Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 23.04.15

sak 12/15

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

 

Regnskap og årsberetning 2014 - Innherred samkommune

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Arnstein Kjeldsen

arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no

74048255

 

Arkivref:

 2015/912 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

23.04.2015

12/15

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2014 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 80,4 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens Årsberetning for 2014 vedtas.

 
Vedlegg:

1

Årsberetning 2014 - Innherred samkommune PDF

2

Årsregnskap 2014 - Innherred samkommune PDF

3

Revisjonsberetning 2014 - Innherred samkommune PDF

4

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap og årsberetning 2014 - Innherred samkommune PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherred samkommunes årsberetning og årsregnskap for 2014 fram til behandling i Samkommunestyret.

Samkommunens regnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring på kr 80 372 863,- fra de deltakende kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. Overføringen er nesten 4,4 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett for 2014 og regnskap 2013.

Grp.ansvar

Regnskap 2014

Rev. budsj. 2014

Forbruk

Avvik

Regnskap 2013

700

POLITISKE ORGANER

200 623

670 400

29,93

469 777

179 364

701

ADMINISTRASJONSSJEF

7 181 600

6 535 204

109,89

-646 396

7 257 550

702

ØKONOMIENHETEN

6 679 310

7 327 584

91,15

648 274

6 201 119

703

IKT

15 222 744

16 587 481

91,77

1 364 737

16 513 513

704

ORGANISASJONSENHETEN

7 571 427

6 941 994

109,07

-629 433

5 821 787

705

KEMNER

4 091 168

4 255 935

96,13

164 767

3 981 259

706

LANDBRUK / NATURFORVALTNING

4 393 271

4 843 269

90,71

449 998

4 909 866

707

PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING

2 970 121

3 712 805

80,00

742 684

3 620 802

720

SERVICEKONTOR

8 232 106

9 022 974

91,23

790 868

8 082 944

725

DOKUMENTSENTER

5 303 716

5 914 827

89,67

611 111

6 416 422

730

BRANN OG REDNING

18 526 776

18 947 993

97,78

421 217

17 898 415

790

OVERFØRT FRA KOMMUNENE

-80 372 863

-84 760 466

94,82

-4 387 603

-80 883 040

Totalt

0

0

-

0

0


Vurdering:

Sykefraværet har vært noe stigende i 2014. Dette er det redegjort for i kapittel 2.7, samt under den enkelte enhet. Arbeidet med stort og godt nærvær er et kontinuerlig arbeid.

Enhetene i samkommunen ble stilt overfor krevende økonomiske rammer for 2014. Men det er gledelig å se at de økonomiske måltall er nådd – og godt og vel det. Samkommunens regnskap for 2014 viser realnedgang i forbruk, og en samlet tilbakeførsel til deltakerkommunene på ca 4,4 mill kroner. Det er et meget godt økonomisk resultat, og hele organisasjonen fortjener honnør for denne sterke styringen.

Årsberetningens kapittel 3 gir mer utførlig informasjon om økonomisk utvikling, og kapittel 4 beskriver den enkelte enhets aktivitet.

Gå til topp 

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune