Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 06.12.12

sak 46/12

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Selvkostanalyse for Enhet for plan, byggesak, oppmåling, miljø

 

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Øivind Holand
oivind.holand@innherred-samkommune.no
74048512

Arkivref:
2012/8517 - /200

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.12.2012

46/12

 

       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Selvkostanalyse for Enhet for plan, byggesak, oppmåling, miljø tas til etterretning

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Samkommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte 13.9.2012 i sak 29/12:
“Samkommunestyret viser til det igangsatte arbeidet med etterkalkyler av gebyrsatsene for byggesaksbehandling. Det orienteres om dette arbeidet på neste samkommunestyremøte 1. november 2012. Sak 29/12 utsettes til samkommunestyret har behandlet ovenstående.”

Budsjett 2013 inkl. gebyrregulativ for bl.a. Enhet plan, byggesak, oppmåling, miljø ble vedtatt i samkommunestyremøte 1.11.2012 sak 38/12. Enhetsleder for økonomi redegjorde også omkring arbeidet med selvkostanalyse for PBOM. Pga. mangelfull tilbakemelding fra bidragsytende enheter ble det ikke lagt fram sak.

PBOM utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra plan- og bygningsloven, forurensningsloven og lover som regulerer oppmålingstjenesten. Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter og dekker størstedelen av enhetens direktekostnader. Med bakgrunn i at den gebyrbelagte produksjonen i stor grad er markedsstyrt blir budsjett/regnskap vanskelig forutsigbart.

Ved siste årsskifte ble enhetens regnskaps-/budsjettpraksis endret etter beskjed fra revisjonen.

Overskuddet på 1,1 mill. kr ved årets slutt ble plassert i fond. PBOM’s kostnader med kartarbeid, overordnet planer og arbeid iflg. forurensningsloven (eks. utslippssaker) skal ikke dekkes over gebyrinntaktene, men godtgjøres gjennom rammetilskuddet fra morkommunene. PBOM har estimert dette arbeidet til å være 4,7 årsverk. Resten/hoveddelen av tjenestene ved enheten skal styres ut fra et gebyrbelagt 0-regnskap i et 5-årsperspektiv. Inn i dette regnskapet skal tjenester fra bidragsytende enheter til PBOM også inngå. I den sammenheng har samkommunestyret bedt om en selvkostanalyse for enheten. Selvkostanalysen skal settes opp med utgangspunkt i de gebyrbelagte tjenestene. Dvs. at de tjenestene på 4,7 årsv. som ikke gir gebyrinntekt ikke inngår i selvkostanalysen.

De bidragsytende enheter er: Servicekontoret, Dokumentsenteret, It, Økonomi, Org.enhet, Utviklingsstab.

Videre skal kostnader som husleie, strøm, renhold, leasingbilhold, telefon, annet kontorhold, annonser, bedriftshelsetjeneste, kantine legges inn i selvkostanalysen. Postene som enhetene har oppgitt justeres skjønnsmessig eller matematisk etter hvilken betydning tjenestene har for de ikke gebyr belagte tjenestene.

Enheten er a jour med fakturering. Oppsettet nedenfor er oppsatt med bakgrunn i regnskap for 11 måneder og justert med erfaringstall for desember.

Overslag 2012
Inntekter                                                                        kr. -12.850.000
Utgifter                                                                           «  +10.700.000
Sum                                                                               kr. -  2,150.000
Indirekte kostnader

 • Servicekontoret: 

Arbeid                                            kr. +  740.000
Leasingbil                                        «        50.000       
Porto                                              «        97.000

 • Dokumentsenteret:

Arbeid                                           «      690.000
Annonser                                       «        25.000                            
Kontorrekvisita, kopipapir mm         «        33.000

 • IKT inkl. telefon                         «      540.000
 • Økonomi                                   «      290.000
 • Organisasjon                             «        45.000
 • Utviklingsstab inkl. kommuneadv.  «      15.000
 • Teknisk Drift

husleie, strøm, renhold                «      360.000

 • Del av kantinedrift                      «        25.000
 • Bedriftshelsetjeneste                   «         5.000                                                                            SUM                                                            kr.  2.915.000

                     Kalkulert resultat                             kr.  + 765.000

Ved å bygge inn alle indirekte kostnader vil en måtte bruke kr. 765.000 av fondet. Restfondet blir da på kr. 335.000
Vurdering:
Når en ser bare på den gebyrbelagte delen av virksomheten ved PBOM blir det to ulike vurderinger:

 • Etter tidligere praksis ble de indirekte kostnadene fra bidragsytende enheter ikke medregnet. Den gebyrbelagte delen av enheten vil da anslagsvis gå med et overskudd på kr 2.150.000. Aktivitet uten gebyrinntekter ved PBOM er da ikke tatt med i oversikten (slik det var vanlig tidligere).
 • Ved å bygge inn de indirekte kostnadene vil denne delen av aktiviteten totalt gå med et anslagsvis underskudd på kr 765.000. Ved en slik betraktning vil en måtte bruke kr. 765.000 av fondet på kr. 1.100.000.

Konklusjon: Gebyrnivået i forholdet til de totale kostnadene ved den gebyrbelagte delen av PBOM’s virksomhet er godt innenfor rammene.

PBOM’s aktivitet og regnskap styres av markedssituasjonen. I flg. gebyrreglementet gir store prosjekter størst inntekt pr arbeidstidsenhet. Året har hatt uventet mange og store prosjekter. Året har også hatt flere store reguleringsplaner som resulterer i god inntjening for byggesak i 2013. Gebyrene er derfor for 2013 justert med + 2% mot + 4,5 % året før.

 

<<forrige sak | vedtakneste sak>>| ^

Gå til hovedside Innherred samkommune