Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 03.10.13

sak 23/13

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

Behandling av klage på jordlovsbehandling - Brit Anita Haugan søker om fradeling av boligtomt - eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Arvid Tverdal

Arkivref:
2013/1761 - /1719/3/1

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret 03.10.2013 23/13  
       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune opprettholdes landbrukssjefens avslag, i delegert sak 34/13, på søknad fra Brit Anita Haugan om fradeling av en parsell på ca. 1,0 dekar av eiendommen Gjemble nordre vestre gnr. 3, bnr. 1 i Levanger. Klage fra søker, mottatt 18.6.2013, tas derfor ikke til følge. Vedtaket begrunnes med vern av kulturlandskap, og fradeling er i strid med gjeldende planbestemmelser. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig avgjørelse etter jordloven.

Vedlegg:

1

Kart 1:5000 og 1:1000 PDF

2

Klage på vedtak om deling av eiendommen 1719/3/1 PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad fra Brita Anita Haugan om deling av eiendommen Gjemble nordre vestre, gnr. 3, bnr. 1 i Levanger kommune.

Saksopplysninger:

Det vises i utgangspunktet til saksopplysninger ved første gangs behandling, se nedenfor. Saken ble da behandlet som delegert sak av landbrukssjefen, sak nr. 34/13, med negativt vedtak.

Innen klagefristens utløp er det mottatt klage på dette vedtaket, og følgende momenter anføres:

  • det hevdes at tomta, som ligger i et aktivt jordbrukslandskap, vil forskjønne området
  • tomta er tiltenkt søkers eldste datter og hennes samboer. De skal på ta over og drive småbruket
  • i og med at arealet er klassifisert som lite produktivt, og har liten betydning for avkastningen på bruket, mener klager at det er liten grunn til å avslå søknaden om deling.

Vurdering:

Det vises i utgangspunktet til den vurdering som er gjort ved første gangs behandling.

Til første punkt i klagen er å bemerke at selv om en kan synes at området forskjønnes med en bolig, er dette i seg selv ikke noe argument for å tillate fradeling. Det er full anledning til å stelle dette området slik at det ikke framstår som «gjenvokst og består hovedsakelig av berg og kratt». En vil gjenta Landbruks- og matdepartementet sin vektlegging i brev av 21.6.2006, der det presiseres at det er overordna planer som skal regulere spredt boligbygging, og ikke en tilfeldig plassering i kulturlandskapet uten noen plan for området.

Det forhold at datter med samboer skal ta over bruket, er ikke noe argument, jfr. skriv fra Landbruks- og matdepartementet 21.12.2006, der det bl.a. står at - det er en uheldig utvikling når det gjelder bygging og fradeling av kårboliger. Samtykke til å oppføre kårbolig bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen.

Som tredje punkt anføres at arealet har liten produksjonsverdi. Men dette forhold i seg selv er ikke nok til at en fradeling skal tillates. Det som er et tungtveiende moment i denne saken er planstatus og gjeldende planbestemmelser. Som nevnt ved først gangs behandling omfattes eiendommen av reguleringsplan «Gjemble nordre del», og reguleringsformålet er landbruksområde.

Ut fra vurdering av klagens innhold og tidligere vurdering, ser en ikke at det er framkommet forhold som tilsier at vedtak ved første gangs behandling skal endres, følgelig blir ikke klagen å ta til følge.

FØRSTE GANGS BEHANDLING:

Landbrukssjefen vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Brit Anita Haugan avslag på søknaden om fradeling av en parsell på ca. 1,0 dekar av eiendommen Gjemble nordre vestre gnr. 3, bnr. 1 i Levanger. Vedtaket begrunnes med vern av kulturlandskap, og fradeling er i strid med gjeldende planbestemmelser. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker etter mottagelsen av vedtaket, se vedlagt informasjonsskriv.

Vedlegg:

1. Kart i målestokk 1:5000 og 1:1000

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Oversendt fra Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten: Søknad fra Brit Anita Haugan om deling av Gjemble nordre vestre, gnr. 3, bnr. 1 i Levanger kommune.

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et ubebygd areal på 1,0 dekar fra eiendommen Gjemble nordre vestre, gnr. 3, bnr. 1, beliggende på Levangernesset i Levanger kommune. Eiendommen inngår i reguleringsplan «Gjemble nedre del» fra 1973, og eiendommen er regulert tillandbruksformål. I henhold til opplysninger i kart fra skogoglanddskap.no har eiendommen Gjemble nordre vestre følgende arealressurser: 57,7 dekar fulldyrka jord, 6,5 dekar produktiv skog og 10,9 dekar anna areal. Dyrkajorda på eiendommen er bortleid.

Tomta som søkes fradelt ligger på nordsida av gårdsvegen, ca. 70 øst for tunet på eiendommen. Området er udyrka, og beskrives i søknaden som område med berg, stein og kratt. Det opplyses at det ikke er mulig å drive jordbruk på tomta. I kart fra skogoglandskap.no er tomtearealet klassifisert som jorddekt fastmark/annet markslag.

Vurdering:

I henhold til jordlovens § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. En kan ikke se at det er samfunnsinteresser som tilsier delingssamtykke i dette tilfellet. Arealet er i henhold til klassifisering å oppfatte som lite produktivt, så i forhold til forventa avkastning på dette området, isolert sett, vil ikke en fradeling ha noen vesentlig betydning.

Det skal videre tas hensyn til kulturlandskapet og om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det er i flere skriv fra overordna myndigheter påpekt at kommunene må være mer restriktive med å gi tillatelse til en bit-for-bit- nedbygging av jordbrukslandskapet, jfr. brev fra LD av 21.2.2006. Den tomta det her er snakk om vil bli liggende midt i et aktivt jordbrukslandskap, som for øvrig er omkranset av boligfelt. Det ubebygde arealet som er igjen her bør få bestå som et ubebygd område.

Når det gjelder forholdet til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven ligger eiendommen som nevnt innenfor område regulert til landbruksformål, og her skal det i utgangspunktet ikke tillates annen bygging enn det som har tilknytning til stedbunden næring, i dette tilfellet vil det si landbruk. Riktig nok finnes det unntaksbestemmelser, men det understrekes i flere rundskriv o.l. fra Landbruksdepartementet at dette skal håndheves strengt. Landbrukssjefen mener at dersom det skal skje mere boligbygging i dette området, må det bli i henhold bestemmelser i evt. nye reguleringsplaner for området.

Det er i nytt regelverk fra 1.7.2013 åpnet for en mer liberal praksis, men da i områder med befolkningsnedgang eller områder det bor få fra før. Hensikten med å liberaliser regelverket er å bidra til livskraftige lokalsamfunn. Selv om en kommune trenger nye boligtomter i et pressområde, vil det ikke være grunnlag for å bruke reglen. Kommunen anbefales i rundskriv M-1/2013 å definere hvor bosettingshensynet gjør seg gjeldene og da helst i en plansammenheng. Formuleringen i jordloven gjør at kommunen må vis at fradelingen, vil kunne føre til positive endringer i forhold til hensynet til bosetting.   

Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad disse skal vektlegges ved en avgjørelse. Etter en samlet vurdering er landbrukssjefen kommet til at søknaden ikke kan imøtekommes.

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saka delegert til kommunen.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune