Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 20.11.13

sak 30/13

<<forrige sak | vedtakneste sak>>


 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 - Innherred samkommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Rigmor Strand Bakkan

 

 

Arkivref:

 2013/7836 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

20.11.2013

30/13

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2014 og Økonomiplan for 2014-2017 for Innherred samkommune
  2. De deltakende kommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2014:
    1. Verdal kommune kr. 35.024.549,-
    2. Levanger kommune kr. 48.178.963,-
  3. Nye betalings- og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i vedlegg til budsjettdokumentet.
  4. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med vedlegg.

Vedlegg:

1

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 - Innherred samkommune PDF

2

Økonomireglement 2014 Innherred samkommune PDF

3

Avgifter og gebyrer 2014 Innherred samkommune PDF

4

Kontrollutvalget ISK, sak 16/13 - Forslag til driftsbudsjett 2014 PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2014, en økonomiplan for perioden 2014 - 2017, samt forslag til betalingssatser, gebyr m.v.

Økonomiplanen inngår i plan- og styringssystemet og er kommunens arena for fordeling av økonomiske ressurser. Ressursfordelingen skjer i samsvar med langsiktige føringer i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel og ut fra vurderinger av hvilke tiltak som samlet sett gir best mulighet for å oppnå ønsket utvikling.

Økonomiplanen er utgangspunkt for å etablere god økonomistyring over en lang tidshorisont så vel som i hverdagsutfordringenes prioriteringer. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas.

I henhold til kommunelovens § 28-2 har samkommunestyret gjennom samarbeidsavtalen vedtatt at administrasjonssjefen innstiller overfor samkommunestyret også når det gjelder økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap. Administrasjonssjefens forslag har ligget ute til offentlig ettersyn siden 6. november. Evt uttalelser legges fram i møtet.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av vedlagte dokument.

 

<<forrige sak | vedtakneste sak>>| ^

Gå til hovedside Innherred samkommune