på:

1.    Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.

2.    Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:

·         E6 må bygges utenom Åsen sentrum

·         Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga

·         Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger

·         Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav

·         Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy

3.    Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.

4.    Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.

5.    Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.

6.    Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.

 

 

PS 11/12 Klagebehandling vedrørende negativt jordlovsvedtak - søknad fra Erle og Lars Waade om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/94/2 Auringan

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Klageren gis medhold.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak vedtatt med 17 mot 1 stemme som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Klageren gis medhold.

 

 

PS 12/12 Klagebehandling av negativt jordlovsvedtak vedrørende søknad fra Arne Laurits Jessen om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Klageren gis medhold.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak vedtatt med 17 mot 1 stemme som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Klageren gis medhold.

 

 

PS 13/12 Regnskap og årsberetning 2011 Innherred Samkommune

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.04.2012 - video

Orientering i møte:

Administrasjonssjef Ola Stene - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt 3:

Administrasjonssjefen bes bringe i orden de forhold kontrollutvalg og revisjon påpeker.

Avstemning:

Iversens tilleggsforslag, nytt pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra morkommunene på 75,2 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens årsberetning for 2011 tas til orientering.
 

Administrasjonssjefen bes bringe i orden de forhold kontrollutvalg og revisjon påpeker.

   -  ^

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune