Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 24.04.14

sak 13/14

<<forrige sak | vedtakneste sak>>


Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - fakturabeløp

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Ingrid Okkenhaug Bævre

ingrid.okkenhaug.bavre@innherred-samkommune.no

74048500

Arkivref:

 2007/9745 - /L12

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

24.04.2014

13/14

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune aksepterer en reduksjon i gebyr, i henhold til kommunens gebyrregulativ punkt 4a), fra kl. 29 150,- til kr. 18 000,-.

Klagen fra Åsen Eiendomsutvikling AS, dat. 06.11.13, på gebyrets størrelse tas ikke til følge. 

Vedlegg:

1

Klage på fakturabeløp, datert 06.11.13 PDF

2

Klage på Innherred samkommunes ileggelse av saksbehandlingsgebyr for endring av reguleringsplan - kommunens vedtak oppheves, datert 17.03.14 PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Gebyr for planbehandling, datert 16.09.13
  • Reguleringsbestemmelser for Stokkberget, vedtatt 24.04.13

Saksopplysninger:

Reguleringsplan «Stokkberget» ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 12.03.08, sak 11/8.

I brev fra Åsen Eiendomsutvikling AS, datert 12.10.2012, kom det forslag fra utbyggerne av Stokkberget boligfelt i Åsen til endring av reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Stokkberget. Dette på grunn av at NTE Nett AS har planer om å sanere eksisterende 66kV-linje mellom Eidum og Åsen. Denne linjen berører utbygging av Stokkberget.

I bestemmelsene for Stokkberget, vedtatt 12.03.08, ble det, i § 2.5 Rekkefølgebestemmelser, sagt:

«Eksisterende høyspentlinjer må være lagt i kabel før områdene B3, B4, B5, B6 og østre tomt innen område B7 kan tas i bruk til boligformål».

Åsen Eiendomsutvikling AS ønsket § 2.5 Rekkefølgebestemmelser endret til:

«I forhold til eksisterende høgspentlinjer, må utbyggere ha avtaler med NTE om å legge disse i kabel før igangsettingstillatelse kan gis».

Plan- og byggesakssjefen vedtok den 08.01.2013, sak 1013/12, at forslag om endring av reguleringsbestemmelser, datert 12.03.08, rev. 08.01.13, sendes på høring. Saken ble sendt på høring til naboer, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, NVE og Åsen bygdeforum.

Høringsuttalelser ble mottatt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og det var ingen motforestillinger til den mindre endringen i reguleringsbestemmelsene.

Videre ble saken behandlet i Plan- og utviklingskomiteen den 17.04.2013, sak 25/13, og i Levanger kommunestyre 24.04.2013, sak 16/13, der Levanger kommunestyre vedtok den mindre endringen av reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Stokkberget.

Det innkreves gebyr i forbindelse med behandling av reguleringsplaner, og Innherred samkommune benyttet gebyrsatsen for «Mindre reguleringsendringer som godkjennes administrativt» i dette tilfellet. I gebyrregulativet for 2012, punkt 4e er denne gebyrsatsen på kr. 18.000,-

Åsen Eiendomsutvikling AS klaget på fakturaen i e-post av 06.11.2013. Klagen ble videre behandlet i Samkommunestyret den 05.12.2013, sak 40/13, hvor klagen ikke ble tatt til følge. Saken ble så oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

I brev, datert 17.03.2014, fatter Fylkesmannen følgende vedtak: Innherred samkommunes ileggelse av gebyr i forbindelse med endring av reguleringsplan Stokkberget, oppheves, og hjemsendes til ny behandling. 

Fylkesmannen mener at kommunen har ilagt gebyr etter feil bestemmelse i regulativet. Videre kan ikke Fylkesmannen se at kommunen har gjort en konkret vurdering av om gebyret er urimelig, og derfor bør reduseres etter gebyrregulativets bestemmelse om reduksjon av urimelig høye gebyr. De stiller også spørsmål ved om kommunen har overholdt veiledningsplikten sin, og bemerker videre at kommunen ikke har hjemmel til å ilegge forsinkelsesrenter.

Vurdering:

Kommunen har i denne saken ilagt gebyr etter kommunens gebyrregulativ punkt 4e). Denne bestemmelsen fastsetter gebyr for mindre reguleringsendringer som godkjennes administrativt. Etter som foreliggende reguleringsendring ble vedtatt av kommunestyret etter først å ha vært sendt på høring og behandlet av planutvalget, så er det riktig, som Fylkesmannen påpeker, at regulativets punkt 4a) burde vært benyttes i dette tilfellet. Denne bestemmelsen i gebyrregulativet gjelder gebyrsatser for behandling av reguleringsplaner/-endringer.  

Den endringen i reguleringsbestemmelsene som ble gjort i dette tilfellet, var såpass liten at kommunen valgte å benytte gebyrsatsen for mindre endring, det vil si punkt 4e). I ettertid er det ingen tvil om at det her ble brukt feil bestemmelse i gebyrregulativet. Innherred samkommunes gebyrregulativ har en bestemmelse i punkt 10, spesielle bestemmelser: Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.

Fylkesmannen mener at kommunen burde ha veiledet om denne bestemmelsen. Samtidig sier Fylkesmannen at etter som Åsen Eiendomsutvikling AS i klagen gir klart og tydelig uttrykk for at gebyrets størrelse er urimelig, og har bedt om ny faktura med et langt lavere beløp, kan dette tolkes som en søknad etter regulativets punkt 10.   

Konklusjon.

Innherred samkommune legger punkt 4a) i gebyrregulativet til grunn, det vil si gebyrsats for behandling av reguleringsplaner/-endringer. Denne gebyrsatsen var i 2012 på kr. 29.150,-. Dette gebyret innser kommunen kan være urimelig høyt da revisjonen av planbestemmelsene er av begrenset omfang. Med henvisning til gebyrregulativets pkt. 10 tilrås det en reduksjon av gebyret til kr. 18.000,-. Punktet om forsinkelsesrenter tas til orientering.

 

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune