Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 03.10.13

 

<< | møteplan | >> 

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Levanger kommune

Dato:

03.10.2013

Tid:

10:00 - 10:50

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste

Saksnr

Innhold

     
 
Åpning, opprop og merknader
   

PS 21/13

Godkjenning av møteprotokoll

vedtak

PS 22/13

Referater

vedtak

PS 23/13

Behandling av klage på jordlovsbehandling - Brit Anita Haugan søker om fradeling av boligtomt - eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre

vedtak

PS 24/13

Implementering av vannrammedirektivet i ISK, Levanger kommune og Verdal kommune

vedtak

PS 25/13

Justeringer i Planstrategien - Planbehov

vedtak

PS 26/13

Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

vedtak

PS 27/13

Regnskapsrapport 2. tertial 2013 - Innherred samkommune

vedtak


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 13+4 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x varaordfører
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf - forfall
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h x  
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Gunnar Morten Løvås Levanger Sv -v, sv - forfall
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x  
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv - forfall
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - forfall
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h - forfall
Edvard Øfsti Levanger Ap varamedlem 4 x Jann Karlsen
Ingen vara Levanger - -v, sv - Gunnar Morten Løvås
Brita Kleven Thorsvik Verdal V varamedlem 2 x Johannes Rosvold
Anne Kolstad Verdal Sv varamedlem 1 x Marit Voll
Silje Sjøvold Verdal H varamedlem 2 x Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

Administrasjonssjef

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Arnstein Kjeldsen

Enhetsleder økonomi

Trond Rian

Enhet Landbruk/naturforvaltning

Orienteringer:
Nye regler for snøscoterkjøring v/Trond Rian fra enhet Landbruk/naturforvaltning - presentasjon PDF - video

 

PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 13.0613 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 13.0613 godkjennes.
  -  ^

 

 

PS 22/13 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  -  ^

 

 

PS 23/13 Behandling av klage på jordlovsbehandling - Brit Anita Haugan søker om fradeling av boligtomt - eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Klagen tas til følge med følgende begrunnelse:

Det omsøkte arealet berører ikke dyrket mark og eksisterende veg skal benyttes.

Fradelingen er ikke til hinder for drift av det tilgrensende landbruksarealet.

Det er også et viktig moment at det omsøkte arealet er omgitt av eksisterende boligfelt.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak ble vedtatt med 16 mot 1 stemme som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Klagen tas til følge med følgende begrunnelse:

Det omsøkte arealet berører ikke dyrket mark og eksisterende veg skal benyttes.

Fradelingen er ikke til hinder for drift av det tilgrensende landbruksarealet.

Det er også et viktig moment at det omsøkte arealet er omgitt av eksisterende boligfelt.
  -  ^

 

 

PS 24/13 Implementering av vannrammedirektivet i ISK, Levanger kommune og Verdal kommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred Samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune prioriterer følgende tiltak i arbeidet med vannrammedirektivet for planperioden 2014-2020:

  1. Implementere vanndirektivsarbeid i ordinær drift, herunder kommunedelplaner, økonomi og investeringsplaner.
  2. Fokus på redusert landbruksforurensning i vassdrag med risikoklassifisering med moderat eller dårligere tilstand
  3. Fokus på avkloakkering i Levanger og Verdal kommune
  4. Fokus på opprydding av villfyllinger med avrenning
      -  ^

 

 

PS 25/13 Justeringer i Planstrategien - Planbehov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Planstrategiens del 1 punkt 3.1, som omhandler «Kommunedelplaner areal» endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.
  -  ^

 

 

 

PS 26/13 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 vedtar samkommunestyret å legge forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013», ut til offentlig høring i 6 uker.
  -  ^

 

 

 

PS 27/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.13 til etterretning.

Samkommunestyret anmoder kommunestyrene i de deltakende kommunene om samlet å øke overføringene med til sammen kr. 1.310.000,- til Innherred samkommune til dekning av diverse felleskostnader.

  -  ^

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune