Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 04.12.14

sak 28/14

<<forrige sak | vedtakneste sak>>


Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Innherred Samkommune

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Hjørdis Ramberg

hjmy@innherred-samkommune.no

 

Arkivref:

 2014/8274 - /

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

04.12.2014

28/14

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2015 og Økonomiplan for 2015-2018 for Innherred samkommune
  2. De deltakende kommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2015:
    • Verdal kommune     kr. 34.768.631,-
    • Levanger kommune kr. 47.230.987,-
  1. Nye betalings- og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med lenket oversikt i vedlegg til budsjettdokumentet.
  2. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenket dokument i budsjettdokumentet.

Vedlegg:

1

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Innherred Samkommune PDF

2

Økonomiske hovedoversikter - Innherred Samkommune PDF

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2015, en økonomiplan for perioden 2015 - 2018, samt forslag til betalingssatser, gebyr med videre.

Økonomiplanen inngår i plan- og styringssystemet og er kommunens arena for fordeling av økonomiske ressurser. Ressursfordelingen skjer i samsvar med langsiktige føringer i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel og ut fra vurderinger av hvilke tiltak som samlet sett gir best mulighet for å oppnå ønsket utvikling.

Økonomiplanen er utgangspunkt for å etablere god økonomistyring over en lang tidshorisont så vel som i hverdagsutfordringenes prioriteringer. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas.

I henhold til kommunelovens § 28-2 har samkommunestyret gjennom samarbeidsavtalen vedtatt at administrasjonssjefen innstiller overfor samkommunestyret også når det gjelder økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap. Administrasjonssjefens forslag har ligget ute til offentlig ettersyn siden 7. november. Eventuelle uttalelser legges fram i møtet.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av vedlagte dokument.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune