Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 09.10.14

sak 23/14

<<forrige sake | vedtakneste sak>>

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Berit Hakkebo

berit.hakkebo@innherred-samkommune.no

 

Arkivref:

 2008/9690 - /140 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

09.10.2014

23/14

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar samkommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 på høring samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

I plan- og bygningsloven (Pbl) av 27.06.2008 og kommuneloven av 25.09.1992 stilles det krav til hvilke styringsdokumenter kommunene skal ha: Planstrategi, kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap med årsberetning.

Vedlagt fremlegges forslag til revidert utgave av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030.

Planen omhandler visjon, samfunnsmål, strategier og verdigrunnlag for kommunene.

Følgende samfunnsmål er foreslått:

  • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
  • Alle barn får en best mulig start på livet
  • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
  • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

For å nå samfunnsmålene foreslås tre hovedstrategier:

  • Sikre en bærekraftig politikk
  • Prioritere en god start og mestring hele livet
  • Skape rause og robuste livsmiljøer

Pbl § 11-3 beskriver hvilken rolle Kommuneplanens samfunnsdel har: Planen skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen, og kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen) gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.

I 2008 ble den første felles Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtatt. Denne ble i Planstrategien for 2013-2016 besluttet revidert i 2014. Samtidig ble det besluttet å revidere og utarbeide en rekke kommunedelplaner:

Levanger kommune:

Kommunedelplan oppvekst, revidering

Kommunedelplan kultur, ny

Kommunedelplan helse og omsorg, ny

Kommunedelplan sentrum

Verdal kommune:

Kommunedelplan oppvekst, ny

Kommunedelplan kultur, revidering

Kommunedelplan helse og omsorg, ny

Kommunedelplan sentrum

Felles:

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvalting, revidering

 

Kommunene Levanger og Verdal har også felles plan- og styringssystem. Her betraktes KOMMUNEPLANEN som èn plan med flere plannivå og flere plankapitler.  I figuren under er det vist hvilke planer KOMMUNEPLANEN består av og hva som er sammenhengen mellom dem.

 

Klikk for større figur

I Levanger kommunestyres sak 6/14 og Verdal kommunestyres sak 16/14 ble «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner» vedtatt.  Planprogrammet beskriver hvilke planprosesser som er iverksatt og formål med planprosessene. Det beskriver også rammer for og organisering av planarbeidet, alternativer som blir berørt i prosessene, medvirkning, planfaser og opplegg for høring.

Av planprogrammet fremgår det at formålet med revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel er å avstemme planen med den løpende samfunnsutviklingen - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Plan og styringssystemet forutsetter toveis kommunikasjon mellom plannivåene: Planstrategien og Kommuneplanens samfunnsdel legger strategiske føringer for øvrig planverk og utviklingen av kommunene, mens behovet for revidering av de strategiske føringene i Kommuneplanens samfunnsdel avklares i kommunedelplanprosessene. Medvirkning i kommunedelplanprosessene er dermed medvirkning i revideringsprosessen for Kommuneplanens samfunnsdel.

Arbeidet med kommunedelplanprosessene omhandler samfunnsanalyser. Disse ligger også til grunn for forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel. Analysene vil bli samlet til èn samfunnsanalyse i løpet av høringsperioden, slik at den blir mer tilgjengelig.

Kommunedelplanprosessene er i hovedsak organisert som prosesser i linja med kommunalsjefene som planansvarlige. I forslaget til revidert utgave av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har rådmennene og kommunalsjefene hatt ansvaret for å avstemme innspillene til revidering av Kommuneplanens samfunnsdel på tvers.

Prosessen med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel er i likhet med kommunedelplanprosessene innrammet av lokale, regionale og nasjonale føringer.  Lokale føringer er gitt av kommunestyrene gjennom Planstrategiens beskrivelser av utfordringer, målbildet for år 2030 og strategiske valg for samfunnsutviklingen. I tillegg har gjeldende Kommuneplanens samfunnsdel sine satsingsområder, mål og vegvalg vært retningsgivende.

 

Regionale føringer fremkommer i ulike regionale planer, og nasjonale føringer er gitt gjennom lovverk, stortingsmeldinger og reformer. Gjennom kommunedelplanprosessene er forskning og annen dokumentert kunnskap lagt til grunn for planforslaget.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 skal forslaget til revidert utgave av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Deretter vil planen bli lagt frem til 2. gangs behandling i samkommunestyret 4. desember, og så til endelig behandling i kommunestyrene i Verdal og Levanger henholdsvis 8. og 17. desember.

De fleste av kommunedelplanene vil bli lagt frem for høringsvedtak i driftskomiteen på Levanger og komite mennesker og livskvalitet på Verdal 15. oktober. Unntak er sentrumsplanene i Levanger og Verdal og felles næringsplan. Disse behandles våren 2015. Deretter vil de bli lagt på høring og til offentlig ettersyn i 6 uker, for så å få 2. gangs behandling i begge kommuner 10. desember. Endelig vedtak fattes i kommunestyrene på Levanger 17. desember og på Verdal enten 15. desember eller i januarmøtet.

Gå til topp

 

<<forrige sake | vedtakneste sak>>| ^

Gå til hovedside Innherred samkommune