Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 05.12.13

sak 40/13

<<forrige sak | vedtakneste sak>>


Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - klage på fakturabeløp

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Ingrid Okkenhaug Bævre

Arkivref:

 2007/9745 - /L12

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

05.12.2013

40/13

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Klage fra Åsen Eiendomsutvikling AS datert 06.11.2013 på fakturabeløp i forbindelse med en mindre endring i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Stokkberget, tas ikke til følge. 

Vedlegg:

1

Klage på fakturabeløp, datert 06.11.13 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Gebyr for planbehandling, datert 16.09.13

Reguleringsbestemmelser for Stokkberget, vedtatt 24.04.13

Saksopplysninger:

Reguleringsplan «Stokkberget» ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 12.03.08, sak 11/8.

I brev fra Åsen Eiendomsutvikling AS, datert 12.10.2012, kom det forslag fra utbyggerne av Stokkberget boligfelt i Åsen til endring av reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Stokkberget. Dette på grunn av at NTE Nett AS har planer om å sanere eksisterende 66kV-linje mellom Eidum og Åsen. Denne linjen berører utbygging av Stokkberget.

I bestemmelsene for Stokkberget, vedtatt 12.03.08, ble det, i § 2.5 Rekkefølgebestemmelser, sagt:

«Eksisterende høyspentlinjer må være lagt i kabel før områdene B3, B4, B5, B6 og østre tomt innen område B7 kan tas i bruk til boligformål».

Åsen Eiendomsutvikling AS ønsket § 2.5 Rekkefølgebestemmelser endret til:

«I forhold til eksisterende høgspentlinjer, må utbyggere ha avtaler med NTE om å legge disse i kabel før igangsettingstillatelse kan gis».

Plan- og byggesakssjefen vedtok den 08.01.2013, sak 1013/12, at forslag om endring av reguleringsbestemmelser, datert 12.03.08, rev. 08.01.13, sendes på høring. Saken ble sendt på høring til naboer, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, NVE og Åsen bygdeforum.

Høringsuttalelser ble mottatt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og det var ingen motforestillinger til den mindre endringen i reguleringsbestemmelsene.

Videre ble saken behandlet i Plan- og utviklingskomiteen den 17.04.2013, sak 25/13, og i Levanger kommunestyre 24.04.2013, sak 16/13, der Levanger kommunestyre vedtok den mindre endringen av reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Stokkberget.

Vurdering:

I plan- og bygningsloven står det om endring av reguleringsplan:

§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan

«For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen.

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9».

I Lovkommentarer til plandelen av ny plan- og bygningslov, Miljøverndepartementet mars 2009, står det: 

«Det gjelder de samme reglene for endring og oppheving av reguleringsplan som for utarbeiding av ny plan. Dette er begrunnet med at et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, må være forpliktende, og ikke skal kunne fravikes i hovedtrekkene uten etter ny og tilsvarende prosess».

Endring i reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Stokkberget ble vedtatt fremlagt for høring av plan- og byggesakssjefen i delegert sak, var oppe til andre gangs behandling i plan- og utviklingskomiteen og ble vedtatt av Levanger kommunestyre. 

Det innkreves gebyr i forbindelse med behandling av reguleringsplaner, og Innherred samkommune benyttet gebyrsatsen for «Mindre reguleringsendringer som godkjennes administrativt» i dette tilfellet. I gebyrregulativet for 2012, punkt 4e er denne gebyrsatsen på kr. 18.000,-

Konklusjon

Innherred samkommune mener at mindre endring i Reguleringsplan Stokkberget er behandlet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14, og at et gebyr på kr. 18.000,- dermed er riktig ut fra gebyrregulativet. 

Klagen fra Ole Jørstad i Åsen Eiendomsutvikling AS tas ikke til følge.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune