Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 05.02.15

sak 7/15

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2015

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Jostein Grimstad

jostein.grimstad@verdal.kommune.no

74 04 82 59

 

Arkivref:

 2014/8653 - /033

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

05.02.2015

7/15

 

Kontrollutvalgets innstilling:

Samkommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan til orientering.

Vedlegg:

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING 24.11.14:

Kontrollutvalgets vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 for sin virksomhet i 2015.
  2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 for sin virksomhet i 2015.
  2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 for sin virksomhet i 2015.
  2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Vedlegg

Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015.

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2015 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges i utgangpunktet opp til 4 møter i 2015.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se også vedlegg til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte.

Årsplanen skal ikke vedtas av samkommunestyret, men kan sendes samkommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.
Gå til topp 

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune