Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 03.10.13

sak 26/13

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Berit Hakkebo

Arkivref:
2013/6478

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret 03.10.2013 26/13  
       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 vedtar samkommunestyret å legge forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013», ut til offentlig høring i 6 uker.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I kommunenes Planstrategi, sist behandlet i Levanger og Verdal som henholdsvis ksak 28/13 og ksak 58/13, er det vedtatt hvilke planer som skal revideres eller utarbeides framover.

I 2014 gjelder dette blant annet:

Felles planer for kommunene:

  • Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i kommunestyrene i Levanger i sak 90/08 og Verdal i sak 140/08
  • Revidering av Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, vedtatt i kommunestyrene i Levanger i sak 16/09 og Verdal i sak 16/09


Planer for Levanger kommune:


Planer for Verdal kommune:

  • Revidering av Kommunedelplan Kultur, vedtatt i kommunestyrets sak 59/08
  • Utarbeidelse av Kommunedelplan Oppvekst
  • Utarbeidelse av Kommunedelplan Helse, velferd, pleie og omsorg

----- 

I henhold til Plan og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 kreves det før oppstart av arbeid med kommuneplanen eller av kommunedelplaner, et planprogram.

Planprogrammet er «en plan for planprosessen», hvor det skal gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt til grupper som antas å bli spesielt berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram skal i hht plan- og bygningslovens § 11-13 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Kommunenes plan- og styringssystem ble vedtatt i Levanger og Verdal i henholdsvis kommunestyresak 89/08 og 139/08, og revidert i samkommunestyrets sak 18/12.

I henhold til plan- og styringssystemet skal kommunene ha et helhetlig og fleksibelt planverk.

Et helhetlig planverk ivaretas ved at den enkelte kommunedelplanen følger opp strategiske føringer i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig må kommunedelplanene koordineres på tvers.

Et fleksibelt planverk betyr at planverket raskt må kunne endres ved behov. Dette er det i plan- og styringssystemet tatt høyde for, ved at det årlig skal vurderes endringsbehov i alle plannivå.

Gjennom prosessene med kommunedelplanene kan det bli avdekket eventuelle revideringsbehov for mål og vegvalg i samfunnsdelen. For å sikre effektive planprosesser, legges det derfor opp til at revidering av Kommuneplanens samfunnsdel skjer i forlengelsen av prosessene med kommunedelplanene.

Som følge av dette er det utarbeidet et forslag til felles planprogram og koordinerte planprosesser for alle de ovennevnte planene.

Etter 6 ukers høring vil planprogrammet få endelig politisk behandling i Verdal kommunestyre 16. desember og Levanger kommunestyre 18. desember 2013.

Som en del av planprogrammet skal opplegget for medvirkning beskrives.

I et plan- og styringssystem hvor kommunale planer kan endres hvert år på alle nivå, må det etableres andre opplegg for medvirkning enn de som tidligere har vært brukt.

Nye løsninger må gi kontinuerlig innblikk i det som skjer, mulighet for å medvirke og samtidig være håndterbare.

Som følge av dette vil det høsten 2013 bli opprettet en permanent «medvirkningsportal» på kommunenes internettsider med oversikt over planlagte planprosesser, opplegg for medvirkning og sentrale medvirkningskanaler.

Det vil også bli utarbeidet en medvirknings- og kommunikasjonsstrategi for planprosessene. Erfaringer fra «medvirkningsportalen» og medvirknings- og kommunikasjonsstrategien skal i neste omgang legges til grunn for kvalitetssikring av kommunenes permanente opplegg for medvirkning.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune