Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 03.10.13

sak 24/13

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Innspill til Sør-Trøndelag Fylkeskommune ang. tiltak for prioriterte vannforekomster i Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Mariann Hovin

Arkivref:
2012/5206

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret 03.10.2013 24/13  
       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred Samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune prioriterer følgende tiltak i arbeidet med vannrammedirektivet for planperioden 2014-2020:

  1. Implementere vanndirektivsarbeid i ordinær drift, herunder kommunedelplaner, økonomi og investeringsplaner.
  2. Fokus på redusert landbruksforurensning i vassdrag med risikoklassifisering med moderat eller dårligere tilstand
  3. Fokus på avkloakkering i Levanger og Verdal kommune
  4. Fokus på opprydding av villfyllinger med avrenning

Vedlegg:

1

Oppsummering av vannkvaliteten i Innherred samkommune på 12.08.2013 PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tiltaksanalyse

Saksopplysninger:

Vannforskriften er en overordnet forskrift som samler og koordinerer vannforvaltning hjemlet i forurensningsloven, Vannressursloven og Plan og bygningsloven. Vannforskriften trådde i kraft 1.1.2007 og implementer EU’s vanndirektiv i Norge. Forskriften krever at alle vassdrag, herunder elver, bekker, innsjøer og kystvann, skal minst «god økologisk og kjemisk tilstand» innen 2021, mens alt grunnvann skal ha «god kjemisk og kvantitativ tilstand». Miljømålene settes på bakgrunn av et nasjonalt klassifiseringssystem der parameter og grenseverdier er gitt for ulike typer vannforekomster.

For å nå dette målet skal det i følge vannforskriften utarbeides en vannforvaltningsplan (2015-2021) med tilhørende tiltaksprogram. Tiltaksprogrammet skal revideres hvert 6. år. Vi er nå inne i 2, planperiode. I 1. planperiode deltok kun et utvalg av pilotområder. Innherred samkommune (ISK), Verdal og Levanger kommune deltok ikke.

Forvaltningsplan med tiltak skal fremmes for Fylkestinget som en regionalplan etter plan og bygningsloven i løpet av 2015. ISK, Verdal og Levanger kommuner tilhører vannregion Trøndelag og og vannområde Inn-Trøndelag. Det vises til i denne sammenhengen til plan og bygningsloven §3.2 som avklarer kommunens rett og plikt til å delta i planarbeidet og samordne oppgaveløsningen i kommunen gjennom forvaltning av arealer og naturressurser i kommunen. Herunder også plikt til å svare og være en aktiv deltaker etter anmodning fra planmyndigheten. Planprogrammet for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Trøndelag ble vedtatt i begge fylkeskommunen høsten 2011. «Vesentlige vannforvaltningspørsmål for Vannregion Trøndelag» ble ferdigstilt i juli 2013 av vannregionmyndigheten (VMR, dvs Sør-Trøndelag Fylkeskommune) i samråd med Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag. «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Trøndelag» er en sammenstilling av den karakterisering og klassifisering som er gjort.

Organisering av arbeidet - regionalt

Innherred samkommune, Levanger og Verdal kommune er medlemmer av Inn-Trøndelag Vannområde, sammen med Steinkjer, Frosta, Inderøy, Snåsa, Verran og Leksvik. Inn-Trøndelag vannområde er igjen medlem av Vannregion Trøndelag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har vannfaglig ansvar i Inn-Trøndelag vannområde og fastsetter i samråd med kommunene tilstand, påvirkningstype og risikobilde for vannforekomstene. De har tatt utgangspunkt i en grovklassifisering fra 2005. Karakteriseringen som i hovedsak ble gjennomført av innleide konsulenter er betalt av datidens Statens Forurensingstilsyn. Fylkesmannen har miljøklassifisert vannforekomstene, med noe innspill fra kommunen og sektormyndigheter. Enhet landbruk og naturforvaltning har jobbet en del med identifikasjon av påvirkninger og påvirkningsgrad. Fylkesmannen har i samarbeid med kommunen gjennomført en fullkarakterisering av vannforekomstene. Det betyr at man har fastslått hva slags vannforekomst mann har (type), fastsatt vannforekomstens tilstand, hva slags påvirkning vannforekomsten er utsatt for og fastsatt et risikobilde. Opplysningen finnes tilgjengelige på http://www.vann-nett.no/saksbehandler/.  Ut fra disse opplysningene er det opp til kommunene og fastsette et handlingsprogram for å oppnå bedret kvalitet i de ulike vassdragene med de virkemidlene kommunen har til rådighet.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har vannregionmyndighet (VMR) for vannregion Trøndelag og har som hovedansvar for prosessene i henhold til vannforskriften, bl.a. å utarbeide planprogram, miljømål, tiltaksprogram, utkast til forvaltningsplan, samt tilrettelegge for medvirkning, og skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgaver som følge av denne jrf § 21. Dette skjer i nært samarbeid med Vannregionutvalget (VRU) med representanter fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, berørte sektormyndigheter, Norges Vassdrag og energiverk, Mattilsynet, Statens vegvesen, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Jernbaneverket og Reindriftsforvaltningen og kommunen ved planlegging av prosessen og utarbeidelse av planen.

Organisering av arbeidet i ISK, Levanger og Verdal kommune

Administrasjonen ved enhet landbruk og naturforvaltning har deltatt på møtene i VRU og i VMR. Videre er enhetsledere kommunalteknikk og enhetsleder Plan, byggesak, oppmåling og miljø med saksbehandlere inkludert i en gruppe som sammen har gått igjennom utfordringen i vann, og vil komme frem til tiltak. Kommunene er ikke bevilget ekstra midler til å gjennomføre vanndirektivet, slik at hver etat i kommunen må vurdere hvordan de skal implementere arbeidet i sin virksomhet. Hver enhet er utfordret på en plan for sitt fagområde. ISK har ansvaret for Forurensingsloven og utøvelse av den, mens Levanger og Verdal kommune har ansvaret for avløp og avkloakkering.

Vurdering:

Det følger svært få midler fra Staten til å drive vanndirektivet og det blir derfor viktig for kommunen som sektormyndighet å benytte sitt handlingsrom til å oppnå god økologisk vannkvaliteten i sine vassdrag.  Og det har pågått en sammenstilling av vannkvalitet over tid, og man velger å bruke opplysninger fra www.vann.net.no i dette arbeidet. I arbeidet med å oppnå god økologisk kvalitet i vassdragene i kommune kan man benytte seg av lovverk delegert til kommunen, investeringsplaner for vann og avløp, kontroller av private avløpsanlegg osv. En del av vassdragene har påvirkning som kommunen ikke er myndighet på, som for eksempel reguleringer av ulike slag. Slike påvirkninger må rette myndighet ta opp med tiltakshaver. 

I begge kommunene ligger drikkevannskildene slik til at tilløpsbekker og selve kilden er eksponert for risiko for forurensning av ulike kilder. Mattilsynet fører jevnlig tilsyn med kommunen, slik at drikkevannet er sikkert. Det er utført bekkeundersøkelser i tilknytning til drikkevannskilden i Levanger og Verdal. Og det er igangsatt tiltak i flere bekker. 

Verdalselva er en lakseførende elv. Det er etablert et prosjekt som skal bedre kvaliteten på sidegreinen i elva slik ta det blir bedre forhold for sjøørretyngel. I prosjeket deltar Innherred samkommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sammen med grunneierlag og Verdal jeger og fisk. Prosjektet kom i gang etter utslippene fra fra Ecopro/IR til tiltak i sjørettbekkene som kompensasjon for utslippene i Skjørdalsbekken i 2011 og 2010.

I Hotranvassdraget er det igangsatt et prosjekt som har til hensikt å redusere forurensningen fra både landbruk og private. Dette prosjektet er i etableringsfasen og har til hensikt å redusere flateavrenning fra dyrkamark, samt kartlegge annen forurensing i området. Prosjekter er et pilotprosjekt i vannforvaltning i Nord-Trøndelag. Prosjektet involver landbruksnæringen i området, videre deltar ISK, og Levanger kommune sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Verdal kommune har i sine planer satt av midler til avkloakkering i Leksdal, i området rundt drikkevannskilden, og jobber aktivt for å få nye abonnenter tilknyttet.

Levanger kommune har satt av midler avkloakkering og vil følge sin investeringsplan på avløpssiden. Opprydding av villfyllinger/ulovlige søppelfyllinger vil prioriteres ved vassdrag som har dårlig miljøtilstand og er satt i risikoklasse.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune