Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 11.04.13

sak 7/13

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Møteplan 2. halvår 2013 - Samkommunestyret

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Rita-Mari Keiserås

Arkivref:
2013/571

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.12.2013

42/12

 

Samkommunestyret 11.04.2013 7/13  
       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Møteplan for samkommunestyret for 2. halvår 2013:

Torsdag 3. oktober

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 21. november

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 5. desember

Kl. 10.00, Levanger

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Møteplan for samkommunestyrets møter 1. halvår 2013 ble vedtatt av samkommunestyremøtet i møte 6. desember 2012, sak 42/12. Administrasjonssjefen legger nå fram forslag til møtedatoer for 2. halvår 2013.

Møtedatoene for oktober og november er forsøkt tilpasset saker angående økonomirapportering. 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.12.2012

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteplan for samkommunestyret for 2. halvår 2013:

Torsdag 7. februar

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 11. april

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 13. juni

Kl. 10.00, Verdal

Administrasjonen bes komme med nytt forslag til møteplan for 2. halvår 2013.

Avstemning:
Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Møteplan for samkommunestyret for 2. halvår 2013:

Torsdag 7. februar

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 11. april

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 13. juni

Kl. 10.00, Verdal

Administrasjonen bes komme med nytt forslag til møteplan for 2. halvår 2013.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Møteplan for samkommunestyret for 2013:

Torsdag 14. februar

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 11. april

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 13. juni

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 3. oktober

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 7. november

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 5. desember

 Kl. 10.00, Levanger

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for samkommunestyret 2013 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Vurdering:
Det vil for 2013, som tidligere år, bli lagt opp til felles dialogseminar med Verdal kommune og Levanger kommune. Forslag til opplegg for dette vil bli utarbeidet av administrasjonen.
Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune